1. తెలుగు జర్నల్: అంతర్జాతీయం — www.teluguJournal.com/
  2. తెలుగు జర్నల్: క్రీడలు — www.teluguJournal.com/
  3. తెలుగు జర్నల్: జాతీయం — www.teluguJournal.com/
  4. తెలుగు జర్నల్: ప్రత్యేకం — www.teluguJournal.com/
  5. తెలుగు జర్నల్: రాష్ట్రీయం — www.teluguJournal.com/
  6. తెలుగు జర్నల్: వాణిజ్యం — www.teluguJournal.com/
  7. Yahoo! Telugu: News — in.telugu.yahoo.com/News
పైకిబ్లాగులువార్తలువెబ్‌పత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglish