ఈ క్రింది బ్లాగుల నుండి టపాలను నాకు చూపించకు:

కూడలిలో మీరు చూడకూడదనుకుంటున్న బ్లాగుల చిరునామాలని (లేదా చిరునామాలోని కొంత భాగాన్ని)ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఆ బ్లాగుల నుండి వచ్చే టపాలు ఇకపై మీకు కూడలిలో కనిపించవు. ఉదాహరణ: someblog.wordpress

ఈ జాబితాలో పొరపాటున ఒక బ్లాగుని చేరిస్తే, దాన్ని ఈ జాబితా నుండి తొలగించడానికి ఆ బ్లాగు చిరునామాపై నొక్కండి.

    You have not blogs yet.
| సూచనలు
నిర్వహణ ↓

2014-08-20

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1625- I ask therefore I'm Hindu!

2014-08-20 06:50 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
(Sagarika Ghose, TOI) RSS is set on decidedly un-Hindu course of excluding and banning. Don't stifle the spirit of freedom of thought.   ________________________________

2014-08-19

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1624- '20 Thoughts For a Peaceful And Happy Life.'

2014-08-19 07:17 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
--------------------------------------- 1. Forgive everyone for everything. 2. Time heals almost everything. Give time, time. 3. Don’t compare your life with others’, you have no idea what their journey is all about. 4. Live with the 3 E’s: Energy Enthusiasm &Empathy, And 3 F’s: Faith, Family & Friends . 5. Try to make at least 3 people smile every day. 6. Each night before you go to bed,

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1623- Most unhygenic

2014-08-19 07:14 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
This PIC was taken in chennai near mint- sowkarpet.. They are making dough to prepare panipuri...and supplies panipuri to almost 80% of panipuri store in all over chennai. so now b4 eating panipuri outside,see this pic

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1621- Why India could not produce great philosophers like Plato, Aristotle, Thomas Aquinas, Kant, Hegel, Bradley, Bertrand Russell et al?

2014-08-19 06:39 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
(An extract from ‘The Osho Upanishad’, discourse 21)_________________________________ India is vibrating with certain energy fields which no other country can claim. This is because thousands of people reached to the ultimate explosion of consciousness.India has renounced everything for a single search, THE SEARCH OF TRUTH. The whole history of India has not produced great philosophers- no

2014-08-16

పెద్దలు చెప్పిన మంచి మాటలు: కృష్ణాష్టకం

2014-08-16 04:54 PM Prasad Chitta (noreply@blogger.com)
శ్రియాశ్లిష్టో విష్ణుః స్థిరచరగురుర్వేదవిషయోధియాం సాక్షీ శుద్ధో హరిరసురహంతాబ్జనయనఃగదీ శంఖీ చక్రీ విమలవనమాలీ స్థిరరుచిఃశరణ్యో లోకేశో మమ భవతు కృష్ణోఽక్షివిషయః All pervading Vishnu, embraced and surrounded by SrI, elder and guru of moving and unmoving, the subject matter of Vedas, the witness of minds, ever purified, the purifier, annihilator of daemons of darkness, of lotus eyes, holder of mace,

నీలాంబరి: నీలాంబరి-సమీక్ష

2014-08-16 09:30 AM శారద

 

 

 

నీలాంబరి కథల పుస్తకంపై జులై నెల రచనలో వచ్చిన సమీక్ష.

నా పట్ల ఆదరాభిమానాలూ, నా కథా రచన పట్ల నమ్మకమూ కలబోసి ఇంత లోతైన విశ్లేషణ రాసిన వసుంధర దంపతులకి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు.

నీలాంబరి సమీక్ష


2014-08-12

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1619 Precaution when submitting self attested documents

2014-08-12 07:20 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
Very Important aspect of self certification on PAN CARDS/other imp docs Dear All, Wanted to highlight one very important aspect. In ordinary course we keep issuing and submitting our KYC documents (identity and residential proofs..such as PAN card, electricity bill etc.) to various people. For housing or car or other loans, bank accounts,or even for buying new sim card we submit these

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1617- life

2014-08-12 07:09 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1614- OBJECTIVISM

2014-08-12 06:18 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
"My philosophy, in essence, is the concept of man as a heroic being, with his own happiness as the moral purpose of his life, with productive achievement as his noblest activity, and reason as his only absolute." —Ayn Rand, 'Atlas Shrugged' _______________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1613- Success and Achievement

2014-08-12 06:11 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
________________________________

2014-08-10

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1612- Nivritti and pravritti!

2014-08-10 07:26 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_____________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1611- PERSONAL FINANCE LITERACY

2014-08-10 07:22 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
-------------------------------------- Nearly 85% of students of arts and engineering colleges in Chennai could not do basic interest calculations on a small saving of Rs1,000 for two years at 10% interest compounded annually, while 38% of the students did not know what PAN (permanent account number) stood for. The findings also reveal that seven out of 10 students found basic inflation

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1610- No enmity amongst faiths!

2014-08-10 07:17 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
___________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: !609- WHAT ARE GRANDPARENTS?

2014-08-10 07:10 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
(Taken from papers written by a class of 8-year-olds) You'll love it: Grandparents are a lady and a man who have no little children of their own. They like other people's. A grandfather is a man, & a grandmother is a lady! Grandparents don't have to do anything except be there when we come to see them. They are so old they shouldn't play hard or run. It is good if they drive us to the

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1608- A solution

2014-08-10 06:58 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1607- 'Life is a "Su Doku"! Or "keep Alzheimer’s away"

2014-08-10 06:35 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
Hemantha Kalam - 26 -------------------------------- During the past few years I have been observing my sister (a blogger herself) settling silently in a secluded place at home and go through the newspaper with a pencil. Curious, I checked with her when she said that she was working on ‘Su Doku’. I did not realise then, but on experience I found that this seclusion is the first step of

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1606- Promise to children

2014-08-10 06:26 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
___________________________---

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1605- Be humble!

2014-08-10 06:11 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
No matter how big your house is, how recent your car is, or how big your bank account is — our graves will always be the same size. Stay humble. ____________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1603- Where is the pen?

2014-08-10 05:49 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1602- The problem is either too much future or too much pas, not enough presencet!

2014-08-10 05:46 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
----------------------------------- "Unease, anxiety, tension, stress, worry — all forms of fear — are caused by too much future, and  not enough Presence. Guilt, regret, resentment, grievances, sadness, bitterness, —and all forms of nonforgiveness — are caused by too much past, and  not enough Presence." ...Eckhart Tolle... _____________________________

2014-08-01

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1601- Secret Of Enjoyment: Objectivity

2014-08-01 04:59 AM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
Jaya Row __________________________ (1)Pain is a given, but suffering is a choice: Everyone faces obstacles in life. They are part of life. You can choose to be victim or victor, succumb to setbacks or rise above them. Life is like a game. Some times you win, at other times you lose. You have to be able to take it in your stride. (2)If you depend on the constantly changing, unpredictable

2014-07-28

పెద్దలు చెప్పిన మంచి మాటలు: అమృత లహరీ

2014-07-28 02:32 PM Prasad Chitta (noreply@blogger.com)
భవాని త్వాం వందే భవమహిషి సచ్చిత్సుఖ వపుః పరాకారం దేవీమమృతలహరీమైందవ కళాం మహాకాలాతీతాం కలితసరణీ కల్పిత తనూం సుధాసింధోరంతర్వసతిమనిశం వాసరమయీం - 1 --సుభగోదయ స్తుతి, శ్రీ గౌడపాదాచార్య  bhavAni tvAm vandE bhavamahishi saccitsukha vapuH parAkAraM dEvImamRtalaharImaindava kaLAm mahaakaalaatItaam kalitasaraNI kalpita tanUm sudhAsindhOrantarvasatimaniSam vAsaramayIm - 1 भवानि त्वां वन्दे भवमहिषि

నీలాంబరి: చేజారిన స్వర్గం

2014-07-28 07:32 AM శారద

కొన్నిపుస్తకాలు మొదటిసారి చదివినప్పుడు మనకేమాత్రం నచ్చవు. ఏమిటీ చెత్తా అనిపిస్తుంది కూడా. కానీ అదే పుస్తకాన్ని కొన్నేళ్ళ తరవాత చదివితే కొత్త అర్థాలు స్ఫురిస్తాయి. అప్పుడు, “ఈ పుస్తకం నేననుకున్నంత చెత్తగా లేదేమో” అనిపిస్తుంది. ఇంకా కొన్నేళ్ళు పోయాక చదివితే, “ఇంత మంచి పుస్తకం నాకెందుకు నచ్చలేదబ్బా!” అని కూడా అనిపిస్తుంది. పెరుగుతున్న వయసుతో పాటు మన ఆలోచనల్లో వస్తున్న మార్పులకీ, మనం ఇతర్ల ఆలోచనలూ అభిప్రాయాలూ గుర్తించి గౌరవించడం నేర్చుకుంటున్నామన్న విషయానికీ ఇంతకంటే పెద్ద ఋజువేమీ లేదు.

Lost Horizon

ఎనభైల్లో  నేను బీయెస్సీ చదువుతూ వుండగా మాకు ఇంగ్లీషులో “లాస్ట్ హొరైజన్” (Lost Horizon ) అనే నవల నాన్-డీటైల్డ్ (non-detailed) రీడీంగ్ కోసం వుండేది. మొదటిసారి ఆ పుస్తకం చదివినప్పుడు నాకసలేమీ నచ్చకపోగా, బోరు అనికూడా అనుకున్నాను. ఎలాగో కావల్సిన మార్కులకోసం అక్కడక్కడా ఒకసారి తిరగేసి ఆ పుస్తకం పక్కన పెట్టేసాను.

ఆ తరవాత ఇండియాలో ఉద్యోగం చేస్తూన్న రోజుల్లో ఒక కొలీగ్ నాతో ” Lost Horizon” నా ఫేవరిట్ నవల అన్నప్పుడు పడీ పడీ నవ్వాను. “నేనసలా పుస్తకాన్నీ కనీసం పూర్తిగా చదవలేకపోయాను,” అంటూ. ఆ కొలీగ్ నావైపు వింతగా చూసి, “బహుశా నీకర్థం కాలేదేమో” అన్నాడు. అప్పట్లో మన తెలివితేటలకి సంబంధించి మనకి చాలా అపోహలుండేవి లెండి! “నాకు అర్థం కాకపోవడమా, ఇంపాజిబుల్!” అని కొట్టిపారేసాను. ఆ కొలీగ్ నాలా బడ బడా మాట్లాడే అలవాటు లేనివాడవడంతో ఆ విషయం గురించి ఎక్కువ చర్చించలేదు.

నాలుగు రోజుల క్రితం ఎందుకో ఆ పుస్తకం గుర్తొచ్చి, ఒక్కసారి చదివి చూస్తే, అనిపించింది. అదృష్టవశాత్తూ ఆ పుస్తకం Project Gutenberg లో వుంది. పనుల మధ్య తీరిక  చేసుకోని ఎలాగో రెండు రోజుల్లో పుస్తకం పూర్తిచేసాను. సరిగ్గా నేను పైన చెప్పినట్టు, ” ఈ పుస్తకం నాకెందుకు నచ్చలేదబ్బా! బహుశా నిజంగా నాకు ఇరవై యేళ్ళ వయసులో అర్థమయి వుండదు,” అనుకొన్నా. (ఇప్పుడు నా తెలివితేటల మీద నాకు కొంచెం వాస్తవిక దృక్పథం ఏర్పడింది మరి !)

“అద్భుతం” అనలేకపోయినా చాలా ఆసక్తికరమైన పుస్తకం. కొంచెం మిస్టరీలాగుండే కథా, మార్మికంగా అనిపించే కథనమూ! (నిజానికి నాకీ కథనం సోమర్ సెట్ మాం కథనం లాగనిపించింది). కథనంలో నాకు నచ్చిన విషయం-  open to interpretation గా వుండడం. అంటే కథకుడు ఒక కథని చెప్తాడు. ఆ కథని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో, దానితో ఎటువంటి అభిప్రాయాలు ఏర్పరచుకోవాలో, అసలు ముగింపేమిటో, ఇచ్చిన ముగింపు సంపూర్ణమైనదో కాదో, అన్నీ పాఠకుడి ఇష్టం.

ఈ నవలని జేమ్స్ హిల్టన్ (James Hilton ) 1933 లో రాసాడు. కథాకాలం 1931. కథంతా ఒక రచయిత ఒక న్యూరాలజిస్టుతో చెప్తూంటే flash back లో నడుస్తున్నట్టుగా వుంటుంది. కథానాయకుడు కాన్వే తనకి చెప్పిన విషయాలన్నీ తాను రాసి భద్రపరుస్తాడు రూథర్ ఫోర్డ్ అనే రచయిత. ఆ రాత ప్రతిని ఇంకొక స్నేహితుడు న్యూరాలజిస్టుకి అందజేస్తాడు.  పూర్వాశ్రమంలో న్యూరాలజిస్టూ, కాన్వే, రూథర్ ఫోర్డ్ మంచి స్నేహితులు. ముగింపు- రాతప్రతిని గురించి రూథర్ ఫోర్డ్ న్యూరాలజిస్టూ మధ్య చర్చలో వెళ్ళడౌతుంది.

మొత్తం నవలలో కాన్వే పాఠకుడికి అస్పష్టంగానే గోచరిస్తూ వుంటాడు. అతన్ని గురించిన పూర్తి చిత్రం ఎవరికివారు గీసుకోవల్సిందే.

కథలోకెళ్తే- 1931 మే నెలలో బాస్కల్ అనే ప్రదేశం (ఇరాన్) నుంచి  బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం  నలుగురు పౌరులని పెషావర్ చేర్చడానికి పూనుకుంటుంది. కథానాయకుడు హ్యూ కాన్వే (బ్రిటిష్ దౌత్యాధికారి), అతని అసిస్టెంటు మాలిన్సన్, క్రైస్తవ మిషనరీ మిస్ బ్రింక్లో, ఇంకా బెర్నార్డ్ అనే సాధారణ పౌరుడు- వీరు నలుగురూ చండీపూర్ మహారాజుగారి ప్రత్యేక విమానంలో పెషావర్ బయల్దేరతారు. అయితే ఆ విమానం దారితప్పి హిమాలయాల్లో కుప్పకూలిపోతుంది. అక్కణ్ణించి వారు షాంగ్రి-లా అనే ఒక బౌధ్ధ మఠం చేరుకుంటారు. అక్కడికి వారిని చేర్చడానికి చాంగ్ అనే సన్యాసి తోడ్పడతాడు. అద్భుతమైన అలౌకికమైన సౌందర్యంతో ఉండే ఆ ప్రదేశం పేరేమిటో, ఆ పర్వత శ్రేణువులేమిటో, అసలు తామే భూభాగంలో వున్నామో కూడా ప్రయాణికులకి అర్థం కాదు. ఎక్కడో టిబెట్ దగ్గర వున్నామని అంచనా వేసుకుంటారు.

ఆ మఠం ప్రత్యేకత ఏమిటి? అక్కడ వాళ్ళేం చూసారు? అక్కణ్ణించి వాళ్ళు బయటపడ్డారా లేదా? అసలు బయటపడాలనుకున్నారా లేదా? ఆ ఆశ్రమంలో వాళ్ళకి కొంతమంది (చాలా కొంతమంది!) సన్యాసులు కనిపిస్తారు. కొండలమధ్యలో మామూలు నాగరికతకు బహు దూరంగా వుండే ఆ మఠంలో ఆధునిక జీవనానికి కావల్సిన సౌకర్యాలన్నీ వుంటాయి. అవి అక్కడికెవరు చేరవేసారు? యాత్రికులకి ఆ సంగతి అర్థం కాదు. ఇంకా ఎన్నెన్నో సందేహలు. క్రమం తప్పకుండా మొజార్ట్ సంగీతాన్ని మౌనంగా పియానో మీద వినిపించే లో-సేన్ ఎవరు? ఆ మఠంలో ఎందుకుంది? బెర్నార్డ్ ఆ మఠాన్ని వదిలి బయటి ప్రపంచానికెందుకు రానంటున్నాడు? అసలు ఆ మఠానికి డబ్బెకణ్ణించి వస్తుంది?  మాలిన్సన్ ఈ ప్రశ్నల్లన్నిటితో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతూ వుంటే కాన్వే మాత్రం నిరాసక్తంగా అన్నిటినీ ఆకళింపు చేసుకుంటూ వుంటాడు. ఆ మఠానికీ, అక్కడి నియమాలకీ ప్రయాణికుల స్పందనే నవల కథాంశం.

కథా, సంఘటనల మాట అటుంచితే నాకు నవల మొత్తం ఒక తాత్విక విచారణ అనిపించింది. మనందరం మానసిక ప్రపంచంలో వెతుక్కుంటూన్న ప్రదేశం షాంగ్రీ-లా యేమో! అలాటి ప్రదేశం కనిపించినా అక్కడ వుండలేమేమో! అసలా ప్రదేశం వున్నది భౌతిక ప్రపంచంలోనా, లేక మానసిక ప్రపంచంలోనా అని కూడా అనిపిస్తుంది అక్కడక్కడా. అసలు నలుగురు ప్రయాణికులూ ఒక్కరే మనిషేమో అన్న అనుమానం వస్తుంది కొన్నిసార్లు. అంటే ఒక్కో ప్రయాణికుడూ ఒక మనిషిలో వుండే ఒక్కో లక్షణానికి ప్రతీకలా, నవలంతా ఆ మనిషి తనకేది శాంతినిస్తుందో కనుక్కోవడానికి చేసే ప్రయాణం లా అనిపిస్తుంది. అందుకే ఈ నవలని open to interpretation అన్నాను.

సంభాషణలు చాలా ఆలోచింపజేసేవిగా, లోతుగా వుంటాయి. ఆలోచనలు పుస్తకం గురించీ, కథ గురించే కాక మనముంటున్న ప్రపంచం గురించీ, మన జీవన శైలి గురించీ, మన పరుగుల గురించీ కావడం విశేషం. కథలో మానవాళికి ఇంకా పెను ముప్పులు రాగలవన్న సూచనా వుంది. ఈ కథాకాలానికి మొదటి ప్రపంచ యుధ్ధం ముగిసిపోయింది కాబట్టి యుధ్ధాలంటే ఉండే అయిష్టమూ-అసహ్యమూ కొట్టొచ్చినట్టు కనబడతాయి. అయితే ఈ కథలో నాకు నాయకుడు కాన్వే కన్నా- అతని స్నేహితుడు మాలిన్సన్ చాలా నచ్చాడు. బహుశా నా మనస్తత్వం అతని తత్త్వానికి చేరువగా వుండడం వల్ల కాబోలు.

జేమ్స్ హిల్టన్ రాసిన ఇతర పుస్తకాలు, “గుడ్ బై మిస్టర్ చిప్స్”, “రాండం హార్వెస్ట్” కూడా చాలా ప్రసిధ్ధిపొందిన పుస్తకాలు. Lost Horizon ని ఇప్పటికే రెండు సార్లు సినిమాగా తీసారట. నిజంగానే షాంగ్రి-లా అనే ప్రదేశం వుందా లేదా, వుంటే ఎక్కడ వుండి వుండొచ్చు అన్న విషయం మీద కూడా చాలా పరిశోధనలు జరిగాయట.

సమయం దొరికితే ఈ పుస్తకాన్ని తెలుగులోకి అనువదించాలన్న ఆశ కూడ కలిగింది- ఒకనాడు “పరమ బోరు” అనిపించిన పుస్తకం!


2014-07-25

పెద్దలు చెప్పిన మంచి మాటలు: పరమానంద లహరీ

2014-07-25 12:48 PM Prasad Chitta (noreply@blogger.com)
నరత్వం దేవత్వం నగవనమృగత్వం మశకతా పశుత్వం కీటత్వం భవతు విహగత్వాది జననం సదా త్వత్పాదాబ్జ స్మరణ పరమానంద లహరీ విహారాసక్తం చేద్ హృదయం ఇహ కిం తేన వపుషా - 10 नरत्वं देवत्वं नगवनमृगत्वं मशकतापशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादि जननम् ।सदा त्वत्पादाब्जस्मरण परमानन्दलहरीविहारासक्तम् चेद्धृदयमिह किं तेन वपुषा ॥ -- SrI jaya year, AshADha maasa SivarAtri.  -- SivAnanda laharI of bhagavan Sankara. Human,

2014-06-02

Telangana Utsav Committee: Can Telangana reassert itself with statehood?

2014-06-02 06:18 PM bharath

Sajjad Shahid, TNN, June 1, 2014

Telangana is poised to regain its status as a distinct regional entity after a lapse of five centuries. The last time that the region asserted itself successfully under this identity was when Sultan Quli Qutub-ul Mulk, the Bahmani governor of Telangana, assumed de-facto control of his province at the close of the 15th century. Ruling from the citadel of Golconda, Sultan Quli and his successors held sway over the region for almost two centuries. The markers of regional identity nurtured during Qutub Shahi rule formed a cohesive corpus which has efficaciously faced challenges and survives despite repeated attempts to dilute its essence.

Telangana has a long history of fervent regional assertions and in the past these have been translated into affirmative action time and again when attempts have been made to either deconstruct or reconstruct the concept of a distinct identity for the area. Very often during the recent turbulent phase leading to emancipation, detractors have claimed that the regional identity in the case of Telangana was not real but constructed; forged primarily to cater to a political exigency. A perusal of history and literature of the region dispels such bizarre claims by providing frequent instances of passionate expressions bordering at times on adulation. Mulla Wajhi, the poet laureate of Golconda who lived through the reigns of four sultans; Ibrahim, Mohammed Quli, Sultan Mohammed and Abdulla Qutub Shah, lauds Telangana like no other poet in history. In his magnum opus Qutub-Mushtari, Wajhi idolizes the Deccan but concludes that within it Telangana is supreme.

Dakhan mulk ko dhan ajab saj hai, / Ke sab mulk sar hawr Dakhan taj hai.

Dakhan mulk bhautij khasa hai, / Telangana us ka khulasa hai.

(The Deccan is embellished with a unique renown / All other lands the head and Deccan their crown. // The Deccan, incomparable for sure / Telangana, its essence pure.)

The mandate for the first elected government of Telangana should therefore essentially focus on ensuring renewed patronage for the region’s culture. A productive step in that direction entails comprehensive assessment of the state and condition of heritages which have been subject to gross neglect, and in quite a few cases abuse, for long. Only such an exercise will ensure that the seeds, in which the essence of Telangana lies dormant, sprout and bloom once again.

The city is abuzz with speculative debates on certain actions initiated by the administration since the end of the election code. It is said that the widespread consternation at the prospect that even after a clear mandate, there remains a serious threat of ‘a slip between the cup and the lip’ is not totally unfounded. Recent media reports indicate acceleration in the pace of works for the Golf Course within the Naya Qila precinct of the Golconda Fort. The impunity with which orders of the Hon’ble High Court are being violated at the protected site post declaration of election results is itself a matter of grave concern. With Chandra Babu Naidu repeatedly bellowing his intentions of reclaiming Hyderabad as a personal fiefdom, and with his old cronies returning to power at the center, the golfers are understandably upbeat. This very political combination was responsible for endorsing the detrimental project when it was first mooted more than a decade ago.

It appears that the government in waiting has failed to comprehend the gravity of the situation. The lackadaisical approach of the Telangana leadership towards the protection of heritages in the past may be condoned due to their preoccupation with political dimensions of the movement. However, tardiness in reacting to current developments will be viewed as tantamount to failure on their fundamental assurance; that of reviving the glory of Telangana.

Hyderabad will be the acid test for the Chief Minister and his ability to govern effectively will largely be determined by the dexterity shown in handling disasters that threaten the city. With his tough posturing on the Metro Rail alignment being scornfully ignored, as is evident from the unchecked pace of work on the Assembly stretch, the first orders upon assumption of office will establish how serious Mr. Rao is in his avowed intentions.

Apart from a moratorium on works of Metro Rail and the Golf Course pending a comprehensive review, constitution of the Heritage Conservation Committee for Hyderabad and an Urban Arts Commission for the State require immediate action. Any delay will result in a conclusion that under the TRS, the long awaited sunrise over Telangana has ushered in no better than a ‘pock marked dawn’.

Jis ko yaad karta nai apna watan,

Wo murda hai pairan hai us ka kafan.

(The one who forgets his motherland

Is a corpse; a shroud his dress.)

— Tibbi—mid-17th century poet of Golconda.

Source: http://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/Can-Telangana-reassert-itself-with-statehood/articleshow/35859045.cms


2014-06-01

Telangana Utsav Committee: Telangana bandh over Polavaram cripples life

2014-06-01 06:13 PM bharath

The Hans India, May 29, 2014

Hyderabad: The day-long shutdown called by TRS president K. Chandrasekhar Rao Thursday protesting the Centre’s ordinance to hand over 200 villages of Telangana to Andhra Pradesh for Polavaram irrigation project, affected normal life.

Buses of state-owned Road Transport Corporation (RTC) went off the roads in all 10 districts including Hyderabad. Shops, hotels and business establishments were also shutdown in many parts of Telangana.

Telangana Rashtra Samithi (TRS) leaders sat in protest outside the RTC depots since early Thursday to prevent buses from coming out.

Bus services from Hyderabad to various destinations in Telangana and Andhra Pradesh were suspended. The city services of the RTC in Hyderabad and Secunderabad were also hit, causing inconvenience to commuters.

The Board of Intermediate Education postponed advanced supplementary examinations of 11th and 12th standards scheduled Thursday.

The Telangana chief minster-designate called the shutdown to protest an ordinance issued by the Centre to transfer 205 villages of Khammam district of Telangana to adjoining state of Andhra Pradesh.

The chief minister-designate has termed the ordinance as unconstitutional and said the Centre can’t take such a step without consulting the two states, which will formally come into being on June 2.

A complete shutdown was being observed in Khammam district, especially in Bhadrachalam and Palvancha divisions. About two lakh people, mostly tribals, who inhibit the villages are strongly opposing the Centre’s move, which is said to be aimed at avoiding an interstate dispute over the project coming up across Godavari river in Andhra Pradesh.

The construction of the project is likely to submerge the villages and to avoid any interstate dispute, they are being merged with Andhra Pradesh.

Meanwhile, Andhra Pradesh’s chief minister elect N. Chandrababu Naidu has asked his Telangana counterpart to avoid politicising Polavaram project and making provocative statements.

The Telugu Desam Party (TDP) chief wanted to know why TRS president Rao kept quiet when the previous government announced national status to Polavaram and also declared that the villages would be merged with Andhra Pradesh.

Naidu said he would extend full cooperation to Telangana if Chandrasekhar Rao focused on the development of the new state.

Source: http://www.thehansindia.com/posts/index/2014-05-29/Telangana-bandh-over-Polavaram-cripples-life-96759


2013-10-12

శీనుగాడి బొమ్మలు: టైటానిక్ కాంగ్రెస్

2013-10-12 11:56 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రజ్యోతి

శీనుగాడి బొమ్మలు: కమి"టీ"లు

2013-10-12 11:52 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సాక్షి

శీనుగాడి బొమ్మలు: ప్రపంచ దృష్ఠి దినోత్సవం

2013-10-12 11:49 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సూర్య

2013-10-11

శీనుగాడి బొమ్మలు: యోగా బాబు

2013-10-11 02:15 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రప్రభ

శీనుగాడి బొమ్మలు: బాబుగారి పంపకాలు

2013-10-11 02:12 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
నమస్తే తెలంగాణ

శీనుగాడి బొమ్మలు: రాహుల్ గురుదక్షిణ

2013-10-11 02:06 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సాక్షి

శీనుగాడి బొమ్మలు: రాహుల్‌కి శిక్షణ

2013-10-11 02:04 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఈనాడు

2013-10-10

శీనుగాడి బొమ్మలు: తికమక బాబు

2013-10-10 03:13 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
నమస్తే తెలంగాణ

శీనుగాడి బొమ్మలు: సీఎం vs డీజీపీ

2013-10-10 03:11 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రప్రభ  సూర్య

2013-10-09

శీనుగాడి బొమ్మలు: మతిలేని కాంగ్రెస్

2013-10-09 02:10 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రజ్యోతి

శీనుగాడి బొమ్మలు: ముఖ్యమంత్రే ఉద్యమనాయకుడు

2013-10-09 02:07 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సూర్య

శీనుగాడి బొమ్మలు: బాబు దీక్ష

2013-10-09 02:01 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రభూమి నమస్తే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రభ

శీనుగాడి బొమ్మలు: కొత్త ప్రధాని

2013-10-09 01:49 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సాక్షి

2013-10-08

శీనుగాడి బొమ్మలు: విధేయత

2013-10-08 01:19 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రప్రభ

శీనుగాడి బొమ్మలు: సీమాంధ్ర ఉద్యమం ఉత్తుత్తేనా!

2013-10-08 01:16 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
నమస్తే తెలంగాణ

శీనుగాడి బొమ్మలు: లాలూజీ

2013-10-08 01:09 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఈనాడు శీనుగాడి ఛమక్కు:: లాలూజీ! జైలునుంచి పార్టీని ఎలా నడపాలో జగన్‌ని అడగవచ్చుగా!

శీనుగాడి బొమ్మలు: గ్యాస్ పోర్టబులిటి

2013-10-08 12:48 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సూర్య

శీనుగాడి బొమ్మలు: ఏ పాలన

2013-10-08 12:37 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రభూమి
కూడలి 100 బ్లాగులనుండి

 

జాలపత్రికలు

 

పైకిబ్లాగులువార్తలుజాలపత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglishటైపింగు ట్యూటరు..ఈబుక్స్..