ఈ క్రింది బ్లాగుల నుండి టపాలను నాకు చూపించకు:

కూడలిలో మీరు చూడకూడదనుకుంటున్న బ్లాగుల చిరునామాలని (లేదా చిరునామాలోని కొంత భాగాన్ని)ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఆ బ్లాగుల నుండి వచ్చే టపాలు ఇకపై మీకు కూడలిలో కనిపించవు. ఉదాహరణ: someblog.wordpress

ఈ జాబితాలో పొరపాటున ఒక బ్లాగుని చేరిస్తే, దాన్ని ఈ జాబితా నుండి తొలగించడానికి ఆ బ్లాగు చిరునామాపై నొక్కండి.

You have not blogs yet.
| సూచనలు
నిర్వహణ ↓
NOTE: We are retiring this page soon. If you really want this page, please write to support at koodali.org

2009-10-30

Shadruchulu: potato curry /bangaaladumpa podi koora

2009-10-30 03:15 PM Jyothi
Potato is widely and commonly used vegetable in Indian curries  all over the country. They are stored in every house along with onions. Even two potatoes in the home can be made into curry or fry quickly.. Lets prepare a dry curry with  potatoes which is a good combination with puri, chapati and also rice [...]

2009-10-21

Shadruchulu: Chicken Noodles/Chicken kheema noodles

2009-10-21 08:39 AM Jyothi
Now a days  many kids, youngsters and working people are addicted to junk food like burgers, pizzas, noodles  etc.  But the use of sauces and cheese are not good for health in long run.  We get bored to eat noodles with vegetables etc in chinese flavour. So lets    prepare noodles in Indian flavour. Ingredients : Noodles [...]

2009-10-05

Nirus Food: Caramel Custard

2009-10-05 01:51 PM Niru ([email protected])
Ingredients: Milk:-2 cupsEggs:-2Sugar:1/4 cupSugar:-3 tbspMETHOD: Melt 3 tbsp sugar on low heat until it turns a deep brown.While still hot, pour the caramel into the moulds and set aside.Beat the eggs with the sugar thoroughly.Boil the milk. While boiling, pour the egg-sugar mixture and beat vigorously until well blended. There should be no lumps.Beat again and pour into the mould. Cover the

2009-10-03

Nirus Food: Chicken fried rice

2009-10-03 06:50 AM Niru ([email protected])
Ingredients:Chicken thighs:-1/2 lbRice:-1 cupOnions:-3Green peas:-1/2 cupCarrot:-1Ginger garlic paste:-2 tspFrench Beans:-7Coriander:-to garnishSalt:-as per tasteTurmeric Powder:-a pinchGaram Masala:-1/2 tspCoriander Powder:-1 tspOlive oil:-4 tbspSpring onions:-to garnish METHOD:Wash and cook rice and let it cool.Wash and cube chicken and marinate it with GG paste,salt and turmeric for 1 hr in

2009-07-06

Andhra Kitchen: Mango Desert for Mango Mela

2009-07-06 06:07 PM Rama ([email protected])
Ingredients :1.Mango Pulp - 1 Can - 30 oz(850 gms)2.Sweet Condensed Milk - 14 oz(396 gms)3.Cool Whip(Whipped Topping) - 8 oz(226 gms)4.Elachi Powder - 1/2 tbl spoonProcedure :1.Take bowl add mango pulp,condensed milk,cool whip and mix it well with large spoon.2.Garnish with elachi powder and freeze it.3.After 2 to 3 hours have it.This is my entry to Mango Mela hosted byCooking 4 all Seasons

2009-06-04

Nirus Food: Puffed Rice snack(Borugulu or maramaralu mixture)

2009-06-04 12:37 AM Niru ([email protected])
Ingredients:puffed rice(borugulu or maramaralu):-1 cupChopped red onion:-2 tbspGarlic powder:-1/2 tspGrated carrot:-to garnishChopped cilantro:-to garnishlemon juice:-1 tspRed chilli powder:-1/2 tspPeanuts:-1 tbspSev:-to garnishoil:-1 tbspsalt:-as per tasteProcedure:Heat oil in a pan and add peanuts and fry them.Add garlic powder and immediately add puffed rice and toast them.Add salt and the

Nirus Food: Mango Sreekand

2009-06-04 12:31 AM Niru ([email protected])
Ingredients:Mango pulp:-2 tbspThick whole yogurt:1/2 cupSugar:-1 tspMETHOD:Hang curd in a muslin cloth or cheese cloth so that all water is removed from it.Take the curd and beat it well along with sugar.Fold in the mango pulp or puree and chill it.U may add chopped nuts as well as per taste.Serve chilled.

2009-04-28

Andhra Kitchen: Corainder Rice(Kothimera Rice)

2009-04-28 12:23 PM Rama ([email protected])
Ingredients : Basmati rice - 1 Cup (250 Gms)Corainder Leaves - 1 1/2 bunch (only leaves)Mixed vegetables - 1 cupGinger garlic paste - 1 tbl spoonCloves - 2Cinnamon - 2 Oil - 2 tbl spoon Cashews - 5 Ghee - 2 tbl spoonTomato - 1 (sliced)Chaat Masala - 1/2 tbl spoonWater - 1 1/2 cup Procedure : 1.Take Pan and add heat ghee and fry cashews. 2.Take out the cashews and add oil. 3.Fry

2009-04-22

Andhra Kitchen: Sooji Sweet (Goduma Nooka Sweet) - Mithai Mela

2009-04-22 02:20 PM Rama ([email protected])
Ingredients :Sooji - 1 cupSugar - 1 1/4 cupWater - 1/2 cupGhee - 5 tbl spoonProcedure:1.Take pan add ghee - 1 tbl spoon and heat it.In that add sooji and fry it for sometime and take it out.2.Now add sugar and water.Allow sugar to dissovle in water.3.As it boils it reaches it consistency of a syrup.4.Now add sooji in that.5.Add ghee - 4 tbl spoons in that.6.Take plate and apply ghee on that and

2009-04-10

Andhra Kitchen: Gulab Jamun

2009-04-10 01:16 AM Rama ([email protected])
Ingredients :For Sugar Syrup :1.Sugar - 700 gms2.Water - 700 gms3.Elachi - 4 ( slightly crushed )To make gulab jamun :1.Gulab Jamun Packet - 1 (200 gms)2.Water - 3/4 cup ( 120ml )3.Oil - deep fryingProcedure :Preparation Of Sugar Syrup :1.Dissovle sugar in equal quantity of water and boil it for 5mins.2.Flavor the syrup with crushed elachi .To prepare gulab jamun :1.Add 3/4 cup (average size)

2009-03-26

Andhra Kitchen: Meal Maker Curry

2009-03-26 09:41 PM Rama ([email protected])
Ingredients :1.Meal Maker - 100 gms2.Onions - 4 (slices)3.Cashews - 50 gms (soak in water for 30mins)4.Masala Paste - 3 tbl spoons5.Red Chilli Powder - 1/2 tbl spoon6.Turmeric Powder - pinch7.Salt - to taste8.Green Chillies - 29.Oil - 8 tbl spoons10.Garam Masala Paste - 3 tbl spoons(Garam Masala Paste)Procedure :1.Take bowl add water (1/2 of that bowl)and boil water for sometime.It must be

Andhra Kitchen: Garam Masala Paste

2009-03-26 09:09 PM Rama ([email protected])
Ingredients:Dhaniya - 1tbl spoonLavang - 2Elachi - 2Cinnamon stick - 1Jeera - 1/4 tbl spoonGasagasa - 1 tbl spoon(Poppy Seeds)Ginger - 2 inchesGarlic cloves - 4Procedure :1.Dhaniya, Lavang, Elachi, Cinnamon stick, Jeera and Gasagasa grind it as powder.2.Now add Ginger and Garlic cloves in that and grind it into paste.(This can be used for all masala curries both veg and non-veg.)

2009-03-19

Andhra Kitchen: Chicken Fry

2009-03-19 02:28 AM Rama ([email protected])
Ingredients :Chicken (boneless) - 1/2 kgDhaniya - 4 tbl spoonsRed Chillies - 20Garlic - 1Ginger - 2 inchesSalt - to tasteOil - 1 tea cupProcedure :1.Grind dhaniya, red chillies, ginger and garlic into paste.2.Take pan add oil and heat it.Now add in that boneless chicken and fry for sometime(until it turns little brown colour).3.Add in that grinded paste and salt.4.Now deep fry chicken for

2009-02-25

Andhra Kitchen: Groundnut Sweet

2009-02-25 04:13 PM Rama ([email protected])
Ingredients:Groundnuts - 1 cupJaggery - 1 cupWater - 1/2 cupProcedure :1.Take pan and fry groundnuts.Make it cool.2.Once groundnuts is cool separate the skin from the nut.3.Put jaggery in one large pan and add water to it. Keep the flame at medium low.4.Allow the jaggery to dissolve in the water.5.As it boils it reaches the consistency of a syrup.(The way to check if its done is to take a small

2008-12-24

Andhra Kitchen: Pongal (Pongali)

2008-12-24 07:46 PM Rama ([email protected])
For Powder :Ingredients :Toor dal - 1cupChana dal - 1/2 cupDhaniya - 4 tbl spoonsRed Chillies - 15Pepper - 3 tbl spoonsLavang - 10Elachi - 5Cinnamon stick - 2Procedure :1.Fry them separately in pan without oil.Make them cool and grind it as powder.For Pongal :Ingredients :Rice -1 cupToor dal - 1/4 cupWater - 2 1/2 GlassesPongal Powder - 1 to 1 1/2 tbl spoonSalt - to tasteTarmarind Paste - lemon

2008-12-10

Andhra Kitchen: Cauliflower Pickle

2008-12-10 02:53 PM Rama ([email protected])
Ingredients :1.Cauliflower - 4 cups2.Red Chilli Powder - 1 cup3.Mustard Seeds powder - 1 cup(Grind mustard seeds)4.Salt - to taste ( little less then 1 cup )5.Lemon Juice - 1 cup6.Garlic (full) - 27.Oil - 1 CupProcedure :1.Separate cauliflower into small flowers then wash it and make it dry without water.It must be dry while preparing pickle.2.Take glass bowl then add cauliflower,red chilli

2008-11-26

Andhra Kitchen: Bottle Gourd Gravy (Sorakaya Pulusu) (Anapakaya Pulusu)

2008-11-26 02:03 AM Rama ([email protected])
Ingredients :Bottle Gourd - 1(take upper layer and cut into pieces as you wish)Onions - 2Green Chillies - 6Red Chilli Powder - 1 1/2 tbl spoonTurmeric Powder - PinchSalt - To tasteOil - 4 tbl spoonTarmarind - lemon size(soak in water)Lavang - 2Jeera - 1/2 tbl spoonGinger Garlic Paste - 1 tbl spoonProcedure :1.Grind jeera and lavang.Now add in that chopped onions and grind it.2.Take pan add oil

2008-11-10

Andhra Kitchen: Coriander Chutney(Kothimeera Pachadi)

2008-11-10 08:05 PM Rama ([email protected])
Ingredients :Coriander Leaves - 1 bunch(chopped)Tomatos - 3 large(chopped)Green chillies - 6Daniya - 1/2 tbl spoonJeera - 1/2 tbl spoonRed Chillis - 2Salt - to tasteProcedure :1.Take Pan add oil and heat it. Now add daniya,jeera,green chillis,red chillis and fry it.Now add coriander leaves and add tomato,salt then fry it for sometime.2.Graind it fried coriander leaves.3.Serve Coriander chutney

2008-10-22

Andhra Kitchen: Fish Fry(Chepala Vepudu)

2008-10-22 01:57 AM Rama ([email protected])
Ingredients :Fish Pieces - 6Onions Large - 4Green Chillies - 6Red Chilli Powder - 1 to 1 1/2 tbl spoonSalt - to tasteTurmeric Powder - pinchGarlic Cloves - 3Jeera - 1/4 tbl spoonOil - 5 to 6 tbl spoonsProcedure :1.Wash fish pieces and keep it side.2.Now grind garlic,jeera,chopped onions. In that add red chilli powder,tumericpowder,salt and mix it.3.Then marinate fish pieces in that grinded onion

2008-09-22

OrderMonger.com: Our parting note...

2008-09-22 11:53 AM Tharams ([email protected])
We regret to inform you that OrderMonger.com will cease all operations from Oct 1, 2008. This decision has been taken predominantly due to non-viability of the business while maintaining the high Service Standards we intended to provide. However, we will honour all of the existing orders which have already been placed in our system. On behalf of OrderMonger, we would like to take this opportunity

2008-09-18

Andhra Kitchen: Lady Finger Gravy (Bendakaaya Pulusu)

2008-09-18 04:05 PM Rama ([email protected])
Ingredients : 1.Lady fingers - 15(cut lady fingers like this) 2.Onions - 4 (small) 3.Green chillies - 4 4.Tomatos - 2 (small) 5.Tarmarind - 1/2 lemon size 6.Red Chilli Powder - 1/2 to 1 tbl spoon 7.Turmeric Powder - pinch 8.Salt - to taste 9.Sugar - 1/4 tbl spoon 10.Oil - 3 tbl spoons Procedure :1.Take Pan and add lady finger pieces,turmeric powder - pinch and

2008-09-15

OrderMonger.com: Our evening operations

2008-09-15 03:26 AM Tharams ([email protected])
Dear Customers,Firstly, thank you for all the support you have given us over the last several months that has helped us grow to the point covering about 75 restaurants in the twin cities and even adding our services to the other major cities in the country. As we stay committed to providing services of the highest quality, we look forward to your continued support and patronage in the months to

2008-09-08

Annapoorna The Cookery Blog: Alu , Methi curry

2008-09-08 12:11 PM జ్యోతి ([email protected])
potatoes - 300 gms onion - 1 methi leaves - 1/4 cup palak leaves - 1/2 cup ginger   - 1 " peice oil - 3 tbsp rai - 1/4 tsp jeera - 1/4 tsp turmeric - pinch salt - to taste red chillie powder - 1 tsp Boil potatoes, peel the skin and cut into peices. cut the cleaned methi and palak leaves .Heat oil in a pan and add rai, jeera . when they splutter , add finely cut onions and fry till they are soft

2008-08-20

Andhra Kitchen: Beet Root Fry

2008-08-20 03:31 PM Rama ([email protected])
Ingredients :1.Beetroot - 2 (chopped or grated)2.Onion - 1 (chopped)3.Red Chillies - 24.Mustard Seeds - 1/4 tbl spoon5.Curry Leaves - 56.Chana Dal - 1/4 tbl spoon7.Urad dal - 1/4 tbl spoon8.Salt - to taste9.Oil - 2 tbl spoons10.Water - little11.Coconut - 5 tbl spoons(grated)Procedure :1.Take Pan add oil and heat it.Now add mustard seeds,red chillies,curry leaves,chana dal,urad dal,chopped onion

2008-07-24

Andhra Kitchen: Rasam

2008-07-24 07:03 PM Rama ([email protected])
Ingredients :1.Toor dal - 1/2 tea cup2.Tomatos (chopped) - 43.Tarmarind - Lemon size4.Garlic cloves - 4(Paste)5.Salt - to taste6.Rasam Powder - 3 tbl spoons(Rasam Powder)7.Coriander Leaves - to garnish8.Ghee - 1 1/2 tbl spoonProcedure :1.Pressue cook toor dal,tomato pieces,tarmarind and add 1 1/2 tea cup water with 3 whistles.2.Now take that from cooker and grind that.3.Take pan add garlic paste,

Andhra Kitchen: Rasam Powder

2008-07-24 06:51 PM Rama ([email protected])
Ingredients :Toor Dal - 1 tea cupJeera - 1 tea cupDhaniya - 1/2 tea cupPepper - 1/2 tea cupRed chillies - 8Procedure :1.Fry all separately in pan without oil and grind it.

2008-07-23

OrderMonger.com: Improved online payment gateway - from CCAvenue

2008-07-23 06:33 PM Tharams ([email protected])
We are thrilled to announce that we have now enabled support on our site for the online payment gateway from CC Avenue. With this integration, you can now pay using Visa, Amex and Diners Club credit cards, debit cards, a host of net banking options, mobile payments and more. We trust that you'll find this servive simpler to use and that you are able to utilize the numerous options available. For

2008-07-17

OrderMonger.com: Punjabi by Nature now online...

2008-07-17 04:32 PM Tharams ([email protected])
When you think of authentic Punjabi food, Hyderabad has a limited set of options. Now there is another jewel added to that collection, right here in the heart of Banjara Hills that goes by the name Punjabi By Nature...and now you don't even have to leave home to get it to your doorstep. The famed Delhi restaurant chain now has their Hyderabad outlet online at http://OrderMonger.com and you can

2008-07-14

Andhra Kitchen: Gongura Pachadi

2008-07-14 09:47 PM Rama ([email protected])
Ingredients :Gongura bunches - 1 lb(1/2 kg)Tarmarind - 1/4 to 1/2 size of lemonGreen chillies - 6 to 8Red chilli - 1Curry leaves - 4Garlic cloves - 15(small)Jeera - 1/4 tbl spoonMustard seeds - 1/4 tbl spoonsChana dal - 1/2 tbl spoonOil - 5 tbl spoonsSalt - to tasteOnion - 1 (chopped)Procedure :1.Separate gongura leaves from the stems. Wash gongura leaves and keep in cooker and then add green

2008-07-01

Andhra Kitchen: Yummy Blog Award

2008-07-01 03:23 PM Rama ([email protected])
This award was given to me by Uma.Thank you so much Uma.....

2008-06-16

Andhra Kitchen: Coconut Sweet

2008-06-16 07:04 PM Rama ([email protected])
Ingredients : Grated Coconut - 2 cups(250 gms) Sweetened Condensed Milk - 150 gms Badam - 8 Procedure :1.Take pan and add condensed milk in that just heat it or take one bowl add condensed milk in that and heat it. 2.Now add grated coconut and mix it.When it is warm make them balls and keep each badam for each ball. 3.Take each ball and keep in both hands and press that ball slowly

2008-06-12

Andhra Kitchen: Rasam

2008-06-12 02:53 PM Rama ([email protected])
Ingredients :1.Tomato - 12.Garlic cloves - 3(Paste)3.Rasam Powder (MTR) - 1 1/2 tbl spoon4.Red chilli - 15.Curry Leaves - 46.Tarmarind Paste - 2 to 2 1/2 tbl spoon7.Salt - to taste8.Oil - 1 tbl spoon9.Mustard Seeds - pinch10.Asafoetida - pinch11.Coriander leaves - to garnishProcedure :1.Take bowl add tarmarind paste,water,salt and mix it.2.Now take pan add oil and heat it. Add mustard seeds,

2008-06-10

OrderMonger.com: Make your dinner reservations online with OrderMonger.com

2008-06-10 07:55 AM Tharams ([email protected])
Our Book-a-Table feature is now live - using this feature, you can make lunch and dinner reservations online for your favorite restaurant in Hyderabad. No longer need to figure out where to find that restaurant's phone number that always seems to be elusive, or endure the frustrating wait on the phone and listen to the enchanting hold music or figure out the best time to call to make your

2008-06-05

Andhra Kitchen: Janthikalu/Murukulu

2008-06-05 02:21 PM Rama ([email protected])
Ingredients :1.Rice Flour - 1 cup2.Butter - 1 1/2 tbl spoon3.Vaamu (Ajman Seeds) - 1/4 tbl spoon4.Salt - To taste 5.Water - little6.Oil - For Deep FryingProcedure :1.Take bowl add rice flour,vaamu,butter,salt and little water. Add just enough water to make a soft dough.2.Take muruku maker and fill it with dough.3.Now heat oil in pan.Put the dough in muruku maker and press into hot oil.4.Fry till

2008-05-29

Andhra Kitchen: Coconut Chutney

2008-05-29 02:26 PM Rama ([email protected])
Ingredients :Coconut (grated ) - 250 gms ( 2 tea cups)Red chilies - 3Mustard Seeds - pinchSalt - to tasteTarmarind Paste - 1/4 tbl spoonCurry Leaves - 4Water - LittleOil - 1 tbl spoonProcedure :1.In grinder add 3 red chillies,grated coconut,salt,tarmarind paste and water.Now grind it.2.Take Pan add oil and heat it.Now add mustard seeds,1 red chilli,curry leaves and then add in that grinded

2008-05-25

OrderMonger.com: Order Cakes, Send Flowers now to Mumbai with OrderMonger.com

2008-05-25 05:29 AM Tharams ([email protected])
We are happy to announce that we have launched our first set of services to the Gateway of India, the glorious city of Mumbai. You can now choose from a beautiful set of floral arrangements, bouquets, vases, baskets etc and send them to your near and dear ones in Mumbai. We can guarantee delivery within 24 hours of receiving your order.We are also honored to bring on board our first cakeshop

2008-05-21

Andhra Kitchen: Cauliflower Manchuria (Monthly Mingle 21 - Appetizers & Hors'Doeuvres)

2008-05-21 03:23 PM Rama ([email protected])
Ingredients :Cauliflower - 1 ( cut into flowers )Onions - 2 onions ( chopped finely )Ginger garlic paste - 2 tbl spoonsRed Chilli Powder - 2 tbl spoonsTurmeric Powder - 1/2 tbl spoonSalt - to tasteGreen Chilli Paste - 3 tbl spoonsCorainder Leaves - 1/2 bunch ( chopped finely )Red Food Colour - a pinchSoya Sauce - 2 tbl spoonsCorn Flour - 2 tbl spoons( in that 1 1/2 tbl spoon corn flour,

2008-05-19

Andhra Kitchen: Chicken Fry

2008-05-19 01:41 PM Rama ([email protected])
Ingredients : Chicken - 1/2 kg (Boneless) Ginger Garlic Paste - 2 tbl spoons Salt - 1 tbl spoon Vinegar - 2 tbl spoons Onions - 3 (chopped) Red Colour - Pinch Oil - 3 tbl spoons Coriander Leaves - to garnish Procedure : 1.Take bowl add chicken, ginger garlic paste, salt, vinegar and red colour mix it and marinate for 30mins. 2.Take Pan add oil 3 tbl spoons and add chopped onion

2008-05-08

OrderMonger.com: Make your mom feel special on her special day, Mother's Day

2008-05-08 06:50 AM Tharams ([email protected])
So Mother's Day is just round the corner - May 11, to be precise. Moms are special every day but it is nice to have an opportunity to show them how special they really are. Send them flowers...or a box of chocolates...or a nicely baked cake with a custom message on top. Or just take them out to dinner. Or just save them the trouble of having to toil in the kitchen just for a day and have the food

2008-04-24

OrderMonger.com: Home delivery of cakes and other goodies from The Deli @ Novotel

2008-04-24 02:53 AM Tharams ([email protected])
The Deli at the Novotel Hotel in Hyderabad is famed for its delicious pastries, cakes and other baked goodies. If making the trip yourself to the hotel was preventing you from enjoying these yummy treats, worry no more - you can order these cakes online at http://www.ordermonger.com/ and get them delivered to your doorstep. In addition to the regular bakery stuff, The Deli also carries an exotic

2008-04-11

OrderMonger.com: The OrderMonger Summer Special Promotion

2008-04-11 04:52 PM Tharams ([email protected])
The Hyderabadi summer is almost here - and the heat is already starting to have an effect. With the traffic not getting any , the heat is one more reason to stay away from the roads. And to make it easier for you, our dear customer, to use our services while staying indoors and enjoying the comforts of your home, we are offering a special promotion thru the summer. We have cut our delivery

2008-04-03

OrderMonger.com: Looking for a quick bite? Try Wraps N Rolls, now online at OrderMonger.com

2008-04-03 10:14 AM Tharams ([email protected])
The Wrap & Roll culture is slowly but surely catching on in Hyderabad! Surely you've spotted one of those colorful red and yellow umbrellas at Eat Street, or opposite the famed Cyber Towers building in Hi-Tec city? Costing anywhere between 40 and 75 rupees for a roll, these outlets provide a very affordable and yet healthy and filling snack option on the move. Often times, one is really hungry

2008-03-13

OrderMonger.com: The ever popular Punjabi Rasoi ...now online at OrderMonger.com

2008-03-13 05:22 PM Tharams ([email protected])
Punjabi Rasoi...this unassuming joint off the Old Bombay Highway, right by the Gachibowli intersection is arguably the most popular eatery in the area. Any visit to the restaurant during the peak dining hours, be it lunch or dinner, and you are guaranteed to have a wait time. The interiors might look ordinary, the ambience non-existent...but the food here is incredibly tasty and will make you

2008-03-11

OrderMonger.com: Expanded coverage in Hyderabad - now in Kukatpally

2008-03-11 04:01 PM Tharams ([email protected])
Sorry about the long silence on our end. We have been busy expanding our coverage in Hyderabad and have recently added Kukatpally and its neighborhood to our list. With the new restaurants that we've added in this area, you can now find us listed in all the following areas - KPHB, Kukatpally, Miyapur, Medinaguda, Chandanagar, Lingampally all the way up to BHEL. A lot of you have been asking us to

2008-02-17

OrderMonger.com: Please try out our new beta site

2008-02-17 04:17 AM Tharams ([email protected])
Sorry about the long silence on our end - its been a rather busy past couple of weeks. In addition to the incredibly heavy volumes we had to handle for Valentine's day, we were also working on putting the finishing touches on our site upgrade, and the results are for you to evaluate at http://beta.ordermonger.com. We'd really appreciate it if you could give the new version a spin and send us your

2008-02-06

OrderMonger.com: Asal - The new-age Executive Boxed Lunch option

2008-02-06 05:00 PM Tharams ([email protected])
For those of who that are tired of the routine lunch you get at work, Asal, a new boxed lunch offering is now available for the Hyderabadi corporate citizen. Asal is from the same folks that bring you the wonderful Pizzas and Pastas at Little Italy - however, don't let that confuse you because the meal is as desi as it gets. It comes in an elegantly packed plastic container, covered of course.

2008-01-29

OrderMonger.com: The OrderMonger January update

2008-01-29 03:11 PM Tharams ([email protected])
Happy New Year to all our readers! We are pleased to bring you our first update for 2008. We have a few more restaurant partners that we signed up and are actively expanding our footprints to the rest of Hyderabad. Here is more information on the same: Basil A completely vegetarian restaurant. Basil is located in the Lumbini mall @ Banjara Hills. They have some exotic Indian, Chinese and

2008-01-13

OrderMonger.com: Order online from Basil

2008-01-13 05:01 PM Tharams ([email protected])
Basil, one of Hyderabad's finest vegetarian restaurants is now online at OrderMonger.com. The Basil menu is truly international - and boasts a wide variety of Indian, Chinese and Continental delicacies, all completely vegetarian of course. Click here to order online from Basil, and enjoy their deicious fare in the comfort of your home.And for those of you that want to brave the traffic and pay

2008-01-10

OrderMonger.com: Tandoor is now online!

2008-01-10 10:23 AM Tharams ([email protected])
The famous Tandoor restaurant is now online as our latest restaurant partner. They have some incredibly tasty Punjabi dishes on their menu, and now they are just a click away! If the item names are a little too ethnic, we hope the tool tips will provide a more detailed description of each item. Tell us if you like the food!This is as close to Punjab as you are going to get from Hyderabad. For

2007-12-27

Annapoorna The Cookery Blog: Mutter Mushroom curry

2007-12-27 11:21 AM జ్యోతి ([email protected])
1 Cup sliced mushrooms1 Cup green peas2 Green chillies2 Garlic clove1 Ginger piece1 Onion, sliced1 Tomato1/4 cup chopped coriander leaves1 tbsp Oil1/4 Cup grated coconut1 CinnamonSalt to tasteGrind coconut, chillies, ginger, garlic and cinnamon to a fine paste.Heat oil, and saute sliced onion until it turns translucent and golden brown. Add the paste.Add in tomato, peas, mushrooms & salt and cook
english: అన్నీ · General · Technology · Cinema · Cookery · Literary · Health
కూడలి 100 బ్లాగులనుండి
నెమలికన్ను: పెళ్లి బేరాలు
శాస్త్ర విజ్ఞానము: x-ray crystallography – వైరస్ పరిశోధనలో ఓ పనిముట్టు
నెమలికన్ను: పొత్తూరి 'ప్రేమలేఖ'
అక్షరం: (శీర్షిక లేదు)
శాస్త్ర విజ్ఞానము: చిట్టచీకట్లో అందిన చేయూత
తెలుగు తూలిక: ఆనేల, ఆ నీరు, ఆ గాలి కథాసంకలనం.
....ఆంధ్రప్రదేశ్ మీడియా కబుర్లు....: అక్బర్ భాయ్...ఏ సబ్ బేకార్ బాత్ హై....
రేఖా చిత్రం: మధురమీ సు(రేష్)ధాగానం !!
తెలుగు తూలిక: ఉభయభాషాప్రవీణ
వీవెనుడి టెక్కునిక్కులు: మొబైళ్ళలో తెలుగు → తెలుగులో మొబైళ్ళు
అంతరంగం: అక్బర్ ది గ్రేట్!
ఏటి ఒడ్డున: చిరుజల్లులో పూలు
అంతరంగం: శీలం – పవిత్రత
బ్లాగాడిస్తా!: జంతు ప్రపంచం
అంతరంగం: క్రూరత్వపు తండ్రి అహంకారం

 

జాలపత్రికలు
పుష్కరిణి: తెలుగు ఆధ్యాత్మిక పత్రిక
పుస్తకం: Jaipur Literature Festival – 2013
పుస్తకం: చత్తీస్‌ఘడ్ స్కూటర్ యాత్ర
మన్యసీమ: MANYASEEMA TELUGU DAILY
మన్యసీమ: మన్యసీమ తెలుగు దినపత్రిక
వాకిలి: సామాన్యుడి ప్రేమగీతం
వాకిలి: పెయిన్ అఫ్ ఎ పోయెం
పుస్తకం: Hyderabad Literary Festival – 2013
పుస్తకం: అక్క మహాదేవి సమగ్ర వచనాలు
పుస్తకం: అంతర్జాలంలో సాహిత్య కోర్సులు
విహంగ: శతాబ్ది వెన్నెల – k.గీత కవిత్వం ఆవిష్కరణ
పుస్తకం: చాసో స్ఫూర్తి సాహితీ పురస్కార ప్రదానం -ఆహ్వానం
పుస్తకం: పేరుకి తగ్గ పుస్తకం – మిత్రవాక్యం
పుస్తకం: వీక్షణం-14
Mydukur | మైదుకూరు: సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు !!
పుస్తకం: శతాబ్ది వెన్నెల – పుస్తకావిష్కరణ
పుస్తకం: Anandi Gopal – S.M.Joshi
విహంగ: సామాన్యుడు కాదు సామ్రాజ్యవాద దళారీ-’ఒక దళారీ పశ్చాత్తాపం’ పుస్తక పరిచయం
కౌముది మాసపత్రిక: మహానటి సావిత్రి - కిరణ్ ప్రభ టాక్ షో
కౌముది మాసపత్రిక: కౌముది - జనవరి 2013 సంచిక విడుదలైంది
భూమిక తెలుగు స్త్రీవాద పత్రిక: (శీర్షిక లేదు)

 

పైకిబ్లాగులువార్తలుజాలపత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglish