1. తెలంగాణ సోయి soyi.discover-telangana.org
  2. ప్రజాకళ prajakala.org/mag
  3. ఈమాట eemaata.com/em
  4. తెలుగు సాహిత్య వేదిక telugusahityavedika.wordpress.com
  5. పొద్దు poddu.net
  6. ప్రాణహిత www.pranahita.org
  7. భూమిక bhumika.org
పైకిబ్లాగులువ్యాఖ్యలువార్తలువెబ్‌పత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglish