వెబ్‌పత్రికల జాబితా

  1. తెలంగాణ సోయి http://soyi.discover-telangana.org
  2. ప్రజాకళ http://prajakala.org/mag
  3. ఈమాట http://eemaata.com/em
  4. తెలుగు సాహిత్య వేదిక http://telugusahityavedika.wordpress.com
  5. పొద్దు http://poddu.net
  6. ప్రాణహిత http://www.pranahita.org
  7. భూమిక http://bhumika.org

పైకిబ్లాగులువ్యాఖ్యలువార్తలువెబ్‌పత్రికలుఫొటోలుenglishసేకరణలు