ఈ క్రింది బ్లాగుల నుండి టపాలను నాకు చూపించకు:

కూడలిలో మీరు చూడకూడదనుకుంటున్న బ్లాగుల చిరునామాలని (లేదా చిరునామాలోని కొంత భాగాన్ని)ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఆ బ్లాగుల నుండి వచ్చే టపాలు ఇకపై మీకు కూడలిలో కనిపించవు. ఉదాహరణ: someblog.wordpress

ఈ జాబితాలో పొరపాటున ఒక బ్లాగుని చేరిస్తే, దాన్ని ఈ జాబితా నుండి తొలగించడానికి ఆ బ్లాగు చిరునామాపై నొక్కండి.

You have not blogs yet.
| సూచనలు
నిర్వహణ ↓

2013-07-07

జాబిల్లి: అక్షరమే అమ్మ

2013-07-07 12:09 PM జాబిల్లి
  ‘అ’ అని నోరు తెరవమని అమ్మ గోరు ముద్దలు తినిపించింది ‘ఆ’ అని నవ్విస్తూ ‘ఇ, ఈ’ ల ఇకఇకలతో ‘ఉ, ఊ’ అని నేనంటున్నా ‘ఎ, ఏ’ , ‘ఐ’ అంటూ ‘ఒ, ఓ ‘ , ‘ఔ’నని నాతో అనిపిస్తూ ‘అం’ అన్న నా ముద్దు పలుకులకి ‘అః’ అని అమ్మ … Continue reading

2013-07-01

కొత్తపల్లి: కొత్తపల్లి e-పుస్తకం

2013-07-01 04:00 PM

కొత్తపల్లి పుస్తకాన్ని ప్రత్యేకమైన...

కొత్తపల్లి: కొత్తపల్లి డౌన్లోడులు

2013-07-01 04:00 PM

కొత్తపల్లి పత్రిక పిడియఫ్ ప్రతిని ఇక్కడినుండి...

2013-06-20

తెలుగు మాటలు: చింత చెట్టు దయ్యం

2013-06-20 01:04 AM లలిత (తెలుగు4కిడ్స్)

బాలయ్య పని మీద హడావిడిగా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. ఈ అడవి ఎంత తొందరగా దాటితే అంత మంచిదని పరిగెత్తినట్టే నడుస్తున్నాడు. ఉన్నట్టుండి మంత్రం వేసినట్టు ఆగిపోయాడు. భయపడినంతా అయ్యింది. చింత చెట్టు మీద దెయ్యం, చెట్టు కొమ్మలకి కోతి కొమ్మచ్చి ఆడుతోంది. బాలయ్యకి అడుగు ముందుకి పడట్లేదు, నోట మాట రావట్లేదు. ఎలా కనిపించిందో అలాగే మాయమయ్యింది దెయ్యం. క్షణం ఆలస్యం చెయ్యకుండా, వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా పరుగందుకున్నాడు బాలయ్య. అడవి దాటే వరకూ ఆ పరుగాగలేదు.

అడవి దాటాక అక్కడ ఉన్న ఒక బండ రాయి మీద కూర్చుని ఊపిరి తీసుకున్నాడు. భుజం మీది తువాలు తీసుకుని చెమట తుడుచుకుని కళ్ళు తిరు గుతున్నట్లనిపిస్తే కాసేపు కళ్ళు మూసుకున్నాడు. కళ్ళు తెరిచి చూసే సరికి మళ్ళీ చింత చెట్టు దగ్గర ఉన్నాడు. బాలయ్యకి ఏమీ అర్థం కాలేదు.

“తెలివి వచ్చినట్లుందే,” అని ఎవరో అనడంతో అటు తిరిగి చూశాడు.

ఆ మాటలన్న ముసలి అవ్వ బాలయ్య దగ్గరికొచ్చి, “ఏం నాయనా, అలిసి పోయినట్టున్నావు. ఆకలితో కూడా ఉండి ఉంటావు. కళ్ళు తిరిగి పడిపోయినట్లున్నావు. ఇటుగా వస్తూ నేను చూశాను కాబట్టి సరిపోయింది. నీళ్ళు తెచ్చి చిలకరిద్దామని చెరువు వైపు వెళ్తున్నాను ఇంతలో నీకు స్పృహ వచ్చింది. అదిగో ఆ చెట్టు పక్కనే నా గుడిసె ఉంది. వచ్చి నాలుగు మెతుకులు తిన్నావంటే ప్రాణం లేచొస్తుంది,” అంటూ తన గుడిసె వైపు నడిచింది. బాలయ్య ఆమెను అనుసరించాడు.

ఆకులో అన్నం వడ్డించి ముసలమ్మ పక్కన కూర్చుంది. “ఏం నాయనా, మీది ఏ వూరు? ఎటు వెళ్తున్నావేం? వెంట ఏమీ తెచ్చుకున్నట్టు లేవు?” అని అడిగింది అవ్వ. అప్పుడు గుర్తుకు వచ్చింది బాలయ్యకు, తన సంచీ తనతో లేదని. జరిగిందంతా అవ్వకి చెప్పాడు.

“దయ్యం లేదు, గియ్యం లేదు, శోష వచ్చి భ్రమపడి ఉంటావు. నీ సంచీ కాస్తా ఏ దొంగలో కాజేసి ఉంటారు,” అంది అవ్వ.

“ఈ రాత్రికి ఇక్కడే పడుకో నాయనా. తెల్లారి నీ పని మీద వెళ్దువు గాని,” అని, బాలయ్యకు బయట ఉన్న నులక మంచం చూపించింది అవ్వ. మంచం మీద పడుకుని కళ్ళు మూసుకున్నాడు బాలయ్య.

ఎండ చుర్రుమని పొడిచే సరికి లేచి కూర్చున్నాడు. చూస్తే అడవి బయట బండరాయి మీద ఉన్నాడు. భుజానికి ఉన్న సంచీ అలాగే ఉంది. అందులో తను తెచ్చుకున్న సరుకులూ, డబ్బులూ అలానే ఉన్నాయి. “బడలికతో నిద్రలోకి జారుకుని కల కని ఉంటాను,” అనుకుని లేచి నిలబడి బట్టలు దులుపుకుని ఊళ్ళోకి వెళ్ళాడు. తనకి కావలిసిన పని ముగించుకుని సాయంత్రం అవుతోందనగా తిరుగు దారి పట్టాడు.

దారిలో అతనికి దానయ్య అనే అతను కనిపించాడు. ఇద్దరూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ నడుస్తూ అడవిలోకి వచ్చారు. బాలయ్య తనకు వచ్చిన కల సంగతి చెప్పాడు. అప్పుడు దానయ్య తనకు జరిగిన అనుభవం ఇలా చెప్పాడు.

మొన్నటి రోజు దానయ్య ఈ అడవిలోనే అదే చింతచెట్టు కింద విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు. చెట్టు మీద ఎవరో నవ్వడం వినిపించి చూస్తే అక్కడ ఒక దయ్యం తనను చూసి నవ్వుతోంది. దెయ్యాన్ని చూసిన భయంలో దానయ్య కాళ్ళూ చేతులూ వణక సాగాయి. ఇంతలోనే ఆ దయ్యాం కాస్త మాయమయ్యింది. అదే అదను అని లేచి వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా పరుగు తీసి అడవిబయటకి చేరుకున్న దానయ్య శోష వచ్చి పడిపోయాడు. మెళుకువ వచ్చేసరికి చింత చెట్టు కిందే ఉన్నాడు. ముసలి అవ్వ కనిపించడం, బువ్వ తినిపించడం, మళ్ళీ పడుకుని లేచే సరికి అడవి బయట ఉండడం, అచ్చంగా బాలయ్యకు జరిగినట్టే జరిగాయి. అతనూ కల అనుకుని వదిలేశాడు.

ఇద్దరూ తమకి జరిగినవి నిజమైన అనుభవాలే అనీ, కల కాదనీ తెలుసుకున్నారు. చింత చెట్టు దయ్యం తమని ఆట పట్టించిందని తెలుసుకున్న వాళ్ళిద్దరూ ఒక పథకం వేసుకున్నారు. చింత చెట్టు దగ్గరికి వచ్చి చెట్టు కింద తువ్వాలు పరుచుకుని కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకోసాగారు. “ఆ మాంత్రికుడు బలే మంత్రం చెప్పాడు కదా?” అన్నాడు బాలయ్య. దానికి దానయ్య, “అవును ఈ సారి దయ్యం కనిపించగానే ప్రయోగిద్దాము,” అన్నాడు దానయ్య. “ఆ మంత్రం గానీ ప్రయోగించామా, ఇక ఆ దయ్యం మనం చెప్పినట్లు వినాల్సిందే” అన్నాడు బాలయ్య.

వాళ్ళ మాటలు విన్న దయ్యం నిజంగానే వాళ్ళకు ఏదో మంత్రం తెలుసనుకున్నది. “మరి దయ్యం కనిపించకపోతేనో?” అని అంతలోనే అనుమానం వెలిబుచ్చాడు బాలయ్య. “ఏముందీ, ఆకర్షణ మంత్రం వేస్తే అదే పరిగెత్తుకు వస్తుంది,” అన్నాడు దానయ్య.

దయ్యానికి ఇక భయం మొదలయ్యింది. వెంటనే చెట్టు దిగి వచ్చి వాళ్ళని ఏడిపించినందుకు గానూ బాలయ్యనూ, దానయ్యనూ క్షమించమని వేడుకుని వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే అది ఇస్తాననీ, తన మీద ఏ మంత్రమూ ప్రయోగించవద్దనీ వేడుకుంది. ఐతే అది ఇంక ఎప్పుడూ మనుషులకు కనిపించ కూడదనీ, ఎవ్వరి మీదా ఏ మాయలూ చెయ్యరాదనీ, ఒక వేళ అలా చేసినట్టు తెలిస్తే ఆకర్షణ మంత్రం వేసి రప్పించి బంధిస్తామనీ బెదిరించారు దానయ్యా, బాలయ్య. దయ్యం అలాగే అని ఒప్పుకుంది. ఆ తర్వాత అది ఎప్పుడూ ఇంకెవ్వరికీ కనిపించలేదు. ఆ తర్వాత ఎప్పుడూ, ఎవ్వరికీ ఆ అడవి గుండా వెళ్ళినప్పుడు విచిత్రమైన కలలు రాలేదు.

ఊళ్ళోకి వెళ్ళాక తాము దయ్యాన్ని ఎలా హడల గొట్టిందీ గొప్పగా చెప్పుకున్నారు బాలయ్య, దానయ్యా. కానీ వాళ్ళ మాటలు ఎవరు నమ్ముతారు? ఆ పైన ఆ దయ్యం ఎవరికైనా కనిపిస్తే కదా?


Filed under: కథలు

2013-06-19

తెలుగు మాటలు: పొంచి ఉన్న దయ్యం, పోయిన చోట ప్రత్యక్షం

2013-06-19 02:42 AM లలిత (తెలుగు4కిడ్స్)

రాము వాళ్ళ మామయ్య సుందరం ఊరినుంచి వస్తున్నాడంటే రాముతోపాటు అతని స్నేహితులందరికీ కూడా సంబరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే సుందరం పిల్లలందరితో ఎంతో సరదాగా కాలక్షేపం చేస్తుంటాడు. కథలు చెప్తుంటాడు. సరదా పోటీలు పెడ్తుంటాడు. తను ఊళ్ళు తిరిగి చూసిన వింతలు, విశేషాలు చెప్తుంటాడు.

ఒకసారి అతను రాము వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు పిల్లలందరినీ కూర్చోబెట్టి ఒక కథ చెప్పాడు. “ఇది చీకట్లో పారిపోయే దయ్యం కథ!” అంటూ చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు.

“నాకు చిన్నప్పుడు చీకటంటే చాలా భయం వేసేది. అప్పుడు మా అమ్మా నాలాగే చీకటంటే భయపడే దయ్యం గురించి చెప్పింది. ఆ దయ్యాన్ని మా అమ్మ చూసిందిట కూడా!” అని చెప్పి ఆగాడు సుందరం మామయ్య.

పిల్లలందరూ చప్పుడు చెయ్యకుండా చెవులు రిక్కించి వింటున్నారని గ్రహించి ఇంకా చెప్పసాగాడు.

“మా అమ్మకి అప్పుడు పదేళ్ళుట. అదేమో ఎండాకాలమట. ఒక రోజు ప్రొద్దున మా అమ్మమ్మ తనని కొట్టుకి వెళ్ళి ఏదో కొనుక్కు రమ్మని పంపారుట. అప్పటికే బాగా ఎండెక్కి ఉందిట. మా అమ్మేమో కులాసాగా  చేతిలో ఉన్న డబ్బులు ఆడించుకుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నదల్లా గబుక్కున ఆగిపోయిందట. తను ముందుకి వెళ్తుంటే ఆ ఆకారం కూడా ముందుకి కదుల్తోందిట.”

“అప్పుడిక మా అమ్మ పరిగెత్తడం మొదలుపెట్టిందట. ఆ ఆకారం కూడా పరిగెడ్తున్నట్టే ముందుకి కదిలిందట. ఎలాగో మా అమ్మ కొట్టుకి చేరి కావలసిన సామాన్లు కొనుక్కుని వెనక్కి తిరిగే సరికి ఇంతవరకూ తన ముందున్న ఆకారం కనిపించలేదట. “అమ్మయ్య!” అని ఊపిరి పీల్చుకుని మా అమ్మ నిదానంగా నడుచుకుంటూ ఇంటికి చేరిందట. తీరా ఇల్లు చేరి లోపలికి వెళ్ళేలోపల వెనకనించి తన స్నేహితురాలు పిలిస్తే అటువైపు తిరిగిందట. అప్పుడు ఆ ఆకారం మళ్ళీ కనిపించిందట.  ఆ రోజు రాత్రి మా అమ్మమ్మ వెలిగించిన కొవ్వొత్తి పట్తుకుని వెనక నిలబడితే మా అమ్మ ఆ వెలుగులో పెరట్లోంచి ఏదో తీసుకు రాబోయిందట. కొవ్వొత్తి వెలుగులో మళ్ళీ ఆ ఆకారం తన ముందు కనిపించిందట. మా అమ్మ ఏదో అనబోయేంతలో గాలికి కొవ్వొత్తి ఆరిపోయిందట. మరుక్షణమే ఆ ఆకారం మాయమయ్యిందట,” అని కథ చెప్పడం ఆపి నవ్వుతూ పిల్లలవైపు చూశాడు.

కుతూహలంతో “ఆ తర్వాత ఏమైంది?” అని అడిగారు పిల్లలు.

“ఏమో మరి. మా అమ్మ నాకు ఇంతవరకే చెప్పింది. ఆ తర్వాత నన్నొక పొడుపు కథ అడిగింది. దానికి జవాబు చెప్తే కథలో ఏమైందో కూడా తెలుస్తుందని చెప్పింది. మీరేమైనా ఆ పొడుపు కథ విప్పగలరేమో ప్రయత్నించండి,” అని ఆ పొడుపు కథ చెప్పాడు సుందరం మామయ్య,”పొంచి ఉన్న దయ్యం, పోయిన చోట ప్రత్యక్షం. ఏమిటది?”

పిల్లలందరూ గుసగుసలాడుకున్నారు. అందరూ కలిసి, “అది దయ్యం కాదు మామయ్యా, నీడ! వెలుగు ఎటువైపునుంచి వస్తుంటే దానికి వ్యతిరేక దిశలో నీడ పడుతుంది. చీకటిలో అసలు నీడే ఏర్పడదు, కదా?” అని అడిగారు.

“బలే పసిగట్టేశారే!’ అని మామయ్య అభినందిస్తుంటే పిల్లలు మాత్రం, “మాకు దయ్యం కథ చెప్తానన్నావు. అంతా ఉత్తిదే. ఇప్పుడు నిజంగా దయ్యం కథ చెప్పాల్సిందే” అని పట్టుబట్టారు. “దయ్యాలంటే నాకు భయం!” అంటూ సుందరం మామయ్య అక్కడ్నుంచి తప్పించుకున్నాడు. 

 


Filed under: కథలు

2013-06-17

జాబిల్లి: స్వేచ్ఛ

2013-06-17 05:18 AM జాబిల్లి
ఆరో   తరగతి చదువుతున్న సందీప్ కి బొమ్మలు వేయడం అంటే చాలా ఇష్టం . వాళ్ళ బడిలో డ్రాయింగ్ మాస్టార్ కూడా సందీప్ వేసే బొమ్మలని చూసి చాలా … Continue reading

2013-05-23

పాఠశాల: తాబేలు-కుందేలు

2013-05-23 01:13 AM జ్యోతిర్మయి
ఒక అడవి లో ఒక కుందేలు ఉండేది. అది చాల అహంకారి. తనతో సమానంగా పరుగులు తీయమంటూ అందరితో పందాలు కాసేది. మడుగులో ఉండే తాబేలంటే దానికి చాలా అలుసు. ఒకరోజు తనతో పరుగు పందెం కాయమని ఎగతాళి చేసింది. ఈ చెరువు నుంచి ఆ కొండ వరకూ ముందుగా చేరిన వారిదే గెలుపు అని చెప్పింది. అందుకు తాబేలు అంగీకరించింది.        తాబేలు, కుందేలు బయలుదేరాయి. కుందేలు వాయువేగం తో ముందుకు సాగి కొండకు కొంత దూరం లో ఉండగా వెనుదిరిగి

2013-05-21

పాఠశాల: జనగణమణ

2013-05-21 12:44 PM జ్యోతిర్మయి
జనగణమణ అధినాయక జయహే భారత భాగ్య విధాతా పంజాబ సింధు గుజరాత మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కళ వంగా వింధ్య హిమాచల యమునా గంగ ఉచ్చల జలధి తరంగా తవశుభ నామే జాగే తవశుభ ఆశిష మాగే గాహే తవజయ గాథాజనగణ మంగళ దాయక జయహే భారత భాగ్య విధాతా జయహే! జయహే! జయహే! జయ జయ జయ జయహే! janagaNamaNa adhinaayaka jayahae bhaaratha bhaagya vidhaathaa  panjaaba sindhu gujaraatha maaraatHaa draaviDa utkaLa vangaa vindhya himaachala yamunaa

2013-05-05

బాల కళ: 'తెలుగు బుక్ అఫ్ రికార్డ్స్ '

2013-05-05 02:53 AM తాతా రమేశ్ బాబు
నేను నిర్వహించిన తెలుగు జానపద కళా చైతన్య యాత్ర ను 'తెలుగు బుక్ అఫ్ రికార్డ్స్ ' లో నమోదు చేసారు . క్రింది లింక్ లో చూడండి    http://www.telugubookofrecords.com/home/category/find-record/page/5/

2013-04-11

Prabhava ప్రభవ: ఇదిగిదుగో ఉగాది !

2013-04-11 07:55 AM Prabhava
వేప చెట్టు చూడండి అందమైన చెట్టు అది ఆకులన్ని పచ్చగా పువ్వులేమో తెల్లగా ఒక పువ్వు నోటిలోకి పెట్టుకున్నాను వెంటనే కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాను ఆ పూతను గిన్నెలోకి వేసుకున్నాను. చెరుకు గడని చూడండి చాలా పెద్ద గడ అది దాని తీపి రసం పిండాకా, బెల్లం తయారు చేశాకా, బెల్లం ముక్క తిన్నాను. పొట్ట నొప్పితో చచ్చాను. ఆ బెల్లాన్ని గిన్నెలోకి వేసుకున్నాను. చిన్నచిన్న పొదలు - చిటారి కొమ్మలు - వాటికి

2013-03-10

Prabhava ప్రభవ: We Did It !

2013-03-10 04:24 AM Prabhava
రోజూ మా బుజ్జి బడికెళ్ళి .. ఏడాది పాటూ...తీరుబడిగా ... పకపకా చకచకా....                                   మేమేం చేశామో చూస్తారా ! కళ్ళారా చూడలంటే ..మా బడికే రండి! రారండోయ్ ! రయ్యి రయ్యిన !! చిట్టీ బుజ్జీ చిన్నీ మున్నీ...!  చంటీ బంటీ చింటూ మింటూ ..! పిల్లలన్నాక   కుసింత కలాపోసన ఉండొద్దూ? నిజమే సుమీ !!! ప్రభవ బడి పిల్లలు

2012-08-20

బాల కళ: స్పాట్ పెయింటింగ్ మరియు ఆధునిక ,సాంప్రదాయ వాయిద్యాల పోటి

2012-08-20 04:34 PM తాతా రమేశ్ బాబు
స్పాట్ పెయింటింగ్ మరియు ఆధునిక ,సాంప్రదాయ వాయిద్యాల పోటి లో పాల్గొని ,మీ చిన్నారులను పాల్గొనేలా ప్రోత్సహించి ................సృజనాత్మకత ను వెలికి తీసి ................. అందరికి ఆహ్వానం. చిత్రకళా సేవలో .... తాతా రమేశ్ బాబు

2012-03-21

mamcimaata: hyma1947

2012-03-21 11:26 AM hyma1947

ఒకే శ్రోత
ఒక మారు ఒక పండితుడు కంచిలోని శంకరాచార్యులవారి వద్దకు వెళ్ళి , భక్తి తో నమస్కరించి
” స్వామీ ! నేను గొప్ప పండితుడ్ని.భగవద్గీత ప్రవచనం చేయడంలో పేరు పొందినవాడిని.ఇంతవరకూ వేయి ప్రవచనాలు చేశాను . తమరు అనుగ్రహిస్తే ఈ శంకర మఠంలో భాగవద్గీత ప్రవచనం పద్ధెనిమిది రోజులపాటు చేయాలని సంకల్పించి వచ్చాను.అనుగ్ర హించగలరు.” అని విన్నవించుకున్నాడు.
ఆచార్యులు చిరునవ్వుతో ” దాందేముంది తప్పక ప్రవచించు ,నేను ఒక పక్షంపాటు యాత్రలకు వెళ్ళవలసి ఉంది.నీవు నిర్విఘ్నంగా నీపని కానీ.” అని చెప్పి ఆచార్యులు మఠం విడచి యాత్రలకై బయల్దేరారు.

మన పండితుడు ఆరోజున మహదానందంగా భగవద్గీత ప్రవచనం మొదలుపెట్టారు. పద్దెనిమిది రోజులూ ఇట్టే గడచిపోయాయి. ఆచార్యులవారు యాత్రలు ముగించుకుని వచ్చారు.పండితుడు వెళ్ళి ఆచార్యుల పాదాలకు నమస్కరించగా ” ఏం ! నాయనా! నీ భగవద్గీత ప్రవచనం నిర్విఘ్నంగా సాగిందికదా! ఏ ఇబ్బందీ కలుగ లేదు కదా!నేను సమయానికి లేకుండా వెళ్ళవలసి వచ్చింది నాయనా! ” అని పలుకరించారు.

” స్వామీ మొదటిరోజు శ్రోతలు బాగానే వచ్చారు.క్రమంగాతగ్గి చివరకు ఒక్కరుమాత్రమే మిగిలారు స్వామీ ! నాశ్రమంతా వృధా ఐంది ,అదే నాబాధ !” అని చెప్పాగా , ఆచార్యులవారు ” నాయనా ! శ్రీకృష్ణ భగవానులవారు గీత బోధించినపుడు విన్నది అర్జునుడు ఒక్కడేకదా!నీలా ఆయన బాధపడినట్లు లేదే!” అన్నారు . పండితుడి అహంకారం వదలి తలదించుకున్నాడు,ఆచార్యులవద్ద తాను మహా పండితుడినని చెప్పుకున్నoదుకు ——————-


2012-02-10

For Kids: ఇరుక్కున్న ముక్కు

2012-02-10 10:47 AM ADMIN
రచన  : కాదంబరి పిదూరి చిలక చిలక, రామ చిలుక; ముక్కు మీద టెక్కు కోపం;  కోపం, అలుక కుప్పలు అయ్యి;  ముక్కు కాస్తా ఎర్రన ఆయెను; ఎర్రన, తిమ్మన-  ముక్కు కవితలకు;  అల్లికలెన్నో అందించినది  రాచిలకమ్మ చిన్ని నాసిక ఎర్రని -అలకల- కినుకల శుకము  దోర జామ పళ్ళను చూసీ………. చూసీ, చూడగనే……..  Q:- ఆ! ఏం చేసినది?       ఆహాహా! ఏమి చేసినది? జామ కాయను కొరికె కసుక్కున; పండులొ ముక్కు ఇరుక్కున్నది [...]

For Kids: వన్నెల సీతాకోకచిలకలకు ఆహ్వానము

2012-02-10 10:41 AM ADMIN
రచన  : కాదంబరి పిదూరి విష్ణువర్ధనుని భార్య అఖిలాండేశ్వరీ దేవి.  వారి కుమార్తె హరిత, కుమారుడు గ్రీష్మ దేవ్.  విదేహ రాజ్యానికి నదీశ్వర్ ఏలిక.  “మా పుత్రిక స్వయం వరము జరుగుతుంది.  కాబట్టి మీరెల్లరూ ఈ సంరంభములో పాల్గొనవలసినదిగా  కోరుచున్నాము“ విష్ణువర్ధనుని కుటుంబీకులు -  వారి బంధువుల పాలనలో ఉన్న విదేహ రాజ్యానికి వెళ్ళారు. నదీశ్వరుని కుమార్తె అంతకు మునుపే, రోహణుని ప్రేమించింది,  కాబట్టి ఆమె అక్కడ స్వయంవరములో  రోహణుని మెడలో వరమాల వేసినది,  వారిరువురికీ పరిణయం కుదిరింది. ************************************** అందరూ తమ [...]

2012-02-09

mamcimaata: vinayaka vandanam

2012-02-09 03:13 PM hyma1947

బొజ్జగణపా! నీకు పొర్లుదండాలు.
———————
బొజ్జగణపా! నీకు పొర్లుదండాలు…
బుజ్జిగణపా! నీకు కోటిదండాలు.
1. సాక్షి గణపా !నీకు సాష్టాంగ దండాలు
విద్య గణపా! నీకు వేయిదండాలు
వీర గణపా !నీకు వేవేల దండాలు
సుగుణ గణపా ! నీకు చాలదండాలు .
2.పార్వతీ బిడ్డడా! పాదదండాలు
శివునితనయా !నీకుశిరసు దండాలు
శ్రవణసోదర !నీకు సహస్రదండాలు
దేవపూజ్యుడ ! నీకు దొడ్డ దండాలు .

3. విఘ్న వినాశక! నీకు వీరదండాలు
శతృ విజేయా ! శతకోటిదండాలు
ఏకదంతుడ !నీకు ఏకాగ్రదండాలు
అగ్రపూజ్యుడ !నీకు అరకోటిదండాలు .

4. సిధ్ధిగణపా ! నీకు సర్వదా దండాలు
బుధ్ధిగణపా! నీకు బోలెడు దండాలు
గంగపుతృడ !నీకు గంపెడు దండాలు
గణనాధుడా! నీకు నీ గుడి చుట్టు దండాలు .
దండాలు! దండాలు !దండాలు !దండాలు!.


2011-08-04

పిట్ట కథలు: గోపయ్య నల్లనా.. ఎందువలనా?

2011-08-04 08:29 AM కొత్తావకాయ
"అమ్మా.."  "ఏం కన్నయ్యా!" అని అడిగింది యశోదమ్మ కృష్ణుడిని. "నాకు కోపమొచ్చింది" "కోపం అంటే ఏంటి, కన్నయ్యా?" "ఏమో! వచ్చింది. అంతే!" "సరే, వచ్చింది లే!" "ఉహూ, ఎందుకూ? అని అడుగు" "హ్మ్" "హ్మ్మ్ కాదు, "ఎందుకు కన్నయ్యా?" అని అడగాలి" "అడిగాను లే , చెప్పు" "నన్ను నల్ల వాడని అన్న నవ్వాడు." "పోన్లే, అన్నేగా!" "వల్లభుడు కూడా నవ్వాడు. నీలమణీ నవ్వాడు." "నవ్వనీలే నాన్నా. వాళ్ళని తెల్లవాళ్ళని నువ్వూ నవ్వు

2011-05-07

పిట్ట కథలు: చిట్టెలుక - కొత్త కలుగు

2011-05-07 08:33 AM కొత్తావకాయ
అనగనగా ఓ అడవిలో ఓ చిట్టెలుక ఉంది. అది కొత్తగా కలుగు వెతుక్కుని కాపురం పెట్టింది. ఓ రోజు అది కడుపెక్కా  తినేసి, గెంతుకుంటూ కలుగుకి వచ్చేసరికి దాని కలుగు ముందు ఓ పెద్ద బండరాయి అడ్డుగా ఉంది." ఇదేంట్రా?" అనుకొని చేతితో నెట్టి చూసింది. బలంగా తోసి చూసింది. లాభం లేదని రాయిని తొలవడం మొదలు పెట్టింది. "గయ్ "మని అరుస్తూ ఆ రాయి కాస్తా లేచి కూచుంది.  రాయి అనుకొని ఎలుక తొలవబోయింది కూటి కునుకు తీస్తున్న సింహం

2011-04-05

పుస్తకం » Focus-ChildrensLit: Christopher Paolini – Inheritance Cycle

2011-04-05 01:30 AM సౌమ్య
క్రిస్టఫర్ పాలినీ అన్న యువ రచయిత రాస్తున్న నాలుగు నవలల సంకలనాన్ని “ఇన్హెరిటన్స్ సైకిల్” గా వ్యవహరిస్తారు. ఇది మొదట మూడే భాగాలుగా వెలువరించాలని భావించి, “Inheritance Trilogy” అని పిలిచినా, మూడో భాగం చివరకొచ్చేసరికి, ఇంకా చెప్పాల్సింది ఉన్నందున నాలుగో భాగం కూడా వస్తుందని ప్రకటించారు. అది ఇంకా రాలేదు కానీ, ఇంతలోగా నేను ఈ మూడింటినీ చదవడం తటస్థించింది. అందువల్లే ఈ పరిచయం. తనకు పదిహేనేళ్ళున్నప్పుడు పాలినీ మొదటి నవల మొదలుపెట్టాడు. ఇప్పుడతని వయసు [...]

2011-03-19

పుస్తకం » Focus-ChildrensLit: And then what happened, Paul Revere?

2011-03-19 01:30 AM అతిథి
రాసిన వారు: జి.లలిత ************ అల్లూరి సీతారామరాజు స్ఫూర్తి ప్రదాత. “తెలుగు వీర లేవరా!” అంటూ ఆయన పేరు మీద తీసిన సినిమాలోని పాట పోరాట పటిమను మేల్కొలుపుతుంది. పాఠ్య పుస్తకాలలో అతని కథను చదువుకుంటాము. ఇప్పుడు నేను ప్రస్తావించే పుస్తకం చదివితే నాకు అల్లూరి సీతా రామరాజు గుర్తుకు వచ్చాడు. ఈ పుస్తకం నేను ఎందుకు చదివాను? ఇది మా పెద్దబ్బాయి పరిశోధనాంశం కోసం చదవవలసిన పుస్తకాలలో ఒకటి. ఇదే పుస్తకం అనుకోకుండా మా చిన్నబ్బాయి [...]

2011-02-11

పుస్తకం » Focus-ChildrensLit: అగ్నిమాలా, మృత్యులోయా…

2011-02-11 12:30 AM సౌమ్య
దాసరి సుబ్రమణ్యం గారి నవలలు కొన్ని చిన్నప్పుడు తిరుపతెళ్ళినప్పుడల్లా ’చందమామ’ పాత సంచికలు తిరగేస్తున్నప్పుడు చూసేదాన్ని, ఆయన రాసారు అని తెలీకున్నా. కొన్ని చదివిన జ్ఞాపకం ఉంది. అయితే, నేను చందమామలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ చదివినదాన్నే ఐనా, ఎవరు ఏది రాస్తున్నారు? వంటివి పట్టించుకున్నదాన్ని కాదు. వరుసగా అన్ని చందమామలూ చదువుకుంటూ పోవడమే! అయితే, ఇటీవలి కాలం లో ’రచన’ శాయి గారు, ఇతరులు కలిసి దా.సు. గారి రచనలని ప్రచురించాలని పూనుకున్నారని తెలిశాక, కుతూహలం [...]

2011-01-06

పుస్తకం » Focus-ChildrensLit: చిన్నప్పటి రష్యన్ కథలు

2011-01-06 01:50 AM అసూర్యంపశ్య
ఇంట్లో ఉన్న చెత్త పడేద్దామని పాత నోట్సులూ, పత్రికలూ గట్రా పడేస్తూ ఉంటే, ఒక చివర్లో కనబడ్డాయివి – రష్యన్ పిల్లల పుస్తకాల తెలుగు అనువాదాలు. ఒక్కసారిగా మనసు ఒక పదిహేను-ఇరవయ్యేళ్ళు వెనక్కేళ్ళింది. మళ్ళీ అవి తీసుకుని చదవడం మొదలుపెట్టాను. కనబడ్డవి ఐదారు పుస్తకాలే అయినా కూడా, చదువుతూ ఉంటే, అందమైన అనుభూతి. చిన్నప్పుడు అమ్మా,నాన్నల సాయంతో చదివిన కథలు పెద్దైపోయాక (హతవిధీ!) అమ్మతో కలిసి చదివి, ‘ఈ కథ బాగుంది. ఇదంత గొప్పగా లేదూ అని [...]

2010-12-17

ఆహా! ఓహో!: కొత్తపల్లి పత్రిక డిసెంబరు సంచికలో నా కథ! – జారు బాబూ!

2010-12-17 09:41 AM Aha!Oho!
జారు బాబూ!కొత్తపల్లి పత్రిక అక్టోబరు సంచికలో ఇచ్చిన బొమ్మకు స్పందన. రచన, చిత్రం: Y. గీతా ప్రియ దర్శిని, ఇంటర్మీడియట్,నంద్యాల. రామ్ నగర్ లో ఒక పిల్లల పార్కు ఉంది. ఆ పార్కు ఇళ్ళ మధ్య ఉండేది. పిల్లలు పార్కులో ఆడుకోవడానికి టిక్కెట్టు కొనుక్కొనాలి. తల్లిదండ్రులు కూడా ‘పిల్లలు హోంవర్కు పూర్తి చేస్తే పార్కు టిక్కెట్టు కొనిపిస్తాము’ అనేవాళ్ళు. దాంతో పిల్లలు తొందరగా హోంవర్కు ముగించుకొని,

2010-09-27

ఆహా! ఓహో!: పగలే వెన్నెలా - పరవశమాయెగా!

2010-09-27 06:49 AM Aha!Oho!
ఇది నా సొంత కథ. ఎక్కడా విని చదివి వ్రాసింది కాదు.అనగా అనగా..... పంపానది తీరంలోని అడవిలో చకోర పక్షులు నివసించేవి. అవి చంద్రుడి వెన్నెలను తప్పించి ఇంక దేనిని ఆహారంగా తీసుకునేవి కాదు. ఒక మధ్యాహ్నపూట, ఒక చకోర పక్షి, ఒక దిరిసెన చెట్టు మీద కూర్చుని కునికి పాట్లు పడుతుంది. ఆ చకోర పక్షి తనలో తను ‘ఈ రోజు అమావాస్య! చంద్రుడు రాడు. ఈ రొజుకు మాకు పస్తు’ అనుకుంది. అంతలో ఆ ప్రదేశమంతా వెన్నెల వెలుగు

2010-07-05

పుస్తకం » Focus-ChildrensLit: పిల్లల కోసం పుస్తకాలు…

2010-07-05 02:30 AM అతిథి
రాసిన వారు: లలిత జి. ************ చిన్నప్పుడు విన్న మరిచిపోలేని కథలు కొన్ని – కల్పన, రవికిరణ్ గార్ల పుణ్యమా అని, కొంతమంది బ్లాగర్లు గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈగ కథ, పేను పెసర చేను కథ, ఏడు చేపల కథ లాంటి కథలను గొలుసు కథలంటారేమో కదా. అలా ఒక దానికి ఇంకొకటి కలుపుతూ కథ పొడుగ్గా తయారయ్యి చివరకు ఒక కొసమెరుపు ఉంటుంది సాధారణంగా. ఎందుకో మరి ఇటువంటి కథలు తెలుగులో పిల్లల్ల కథల పుస్తకాలలో [...]

2010-06-27

బాల సాహిత్యం: ప్రణాళిక-క్రమశిక్షణ

2010-06-27 05:38 PM global animal
మనం నిర్దేశించుకున్న పనిని వెంటనే, ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మొదలుపెట్టడం సరైన పద్ధతే... కానీ, దానివల్ల విజయవంతంగా అ పనిని పూర్తిచేయలేకపోవచ్చు. కాస్త ఆలస్యమైనా చక్కటి ప్రణాళిక వేసుకుని , క్రమశిక్షణతో చేసినప్ప్పుడు పని ఎంత క్లిష్టమైనా సునాయాసంగా పూర్తవుతుందనేది వాస్తవం. ఓ ప్రముఖుడి జీవితంలోని కొన్నిఘట్టాలను పరిశీలిద్దాం. ఆయన ఒకసారి తన స్వగ్రామానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ ఉన్న

బాల సాహిత్యం: ఈగలమోత

2010-06-27 05:25 PM global animal
పూర్వం లలాటరాజ్యాన్ని విచిత్రసేనుడు పాలిస్తుండేవాడు. ఒకసారి అతనికో సమస్య వచ్చింది. గుంపులు గుంపులుగా వచ్చిన ఈగలు సభలో తీవ్ర అసౌకర్యాన్ని కలిగించసాగాయి. ఝుమ్మని మోత చేస్తూ సభికులు, రాజు మొహంపై వాలసాగాయి. ఎంత తోలినా తిరిగి వచ్చేవి. కొంతమంది మాట్లాడేటప్పుడు నోటిగుండా పొట్టలోకి జారుకునేవి. వాటి దెబ్బకు అందరూ గగ్గోలు పెట్టారు. పరిష్కారం చూపమని రాజును వేడుకున్నారు. సేవకులు వింజామరలతో వీస్తున్నా అది

2010-05-16

మడత పేజీ: ఏమిటీ శబ్దం ?

2010-05-16 01:57 AM Chandra Latha
టప్ టపా టప్! ఏమిటీ శబ్దం ? ఎలుగుబంటికి భయం వేసింది.జింక గడగడలాడింది.బ్రతుకు జీవుడా అని పరిగెత్తింది.చిరుతపులి కూడా ఆలస్యం చేయలేదు.సింహం గారు సరేసరి! "రండర్రా నేస్తాల్లారా !అసలీ టప్ టపా టప్! "ఏమిటో చూద్దాం.ఇంత మందిమి ఉన్నాం కదా,భయమెందుకు ?" అంది చీమ. * ఆ తరువాత ఏం జరిగింది? చిట్టిచీమతో అందరూ కలిసి వెళ్ళారా? వెళితే ఏమి చూశారు?ఛూసి ఏమి చేసారు? ఊహు ,నేనెందుకు చెబుతాను? మీరే చదవండి.ఈ బుజ్జి పుస్తకం

2010-05-13

మడత పేజీ: తకిట తరికిట

2010-05-13 06:13 PM Chandra Latha
తకిట తరికిట ***************పిల్లల పుస్తకాలు ఎలా ఉండాలి? అక్షరాల పరిణామం ఎలా ఉండాలి? బొమ్మలు, రంగులు ఎలాంటివి వాడాలి? పుస్తకం లో కథ ఎలా ఉండాలి?కథనం ఎలా సాగాలి? పాత్రలు, సంభాషణలు సంఘటనలు ఎలా కూర్చాలి? నీతి ఎలా అందించాలి?ఏ వయసుకు ఎలాంటి పుస్తకాలు అందించవచ్చును?పిల్లలు స్వయానా చదవ గలిగిన పుస్తకాలు(READ ALONE) అన్నవి ఎలా ఉండాలి? పిల్లలు బిగ్గరగా చదివ గలిగే (READ Aloud)పుస్తకాలు ఎలా ఉండాలి?…ఇలాంటి

2010-02-27

పుస్తకం » Focus-ChildrensLit: రెండు బాలల పుస్తకాల గురించి..

2010-02-27 12:30 PM అతిథి
రాసిన వారు: అరిపిరాల సత్యప్రసాద్ ************************* బాల సాహిత్యం అనగానే నాకు గుర్తొచ్చేవి – చిన్నప్పుడు విన్న ఏడు చేపల కథలు, ఆ తరువాత చందమామలోనో బాలమిత్రలోనో చదివిన రాజు గారు మాంత్రికుడు లాంటి కాల్పనిక కథలు, పాఠ్యాంశాలుగా వచ్చిన పంచతంత్రం లాంటి నీతి కథలు, ఇంకా ఆంగ్ల ఉపవాచకాలుగా చదువుకున్న సిందబాదు/కాపర్ ఫీల్డ్/హకల్ బర్రీ ఫిన్ సాహసాలు. ఆ తరువాత అవకాశాన్ని బటి లైబ్రరీలో చదువుకున్న దేశభక్తి కథలు, మరికొన్ని సరదా కథలు. ఇవన్నీ ఒక [...]

2010-02-26

పుస్తకం » Focus-ChildrensLit: పిల్లలు, పుస్తకాలు, నా అనుభవాలు

2010-02-26 05:23 AM అతిథి
రాసిన వారు: భైరవభట్ల కామేశ్వరరావు. ************************** నిజానికి పైనున్న ఆ “పిల్లలు” పదంలో “లు” సైలెంట్ ఎందుకంటే పిల్లలతో నా అనుభవాలు మా ఒక్కగానొక్క పాపతోనే కాబట్టి! ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ఏదో ఒక పుస్తకం గురించో, కొన్ని పుస్తకాల గురించో పరిచయమో విశ్లేషణో కాదు. ఇవి కేవలం నా స్వంత అనుభవాలు (ఉరఫ్ సొంత డబ్బా). ఇవి మరెవరికైనా ఉపయోగపడతాయా లేదా అన్నది నిర్ణయించాల్సిన బాధ్యత పుస్తకం సైటు వాళ్ళదే. కాబట్టి దీన్ని ఒకవేళ పుస్తకం [...]

2010-02-24

పుస్తకం » Focus-ChildrensLit: తకిట తరికిట

2010-02-24 02:30 AM అతిథి
రాసిన వారు: చంద్రలత *************** పిల్లల పుస్తకాలు ఎలా ఉండాలి? అక్షరాల పరిణామం ఎలా ఉండాలి? బొమ్మలు, రంగులు ఎలాంటివి వాడాలి?పుస్తకం లో కథ ఎలా ఉండాలి?కథనం ఎలా సాగాలి? పాత్రలు, సంభాషణలు సంఘటనలు ఎలా కూర్చాలి? నీతి ఎలా అందించాలి?ఏ వయసుకు ఎలాంటి పుస్తకాలు అందించవచ్చును?పిల్లలు స్వయానా చదవ గలిగిన పుస్తకాలు(READ ALONE) అన్నవి ఎలా ఉండాలి? పిల్లలు బిగ్గరగా చదివ గలిగే (READ Aloud)పుస్తకాలు ఎలా ఉండాలి?…ఇలాంటి అనేక ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతికే ప్రయత్నం [...]

2010-02-20

పుస్తకం » Focus-ChildrensLit: నాకు పరిచయమైన బాలల సాహిత్యం

2010-02-20 02:30 AM అతిథి
రాసిన వారు: లలిత ************* అన్నప్రాసన చేసేటప్పుడు పిల్లలకి పలు రకాల వస్తువులను పరిచయం చేస్తాం. అందులో వారేమి ఎంచుకుంటారో చూసి ముచ్చట పడతాం. ఏసు క్రీస్తు పుట్టినప్పుడూ బంగారమూ, సుగంధ ద్రవ్యాలు బహుమతులుగా ఇచ్చారుట జ్ఞానులు. మరి ఆ వయసునుండే పలురకాల పుస్తకాలు పిల్లలకి పరిచయం చెయ్యగలిగితేనో? ఆ ఆనందం ‘అక్షరాలా’ అద్భుతం. ప్రపంచాన్ని పిల్లల ముందు ఉంచుతాం. వారి కుతూహలానికి ‘మాటలూ’ ఇవ్వ గలుగుతాం. మనమెంతో నేర్చుకోగలుగుతాం. మన వద్ద అక్షరాలు, కాయగూరలు, పళ్ళూ, [...]

2010-02-15

పుస్తకం » Focus-ChildrensLit: అద్భుత చిత్రగ్రీవం

2010-02-15 12:30 AM అరుణ పప్పు
‘బాల సాహిత్యం’ అనగానే కేవలం నీతి సూక్తులూ ఉపదేశాలూ దెయ్యాలూ మాయలమంత్రాలూ గుర్తుకురావడం, అవే అందుబాటులో ఉండటం అనే దురవస్థ ఈనాటిది కాదనుకుంటాను. అంతకుమించిన బహుళమైన ఆసక్తులు పిల్లలకు ఉంటాయని తల్లిదండ్రులతో పాటు రచయితలు ప్రచురణకర్తలు సైతం మరిచిపోవడం దౌర్భాగ్యం కాక మరే మిటి? పేరుకేమో మన దగ్గర పిల్లల కోసం వేల పుస్తకాలు ప్రచురితమవుతున్నాయి. ముందుచెప్పుకొన్న అంశాలుకాక మరేవీ లేకపోవడం వల్లనే పిల్లలను అవి అంతగా ఆకర్షించలేకపోతున్నాయనుకుంటాను. అన్ని ప్రకృతి వనరుల వలెనే మన దేశంలో [...]

2009-07-26

పిట్ట కథలు - అభివృద్ధి కథలు: ఇంకొక ద్రిమ్మరి

2009-07-26 03:34 PM Narayana
ఒకసారి నాకు రోడ్డుమీద ఇంకో మనిషి కనబడ్డాడు-అతనుకూడా కొంచెం తిక్క మనిషిలాగానే ఉన్నాడు. అతను నాతో అన్నాడు:"నేనొక ద్రిమ్మరిని. చాలాసార్లు నాకు అనిపిస్తుంటుంది- 'నేను ఈ భూమిమీద పొట్టి పొట్టి మనుషులమధ్య తిరుగాడుతున్నాన'ని. మరి, అలా నాతల మిగిలినవాళ్ళ తలలకంటే భూమినుండి డెబ్భై క్యూబిట్లు దూరంగా ఉన్నది గనక, అది ఇంకొంచెం ఉన్నతమైన, స్వతంత్రమైన ఆలోచనల్ని ఉత్పత్తి చేస్తూంటుందేమో!""కానీ నిజానికి నేను మనుషుల

పిట్ట కథలు - అభివృద్ధి కథలు: ఇద్దరు వేటగాళ్లు

2009-07-26 02:21 PM Narayana
వసంత ఋతువులో ఒకనాడు సంతోషమూ, దు:ఖమూ ఒక చెరువు ఒడ్డున కూర్చుని ఉన్నాయి. నిశ్శబ్ద ప్రశాంతతలీనే నీళ్లకు దగ్గరగా చేరగిలపడి, అవి మాట్లాడుకుంటున్నాయి.ఈ భూమి మీద ఉన్న అందం గురించీ; అడవిలోనూ, కొండల్లోనూ ఉన్న అద్భుత జీవ సంపద గురించీ; ఉదయ సంధ్యలోను, సాయం సమయంలోనూ వినిపించే పాటల గురించీ మాట్లాడింది సంతోషం.అప్పుడు దు:ఖం మాట్లాడుతూ సంతోషం చెప్పిన వాటిని అన్నింటినీ అంగీకరించింది- ఎందుకంటే కాలపు మహిమా,

2008-09-16

పిల్లలు-బంధానికి అర్ధాలు: వీళ్ళు ఎంత busy

2008-09-16 08:57 AM Sailaja Angara

పిల్లలు-బంధానికి అర్ధాలు: sahiti itihas

2008-09-16 07:01 AM Sailaja Angara

2007-11-13

Kids World ~ బాల ప్రపంచం: Kid Stories (English)

2007-11-13 09:01 AM హృదయ బృందావని
Pinocchio Pinocchio.mp3Jack and the BeanstalkJack and the Beans...Peter and the WolfPeter And The Wolf...Grimm's Fairy TaleGrimm's Fairy Tale...Green Eggs and HamGreen Eggs And Ham...Fox in the SocksFox in Socks.mp3

2007-08-29

Kids World ~ బాల ప్రపంచం: Kid Stories (English)

2007-08-29 01:41 AM హృదయ బృందావని
The Little MermaidThe Little Mermaid...The Jungle Book The Jungle Book.mp...The Three Billy Goats Gruff The Three Billy Go...The Rainbow Fish The Rainbow Fish.m...The Ugly DucklingThe Ugly Duckling....

2006-07-04

తెలుగులో బాల సాహిత్యం: తెలుగులో బాల సాహిత్యం

2006-07-04 05:25 AM బాల సాహిత్యం
తెలుగులో బాల సాహిత్యంఈ నా బ్లాగులో నెమ్మదిగా బాలల సాహిత్యానికి సంబంధించినవి అన్నీ సమకూరుద్దాము అని చిన్ని ప్రయత్నం మొదలు పెట్టాను
వ్యాఖ్యలు
2013-07-18
kova garu..please update this blog too!!
2013-07-18 12:43 AM kiran - పిట్ట కథలు
kova garu..please update this blog too!!
2013-06-27
Comment on విహార వాణి: మున్నార్ (కేరళ) by Balaji
2013-06-27 03:27 PM Balaji - Comments for జాబిల్లి

super vimal kumar garu.

Comment on పోలిక by Balaji
2013-06-27 03:23 PM Balaji - Comments for జాబిల్లి

chala bagundhi nirajagaru thankq

2013-06-23
Comment on పొంచి ఉన్న దయ్యం, పోయిన చోట ప్రత్యక్షం by లలిత (తెలుగు4కిడ్స్)
2013-06-23 12:26 AM లలిత (తెలుగు4కిడ్స్) - Comments for తెలుగు మాటలు

ధన్యవాదాలు :)

2013-06-22
Comment on పొంచి ఉన్న దయ్యం, పోయిన చోట ప్రత్యక్షం by anil
2013-06-22 04:43 PM anil - Comments for తెలుగు మాటలు

చిన్న పిల్లలు బాగా ఆనందిస్తారు. వాళ్ల మెదడుకి మేత కూడ పెట్టారుగా?! ద హ

2013-06-21
Comment on మహనీయుల సూక్తులు by nikhil
2013-06-21 01:43 PM nikhil - Comments for For Kids

good collection

2013-05-28
Comment on పంచతంత్రం — 2 by Deepthi Reddy
2013-05-28 06:25 AM Deepthi Reddy - Comments for For Kids

Awesome but i want remaining

2013-03-10
love it!
2013-03-10 08:39 AM lalithag - Prabhava ప్రభవ
love it!
2013-01-22
కన్నయ్యా ..!! నీ కోపం నీ లానే ముచ్చటిగా ..ముద్దు మ...
2013-01-22 06:31 PM paddu - పిట్ట కథలు
కన్నయ్యా ..!! నీ కోపం నీ లానే ముచ్చటిగా ..ముద్దు ముద్దుగా ఉందయ్యా..
2012-09-15
పిల్లలందరి తరుపునా ధన్యవాదాలండి.
2012-09-15 03:49 PM Prabhava - Prabhava ప్రభవ
పిల్లలందరి తరుపునా ధన్యవాదాలండి.
2012-07-12
be come a good artist.
2012-07-12 04:27 AM Kalasagar - బాల కళ
be come a good artist.
చక్కటి ప్రతిభ, అభిరుచి గల్గిన మీ ఇద్దరికీ అభినందనల...
2012-07-12 03:27 AM లక్ష్మీదేవి - బాల కళ
చక్కటి ప్రతిభ, అభిరుచి గల్గిన మీ ఇద్దరికీ అభినందనలు.
2010-12-28
మంత్ర శాస్త్రము ప్రకారము ఆంగ్లము: http://donotkeep...
2010-12-28 12:44 PM gosukonda sudhakar - బాల సాహిత్యం
మంత్ర శాస్త్రము ప్రకారము ఆంగ్లము:<br />http://donotkeepyourself.blogspot.com/
మంత్ర శాస్త్రము ప్రకారము ఆంగ్లము: http://donotkeep...
2010-12-28 12:38 PM gosukonda sudhakar - ఆహా! ఓహో!
మంత్ర శాస్త్రము ప్రకారము ఆంగ్లము:<br />http://donotkeepyourself.blogspot.com/
2010-12-17
బావుంది. చిన్న పిల్లల కదే అయినప్పటికీ చెప్పిన విధా...
2010-12-17 11:01 AM Venhu - ఆహా! ఓహో!
బావుంది. చిన్న పిల్లల కదే అయినప్పటికీ చెప్పిన విధానం బావుంది. నేనూ మల్లాది, మధుబాబు అభిమానినే.
2010-09-08
Hello world! పై Mr WordPress వ్యాఖ్యలు
2010-09-08 02:05 PM Mr WordPress - mamcimaata పై వ్యాఖ్యలు

Hi, this is a comment.
To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

2010-07-01
i need neethi for this.im working for my project o...
2010-07-01 03:13 PM venkat - Kids World ~ బాల ప్రపంచం
i need neethi for this.im working for my project on this story
2010-05-19
కథ బాగుందండి.
2010-05-19 03:22 AM AMMA ODI - బాల సాహిత్యం
కథ బాగుందండి.
2007-10-22
brundaavani garu i couldn't access your other blog...
2007-10-22 04:23 AM Anonymous - Kids World ~ బాల ప్రపంచం
brundaavani garu i couldn't access your other blogs. i am regular visitor to those blogs. any tech. problem?
2007-05-29
చాలా ముచ్చటగా ఉన్నారు. మా అందరి తరపునా కూడా ఇంత ఉప...
2007-05-29 07:00 PM కొత్త పాళీ - పిల్లలు-బంధానికి అర్ధాలు
చాలా ముచ్చటగా ఉన్నారు. మా అందరి తరపునా కూడా ఇంత ఉప్పూ మిరపకాయలూ దిష్టి దిగతుడుచి పొయ్యండి. :-)<BR/>అషితి - ఇతిహాస్ .. కిరణ్ చెప్పినట్టు పాలిండ్రోం పేర్లు. వీళ్ళు కవలలా?<BR/>మీ బ్లాగు టైటిలుకూడా బాగుంది.
2007-05-16
hello.<br>What happened to your blog?<br>Have you ...
2007-05-16 03:40 PM ahiri - తెలుగులో బాల సాహిత్యం
hello.<BR/>What happened to your blog?<BR/>Have you started writing yet.<BR/>Please do write<BR/>venkat<BR/>www.24fps.co.in
2006-11-28
!!???
2006-11-28 09:10 PM Ramanadha Reddy - తెలుగులో బాల సాహిత్యం
!!???
పైకిబ్లాగులువార్తలుజాలపత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglishటైపింగు ట్యూటరు..ఈబుక్స్..