కూడలికి ప్రచారం

కూడలి మీకు నచ్చి మరియు ఉపయోగకరంగా అనిపిస్తే, కూడలి గురించి మీ మిత్రులకు తెలియజేయండి. క్రింది బొత్తాలను లేదా బ్యానర్లను మీ వెబ్ సైట్ లేదా బ్లాగులో ప్రదర్శించండి.

 

చిన్న బొత్తం

కూడలి: తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం

<a href='/' title='కూడలి: తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం'>
    <img src='/button88x31.png'
        alt='కూడలి'/>
</a>

బ్యానర్

కూడలి: తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం

<a href='/' title='కూడలి: తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం'>
    <img src='/banner728x90.png'
        alt='కూడలి: తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం'/>
</a>
what do u want to see here?