ఈ క్రింది బ్లాగుల నుండి టపాలను నాకు చూపించకు:

కూడలిలో మీరు చూడకూడదనుకుంటున్న బ్లాగుల చిరునామాలని (లేదా చిరునామాలోని కొంత భాగాన్ని)ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఆ బ్లాగుల నుండి వచ్చే టపాలు ఇకపై మీకు కూడలిలో కనిపించవు. ఉదాహరణ: someblog.wordpress

ఈ జాబితాలో పొరపాటున ఒక బ్లాగుని చేరిస్తే, దాన్ని ఈ జాబితా నుండి తొలగించడానికి ఆ బ్లాగు చిరునామాపై నొక్కండి.

    You have not blogs yet.
| సూచనలు
నిర్వహణ ↓

2014-07-21

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1592- "Carpe diem"

2014-07-21 06:38 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
"Carpe diem" is an aphorism usually translated "seize the day", taken from a poem written in the Odes in 23 BC by the Latin poet Horace, Book 1, number 11 ___________________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1591- Rain, rain don't go away... a photo by Alok Daiya

2014-07-21 06:33 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_____________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1590- Mind can make or mar...

2014-07-21 06:29 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
____________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1589- An Ass

2014-07-21 06:25 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
______________________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1588- Creation

2014-07-21 06:22 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
All the souls put together is the Brahman (Paramatma). In the same way, all the subtle bodies put together, is known as hiraṇyagarbha or the cosmic womb/egg.Hiraṇyagarbha is endowed with intellect and this intellect, also known as mahat, is the cause for the physical body. Hiraṇyagarbha can be considered as the feminine energy, if soul is considered as the masculine energy. Unless, the

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1587- Books

2014-07-21 06:19 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_______________________________   ______________________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1586- Love is the law of life!

2014-07-21 06:12 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
"All love is expansion, all selfishness is contraction. Love is therefore the only law of life. He who loves lives, He who is selfish is dying" Swami Vivekananda..

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1585- ...vital for survival!

2014-07-21 06:08 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_______________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 11584- Tiruvannamalai temple.

2014-07-21 06:01 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
____________________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1583- Priyanka's son Rehan, visits Parliament

2014-07-21 05:52 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1582- I teach RELIGIOUSNESS, not religion! - OSHO RAJNEESH

2014-07-21 05:46 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_____________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1581- Navaneetha Krishnan's photo.- Brick Worker

2014-07-21 05:43 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
______________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1580- Karma -what you sow, so you reap!

2014-07-21 05:26 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_____________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1579- OMG! This poem made me in tears..

2014-07-21 05:20 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
please make your kids read it too... Very Touching Poem ------------------------------------ Don't mix drinking and driving. ------------------------------------- I went to a party Mom, I remembered what you said. You told me not to drink, Mom, So I drank soda instead. I really felt proud inside, Mom, The way you said I would. I didn't drink and drive, Mom, Even though the others

2014-07-20

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1578- Wife & TV- then and now! 😇

2014-07-20 06:12 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
______________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1577- Avoid

2014-07-20 06:08 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_______________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1576- white tigers

2014-07-20 06:04 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_____________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1575- वसुधैव कुटुम्बकं Vasudhaiva Kutumbakam

2014-07-20 05:57 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
------------------------------------------------------------------- 1) Vasudhaiva Kutumbakam, meaning: वसुधा, vasudhaa ( f.) means Earth. 'Vasudha' refers to the Earth or to the entire Creation, meaning the vast cosmos. 'Eva' means “certainly” or “verily.” 'Kutumbam' means a family or blood relations, and kutumbakam technically means a little family. So here the Vedic sages are

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1574- How the media is manipulating us and messing up our lives!

2014-07-20 05:54 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
Soul Repair thru Art Therapy- the book +counseling's photo. Subliminal Conditioning the mess. The last century after the Great War, saw relatively a period of technical growth and a unified market at peace. So all countries could manufacture goods and sell in a larger market than had existed ever before. The wars had devastated large populations and there was great hunger for

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1573- Alone

2014-07-20 05:45 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
-------------------------------- "It is your road, and yours alone. Others may walk with you, but no one can walk it for you." Rumi ____________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1572- Prerna Jain's photo. Flow...

2014-07-20 05:40 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
______________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1571- Ganesh Toasty's photo.Tribal irulas, @ niligiri hills

2014-07-20 05:35 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
____________________________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1570- Winner- always agrees, doesn't argue with his wife!

2014-07-20 05:30 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_____________________________

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1569- Here comes rajni....

2014-07-20 05:27 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
C.A.T Exam question: Spell the word "COW" in 13 letters. Scientists got mad calculating it.. Even Professors couldn't answer.. Lecturers said that it's a wrong query, printing mistake, etc. Toppers got confused.. Average students' minds went blank cursing the question setters.. Below-Average students committed suicide, unable to solve it.. BUT, Hang on.......here comes Rajni Sir .........

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 1568- Healthy mind, in healthy body!

2014-07-20 05:24 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_______________________________

2014-07-19

పెద్దలు చెప్పిన మంచి మాటలు: మోక్షము అంటే?

2014-07-19 03:40 AM Prasad Chitta (noreply@blogger.com)
దెహస్య మోక్షో నో మోక్షో న దండస్య కమండలోఃఅవిద్యా హృదయగ్రన్ధిమోక్షో మోక్షో యతస్తతః --వివేక చూడామణి Leaving the body is not liberation; Neither giving up the last set of posessions is mOksha. When the release from the "knot of ignorance" in the name of Ego happens it is the real liberation.  -- Above words from VivEka cUDAmaNI of SaMkara bhagavadpAda were underlined in red ink by my father

2014-07-15

పెద్దలు చెప్పిన మంచి మాటలు: జననీ జన్మభూమి

2014-07-15 03:17 AM Prasad Chitta (noreply@blogger.com)
అపి స్వర్ణమయీ లఞ్కా న మే లక్ష్మణ రోచతే జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసీ  (The last family photo taken with my mother) अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते।  जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी॥ Let this "Golden Lanka" be filled with all wealth, It is not charming me, O LakshmaNa! mother and motherland are greater than even the heaven. -- It has been three years since my mother left

2014-07-05

పెద్దలు చెప్పిన మంచి మాటలు: బ్రాహ్మణ సహజ లక్షణాలు

2014-07-05 04:44 PM Prasad Chitta (noreply@blogger.com)
భూనుతకీర్తి బ్రాహ్మణుఁడు పుట్టుడుఁ దోడన పుట్టు నుత్తమజ్ఞానము సర్వభూతహిత సంహితబుద్ధియుఁ జిత్తశాంతియున్మానమదప్రహాణము సమత్వము సంతతవేదవిధ్యనుష్ఠానము సత్యవాక్యము దృఢవ్రతమం గురుణాపరత్వమున్.-- సహస్రపాదుడు రురునితో శ్రీమదాంధ్ర మహా భారతము ఆది పర్వము, ప్రధమాశ్వాసము 157 సహజంగా బ్రాహ్మణుడు పుట్టుకతోనే వచ్చే గుణాలు ఇవి - ఉత్తమ జ్ఞానము, సర్వ భూతములకూ హితము చేయునట్టి మంచి బుద్ధి, మానసికమైన శాంతి, అభిమానము మదము

2014-06-02

Telangana Utsav Committee: Can Telangana reassert itself with statehood?

2014-06-02 06:18 PM bharath

Sajjad Shahid, TNN, June 1, 2014

Telangana is poised to regain its status as a distinct regional entity after a lapse of five centuries. The last time that the region asserted itself successfully under this identity was when Sultan Quli Qutub-ul Mulk, the Bahmani governor of Telangana, assumed de-facto control of his province at the close of the 15th century. Ruling from the citadel of Golconda, Sultan Quli and his successors held sway over the region for almost two centuries. The markers of regional identity nurtured during Qutub Shahi rule formed a cohesive corpus which has efficaciously faced challenges and survives despite repeated attempts to dilute its essence.

Telangana has a long history of fervent regional assertions and in the past these have been translated into affirmative action time and again when attempts have been made to either deconstruct or reconstruct the concept of a distinct identity for the area. Very often during the recent turbulent phase leading to emancipation, detractors have claimed that the regional identity in the case of Telangana was not real but constructed; forged primarily to cater to a political exigency. A perusal of history and literature of the region dispels such bizarre claims by providing frequent instances of passionate expressions bordering at times on adulation. Mulla Wajhi, the poet laureate of Golconda who lived through the reigns of four sultans; Ibrahim, Mohammed Quli, Sultan Mohammed and Abdulla Qutub Shah, lauds Telangana like no other poet in history. In his magnum opus Qutub-Mushtari, Wajhi idolizes the Deccan but concludes that within it Telangana is supreme.

Dakhan mulk ko dhan ajab saj hai, / Ke sab mulk sar hawr Dakhan taj hai.

Dakhan mulk bhautij khasa hai, / Telangana us ka khulasa hai.

(The Deccan is embellished with a unique renown / All other lands the head and Deccan their crown. // The Deccan, incomparable for sure / Telangana, its essence pure.)

The mandate for the first elected government of Telangana should therefore essentially focus on ensuring renewed patronage for the region’s culture. A productive step in that direction entails comprehensive assessment of the state and condition of heritages which have been subject to gross neglect, and in quite a few cases abuse, for long. Only such an exercise will ensure that the seeds, in which the essence of Telangana lies dormant, sprout and bloom once again.

The city is abuzz with speculative debates on certain actions initiated by the administration since the end of the election code. It is said that the widespread consternation at the prospect that even after a clear mandate, there remains a serious threat of ‘a slip between the cup and the lip’ is not totally unfounded. Recent media reports indicate acceleration in the pace of works for the Golf Course within the Naya Qila precinct of the Golconda Fort. The impunity with which orders of the Hon’ble High Court are being violated at the protected site post declaration of election results is itself a matter of grave concern. With Chandra Babu Naidu repeatedly bellowing his intentions of reclaiming Hyderabad as a personal fiefdom, and with his old cronies returning to power at the center, the golfers are understandably upbeat. This very political combination was responsible for endorsing the detrimental project when it was first mooted more than a decade ago.

It appears that the government in waiting has failed to comprehend the gravity of the situation. The lackadaisical approach of the Telangana leadership towards the protection of heritages in the past may be condoned due to their preoccupation with political dimensions of the movement. However, tardiness in reacting to current developments will be viewed as tantamount to failure on their fundamental assurance; that of reviving the glory of Telangana.

Hyderabad will be the acid test for the Chief Minister and his ability to govern effectively will largely be determined by the dexterity shown in handling disasters that threaten the city. With his tough posturing on the Metro Rail alignment being scornfully ignored, as is evident from the unchecked pace of work on the Assembly stretch, the first orders upon assumption of office will establish how serious Mr. Rao is in his avowed intentions.

Apart from a moratorium on works of Metro Rail and the Golf Course pending a comprehensive review, constitution of the Heritage Conservation Committee for Hyderabad and an Urban Arts Commission for the State require immediate action. Any delay will result in a conclusion that under the TRS, the long awaited sunrise over Telangana has ushered in no better than a ‘pock marked dawn’.

Jis ko yaad karta nai apna watan,

Wo murda hai pairan hai us ka kafan.

(The one who forgets his motherland

Is a corpse; a shroud his dress.)

— Tibbi—mid-17th century poet of Golconda.

Source: http://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/Can-Telangana-reassert-itself-with-statehood/articleshow/35859045.cms


2014-06-01

Telangana Utsav Committee: Telangana bandh over Polavaram cripples life

2014-06-01 06:13 PM bharath

The Hans India, May 29, 2014

Hyderabad: The day-long shutdown called by TRS president K. Chandrasekhar Rao Thursday protesting the Centre’s ordinance to hand over 200 villages of Telangana to Andhra Pradesh for Polavaram irrigation project, affected normal life.

Buses of state-owned Road Transport Corporation (RTC) went off the roads in all 10 districts including Hyderabad. Shops, hotels and business establishments were also shutdown in many parts of Telangana.

Telangana Rashtra Samithi (TRS) leaders sat in protest outside the RTC depots since early Thursday to prevent buses from coming out.

Bus services from Hyderabad to various destinations in Telangana and Andhra Pradesh were suspended. The city services of the RTC in Hyderabad and Secunderabad were also hit, causing inconvenience to commuters.

The Board of Intermediate Education postponed advanced supplementary examinations of 11th and 12th standards scheduled Thursday.

The Telangana chief minster-designate called the shutdown to protest an ordinance issued by the Centre to transfer 205 villages of Khammam district of Telangana to adjoining state of Andhra Pradesh.

The chief minister-designate has termed the ordinance as unconstitutional and said the Centre can’t take such a step without consulting the two states, which will formally come into being on June 2.

A complete shutdown was being observed in Khammam district, especially in Bhadrachalam and Palvancha divisions. About two lakh people, mostly tribals, who inhibit the villages are strongly opposing the Centre’s move, which is said to be aimed at avoiding an interstate dispute over the project coming up across Godavari river in Andhra Pradesh.

The construction of the project is likely to submerge the villages and to avoid any interstate dispute, they are being merged with Andhra Pradesh.

Meanwhile, Andhra Pradesh’s chief minister elect N. Chandrababu Naidu has asked his Telangana counterpart to avoid politicising Polavaram project and making provocative statements.

The Telugu Desam Party (TDP) chief wanted to know why TRS president Rao kept quiet when the previous government announced national status to Polavaram and also declared that the villages would be merged with Andhra Pradesh.

Naidu said he would extend full cooperation to Telangana if Chandrasekhar Rao focused on the development of the new state.

Source: http://www.thehansindia.com/posts/index/2014-05-29/Telangana-bandh-over-Polavaram-cripples-life-96759


2014-02-15

నీలాంబరి: నీలాంబరి- కథల పుస్తకం

2014-02-15 06:12 AM శారద

దాదాపు రెండేళ్ళ క్రితం, అంటే డిసంబరు 2011 ప్రాంతంలో నేనింతవరకూ రాసినవీ, అక్కడక్కడా పత్రికల్లో వచ్చినవీ కొన్ని కథలతో ఒక సంకలనం వేయిస్తే మంచిదేమో అన్న ఆలోచన వచ్చింది. మా కుటుంబ సభ్యులూ, శ్రేయోభిలాషి శ్రీ సురేశ్ కొలిచాల గారి ప్రోత్సాహంతో కథల ఎడిటింగ్ మొదలు పెట్టాను.

ఆ పనిలో తల మునకలుగా వుండగానే హైదరాబాదులో మా అమ్మగారు అస్వస్థులవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఒక ఏడెనిమిది నెలలు ఇంకే విషయం గురించీ ఆలోచించలేని ఒకలాటి మానసిక స్థితిలో ఆ పని మూల పడింది. తిరిగి డిసెంబరు 2012 ప్రాంతంలో అమ్మ కోలుకుంటున్న సూచనలు బలంగా కనపడడంతో మళ్ళీ పుస్తకం పని మొదలు పెట్టాము. జనవరి 2013 లో మామీద అనుకోని పిడుగు పాటు పడ్డట్టు అమ్మ మమ్మల్నొదిలి వెళ్ళిపోయారు. ఇక నాకే కథలూ వొద్దు, కథల పుస్తకాలూ వొద్దు అనే నిరాశలో నేను కృంగి పోతూండగా, సురేశ్, ఇంకా మా ఇతర కుటుంబ సభ్యులూ అనుకున్న పని పూర్తి చేయడమే మంచిదని ముందుకు నడిపించారు.

అన్యమనస్కంగానే పుస్తకాన్ని ప్రచురించి, ఇక్కడ అడిలైడ్ లో చార్ల్స్ స్టర్ట్ కౌన్సిల్ లో, మేయర్ కర్స్టెన్ అలెక్జాండర్ మిత్రుల సమక్షంలో 29 సెప్టెంబరు 2013 న ఆవిష్కరించారు. ఆ వివరాలూ, ఫోటోలూ అన్నీ నా దగ్గరే వున్నా, అసలా పుస్తకం గురించీ, ఆ ఆవిష్కరణ సభ గురించీ మాట్లాడడం కూడా ఇష్టం లేని మౌనంలో పడి కొట్టుకు పోతూ వున్నాను. అసలెప్పుడైనా రాద్దామని కూర్చున్నా ఒక్క అక్షరం కూడా ముందుకు సాగలేదు, ఎందుకో మరి.

ఆఖరికి, మిత్రులు శ్రీ నిడుమోలు ఉదయ్ భాస్కర్ ఆ సభ గురించీ, అక్కడ అందరి ప్రసంగాల గురించీ ఆయన అభిప్రాయం రాసారు. నా కథల పుస్తకానికి అభిమానం తో ముందు మాట రాసిన నిడదవోలు మాలతి గారికీ, పుస్తక ప్రచురణలో ఎప్పటికప్పుడూ దిగజారిపోతూ వున్నా పైకి లాగి ముందుకు నడిపించిన సురేశ్ గారికీ, ముఖ చిత్రం గీసి శ్రీ ఇచ్చిన చంద్ర గారికీ, కథలకి బొమ్మలేసి ఇచ్చిన శ్రీ రాజు ఏపూరి గారికీ, మా మామగారు శ్రీ రామకృష్ణన్ గారికీ, పుస్తకానికి వెనక అట్ట వేసి ఇచ్చిన మా చిరంజీవి అనన్యకూ, అందరికీ వేలవేల ధన్యవాదాలు. ఆవిష్కరణ సభకోసం ఎంతో ఆత్మీయంగా వీడియో సందేశం పంపిన శ్రీ నారాయణ స్వామి గారికీ, శ్రీమతి కల్పనా రెంటాల గారికీ కృతఙ్ఞతలు.

————————————————————————–

ఉదయ్ భాస్కర్ గారు రాసిన విశేషాలు:

‘నీలాంబరి- శారద కథల సంపుటి ఆవిస్కరన సభ విశేషాలు

శ్రీమతి శారద రచించిన కథల సంపుటి, ‘ నీలాంబరి’,  సెప్టెంబరు 29, 2013 న దక్షిణ ఆస్ట్రేలియాలోని చార్ల్స్ స్టర్ట్ నగర గ్రంథాలయంలో నగర మేయర్ కెర్స్టన్ అలెగ్జాండర్ అధ్యక్షతన జరిగిన సభలో ఆవిష్కరించబడింది.

శోభాయమానంగా జరిగిన ఈ సభకు దక్షిణ ఆస్ట్రేలియా రాష్ట్ర Multi cultural affairs commision సభ్యురాలు భ్రోంకా కింగ్, ప్రవాస భారతీయ సంఘ (IAASA-Indian Australian Association of South Australia) ప్రతినిధిగా ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీ నారాయణన్ రాయ్, స్థానిక తెలుగు సంఘం (TASA- Telugu Association of South Australia) అధ్యక్షులు శ్రీ యారా ఆదిరెడ్డి ఇంకా అనేకమంది సాహిత్య ప్రియులు విచ్చేసారు.

సభా కార్యక్రమం ప్రారంభమైన తర్వాత అమెరికాలో స్థిరపడ్డ ప్రముఖ తెలుగు రచయితలు శ్రీ నారాయణ స్వామి (నాసి) మరియు శ్రీమతి కల్పన రెంటాల వీడియో సందేశం ద్వారా నీలాంబరి కథలను పరిచయం చేసారు.

శ్రీ నారాయణ స్వామి మాట్లాడుతూ, నీలాంబరిలోని కథలు ఆధునిక సమాజంలో స్త్రీ పాత్ర, వారి బాధ్యతలు, కుటుంబమూ, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సంబంధ బాంధవ్యాలూ, తల్లి దండ్రులూ-పిల్లల మధ్య సంబంధాలూ, వారి పెంపకం వంటి వస్స్తువులతో ఆవిడ వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయన్నారు. ఆవిడ కథ నడిపే తీరు కథా విలువని మనసుకి హత్తుకునేవిధంగా ఆవిష్కరిస్తూంది. ఉదాహరణకు, “ఊహా చిత్రం” అనే కథ స్త్రీ-పురుష సంబంధాలను ఉదాత్తంగా వర్ణించే ప్రేమ కథ. “నీలాంబరి” తల్లికి కూతురు ప్రేమతో పట్టిన నీరాజనంగా ఆయన అభివర్ణించారు. శ్రీమతి శారద  1996 లో ప్రారంభించిన తన సాహిత ప్రయాణాన్ని ఇలాగే కొనసాగించాలనీ, మరిన్ని చక్కని కథలతో, సాహిత్య ప్రియులని సంతోషపరచాలని ఆకాంక్షించారు.

కల్పన రెంటాల తమ సందేశంలో

” శారద కథలలో స్త్రీలు అబలలు కాదు, ఆత్మ విశ్వాసంతో తల ఎత్తుకొని నడిచే అతివలు. మంచి ఆలోచనలతో కూడిన జీవితావగాహన, రాస్తున్న కథల పట్ల నిబధ్ధత, శైలి, శిల్పం భాష పట్ల మంచి పట్టు ఉన్న రచయిత్రి శారద” అని వ్యాఖ్యానించారు.

శ్రీ ఆదిరెడ్డి గారి తమ క్లుప్త ప్రసంగంలో దక్షిణ ఆస్ట్రేలియా తెలుగు సంఘం తరఫున శ్రీమతి శారదను అభినందించారు.

శ్రీ నారాయణన్ రాయ్ మాట్లాడుతూ, దక్షిణ ఆస్ట్రేలియా రాష్ట్ర చరిత్రలో ఒక తెలుగు పుస్తక ఆవిష్కరణ సభ జరగడం ఇదే తొలిసారి అనీ, భారతీయ సంతతి పౌరులు గర్వించదగిన విషయమనీ అభినందించారు.

ఆ నాటి ముఖ్య అతిథి నగర మేయర్ కెర్స్టన్ అలెగ్జాండర్ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు. పుస్తకం మొదటి కాపీని స్థానిక ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ మోహన్ గారికి అందజేసారు.

మేయర్ మాట్లాడుతూ, ఇటువంటి సభను తమ నగర గ్రంథాలయంలో జరపటం తమకు ఎంతో గర్వంగా వుందన్నారు. భాషా, పుస్తకాలు సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను నిలబెట్టడంలోను, ముందు తరాలకు మంచి విలువలను అందించటంలోనూ ఎంతో ముఖ్య పాత్ర వహిస్తాయని అన్నారు. సమాజంలో స్త్రీల హక్కులు, వాటి సాధన, మొదలైన అంశాలకు ప్రాధాన్యత కలిగినట్లయితే అది యావత్ సమాజానికి ప్రయోజనం కూరుస్తందని అభిప్రాయపడ్డారు. ‘నీలాంబరి’ లో కథల గురించి క్లుప్తంగా విని, ఇవి ఆంగ్లంలోకి తర్జుమా చేసినట్లయితే ఎందో ఆసక్తిగా చదవగలనని చెప్పారు.

శ్రీమతి శారద తమ ప్రసంగంలో సభికులకు తమ ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ, 1996 నుండి మొదలు పెట్టిన తన సాహితీ ప్రయాణంలో ఎదురైన అనుభవాలు వివరించారు. తనను తాను అన్వేషించుకోవడానికీ, తనకూ చుట్టూ వున్న సమాజానికీ మధ్య వున్న సంబంధాల ఆసరాతో తనని తాను నిర్వచించుకోవడానికీ సాహిత్యాన్ని ఒక మాధ్యమంగా ఎన్నుకున్నానని చెప్పారు.

ఈ కథల సంపుటిని ఆవిడ తమ మాతృమూర్తికి అంకితమిచ్చారు. తన తల్లిదండ్రులు శ్రీమతి విజయలక్ష్మీ, శ్రీ నరసిం హారావు గార్ల ప్రేరణ, ప్రభావం, సాన్నిహిత్యమూ, ప్రేమా వాత్సల్యాల కారణంగానే, తాను మనిషిగా, స్త్రీగా, రచయిత్రిగా ఎదగగలిగానని అన్నారు.

శ్రీయుతులు మురళీధరన్ గారి స్నేహమూ, సహచర్యమూ, చిన్నారులు  మధువంతి అనన్య ల ప్రేమాభిమానాలు వల్లనే ఈ పుస్తకం రూపు దాల్చిందని అన్నారు.

పుస్తక ప్రచురణకి ఎంతో తోడ్పడిన శ్రీ సురేశ్ కొలిచాల గారికి, సంపాదకులు శ్రీ వాసిరెడ్డి నవీన్, సీత గార్లకూ, ముఖ చిత్రం వేసిన శ్రీ చంద్ర గారికీ, కథలకు బొమ్మలు గీసిన శ్రీ రాజు గారికీ, ఆవిడ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.అనంతరం చిన్న తేనీటి విందుతో సభ ముగిసింది.

ఈ సభని శ్రీమతి అనూష జాలాది చక్కటి తెలుగూ-ఆంగ్ల భాషల మేళవింపుతో నిర్వహించారు.

ఈ పుస్తకం హైదరాబాదులోని విశాలాంధ్ర బుక్ హవుస్ లోనూ, నవోదయా పబ్లికేషన్స్ లోనూ దొరుకుతుంది

శ్రీమతి అనూష జాలాది

శ్రీమతి అనూష జాలాది

సాహితీ మిత్రులు

సాహితీ మిత్రులు

 

 శ్రీ నారాయణ స్వామి (నాసీ)

శ్రీ నారాయణ స్వామి (నాసీ)

 

శ్రీమతి కల్పన రెంటాల

శ్రీమతి కల్పన రెంటాల

 

IAASA Vice President  శ్రీ నారాయణన్ రాయ్

IAASA Vice President
శ్రీ నారాయణన్ రాయ్

 

Mayor Ms. Kirsten Alexandar,  Multicultural affairs commission representative Ms.Bronka King

Mayor Ms. Kirsten Alexandar,
Multicultural affairs commission representative Ms.Bronka King, Sharada, Smt Rama Mohan, Dr.Mohan

Mayor  Kirsten Alexander DSC_3594DSC_3620 DSC_3610 DSC_3603DSC_3624 DSC_3631 DSC_3635

 

 

 


2013-11-26

నీలాంబరి: శ్రీప ప్రియ సంగీతోపాసన……..

2013-11-26 06:38 AM శారద

మా ఊళ్ళో శృతి-అడిలైడ్ సంస్థ అధ్వర్యం లో యేడాదికి రెండు లేదా మూడు కచేరీలు వుంటాయి. ఈ కచేరీలు చేసే కళాకారులు మెల్బోర్న్  సిడ్నీలకొచ్చే భారతీయ కళాకారులై వుంటారు.

అయితే రెండు మూడేళ్ళుగా  ఆస్ట్రేలియాలో స్థిరపడిన భారతీయ కళాకారులని కూడా పిలవడం అప్పుడప్పుడూ జరుగుతూంది. మెల్బోర్న్ వాస్తవ్యులు శ్రీ మురళీ కుమార్ గారి వయోలీన్ కచేరీ, సీడ్నీలో సంగీత పాఠశాల నడుపుతూన్న శ్రీమతి భవాని గోవిందన్ గారి కచేరీ, బ్రిస్బేన్ గాయనీ మణి శ్రీమతి సుష్మితా రవి గారి కచేరీ, ఇవన్నీ అలాటి కార్యక్రమాల్లో భాగాలే. ఇవన్నీ ఇండియానించొచ్చే పెద్ద పెద్ద కళాకారుల కచేరీలకేమాత్రం తీసిపోవు.

అలాటి ‘లోకల్ ఆర్టిస్టుల ‘ కచేరీ ఒకటి కిందటివారం ఇక్కడ ఇండియన్ అసోసియేషన్ హాలులో జరిగింది. పాడినవారు అడిలైడ్ వాస్తవ్యులు శ్రీమతి ఇంద్రకంటి భారతీ సుబ్రహ్మణ్యం గారయితే, ఆవిడకి మృదంగ సహకారాన్నిచ్చింది శ్రీ శివకుమార్ సేతుపతి, వయోలీన్ వాయించింది శ్రీ ముదిగొండ క్రాంతి కిరణ్ గారు. శివకుమార్ గారూ, క్రాంతి కిరణ్ గారూ సిడ్నీ లో వుంటారు.

శ్రీమతి భారతి గారు హైదరాబాదు ఆలిండియా రేడియో ఆర్టిస్టు. స్వర్గీయ శ్రీపాద పినాకపాణి, మహా మహోపాధ్యాయ శ్రీ నూకల చిన సత్యనారయణ గార్ల శిష్య పరంపరలోని వారు. చక్కటి గాత్రం, వినసొంపైన ఉఛ్ఛారణా ఆవిడ సొత్తు. ఇండియా, అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా అంతటా ఆవిడ శిష్యులున్నారు. ప్రతీ శుక్రవారం సాయంత్రం, సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం   అనుకుంటూ, ఆఫీసు పని వొత్తిడినించి బయటపడి దాదాపు గంటసేపు, ఆవిడ బోధనలో సాధన చేసే అదృష్టమూ నాదే.

Image

నవంబరు పదిహేనున ఆవిడ ఏకబిగిన మూడు గంటలసేపు శ్రోతలని తమ గాత్రంతో కట్టి పడవేసారు. ఆ కచేరీలోని విశేషాలు కొన్ని-

  1. వర్ణం- పద్మ విభూషణ్ డాక్టర్ మంగళంపల్లి బాల మురళీ కృష్ణ గారు ఉత్తమ శ్రేణి సంగీతకారులే కాక వాగ్గేయకారులు కూడా. ఆయన శాస్త్రీయ సంగీతానికున్న సంప్రదాయానికి లోబడి వుంటూనే విభిన్నమైన ప్రయోగాలు చేసే ప్రఙ్ఞాశాలి. ఆయన కనిపెట్టిన రాగాలూ, తాళాలూ, గతి భేదాలూ, కీర్తనలూ, ఒక ఎత్తైతే, ఆయన రచించి స్వరపరచిన వర్ణాలు ఒక ఎత్తని స్వాభిప్రాయం.

సాధారణంగా వర్ణం లోని ముక్తాయి, చిట్ట స్వరాలకి సాహిత్యం వుండదు. వాటికి కూడా సాహిత్యం వున్న వాటిని ‘పద’ వర్ణాలంటారు. పద వర్ణాలన్ని చాలా వరకు నాట్య ప్రదర్శనల్లో వాడుతూ వుంటారు. ఆ రోజటి కార్యక్రమాన్ని భారతి గారు బాల మురళీ కృష్ణగారి అమ్మ- ఆనందదాయినీ అన్న గంభీర నాట వర్ణం తో మొదలైంది.

అకార ఉకార మకార రూపిణీ ‘అని అమ్మ వారినీ (అమ్మనూ!) వర్ణించే ఈ కీర్తనలో నాకన్నిటికంటే ఎక్కువగా నచ్చింది చరణం.

శివే శివే శివే, వేవేల వరాల రాశివే, మొరాలించు ‘ అని చనువుగా అమ్మవార్ని దబాయిస్తూనే,

అంతర్యాగమున నిను గొలిచి పురాకృత ఖలముల విముక్తునిగ

నేనైతి సకల శుభ గుణా, వినుత మునిగణావన గుణ, త్రిగుణాతీతా, విధి హరి గణపతి శరవణభవ శుక సనక అసుర సుర గణ రతిపతి సురపతి వినుత శివే, నిరతిశయ శివే, శివే పరమ..’

అన్న ముగింపు అద్భుతమనిపించింది. పురాకృత ఖలములనించి విముక్తి పొందటానికి అంతర్యాగము తప్పదు కదా?

2. ఆ తర్వాత మోహన కల్యాణిలో ముత్తయ్య భాగవతార్ విరచితం సిధ్ది వినాయకం సేవేహం‘, మాయా మాళవ గౌళలో మహారాజ స్వాతి తిరునాళ్ వారి దేవ దేవ కలయామి తే ‘, ఆనంద భైరవిలో శ్యామ శాస్త్రి వారి ‘ మరి వేరె గతి ఎవరమ్మా పాడారు.

3.  త్యాగరాజ స్వామి వారు తన మనసులో సంగీతానికి దాదాపు రాముల వారికిచ్చినంత స్థానం ఇచ్చారా, అనిపిస్తుంది కొన్ని సార్లు. బహుశా భక్తి యోగానికి అవసరమైన ఏకాగ్రత ఆయనకి సంగీతం లోనే కనిపించి ఉంటుంది. మనసునీ ఆత్మనీ కూడా ప్రక్షాళానం చేయగలిగే శక్తీ సంగీతానికి వుందంటే అతిశయోక్తి కాదేమో.

అఠాణ రాగంలో ” శ్రీప ప్రియ సంగీతోపాసన చేయవే ఓ మనసా,” అనే కీర్తన భారతి గారెత్తుకున్నప్పుడు, నాకు. “భగవంతుడికే సంగీతం ప్రియమైన ప్పుడు ఇహ మనమెంత,” అన్నట్టనిపించింది.

త్రితాప రహిత సప్త స్వరచారి,” అన్నాడాయన శ్రీహరిని.  శోభిల్లు సప్త స్వర సుందరులని,   సప్త స్వరాలనీ సుందరులతో పోల్చడమూ జరిగింది కదా! ఇప్పుడు ఆ సప్త స్వరాలలో శ్రీహరి సంచరిస్తున్నాడనడం ఎంత అందమైన భావన. ఇంతకీ త్రితాప రహితములైనవి సప్త స్వరములా, లేక ఆ సప్త స్వరముల సంచారియా?

రంజింప జేసెడి రాగంబులు మంజులమగు అవతారముల నెత్తి,” అని ఈయనంటే, “రాగాలనంతాలు నీ వేయి రూపాలు,” అన్నారు వేటూరి.  మనిషి సృష్టించుకొన్న రాగాలలో దైవం తనని తానే ఆవిష్కరించుకుంటాడన్న భావన ఎంత గొప్పది!అలౌకిక ఆనందాన్నిచ్చే అద్భుతమైన కీర్తన!

4. కుముదక్రియ- 51 వ మేళకర్త పంతువరాళి జన్యం. పంచమం లుప్తం చేసి మిగతా స్వరాలతో పాడాల్సిన రాగం. అద్భుత రసాన్ని చిలికించేందుకు వాడతారట. సృష్టిలో అర్థ నారీశరతత్వాన్ని వివరించేందుకు అద్భుత రసం కన్నా తగినదేముంటుంది? దీక్షితార్ వారి కృతి అర్థ నారీశ్వరం అలా కుముదక్రియలో ఒదిగిపోయింది.

5. “మా జానకి చెట్టబట్టగా..” కాంబోజి రాగంలో త్యాగరాజ కృతి. ఈ పాట జానకి చేత బట్టగా” అని పాడాలా అన్న వాద ప్రతివాదాలున్నాయి.

కాంబోజి రాగాలాపనకి విస్తారంగా పాడుకోవడానికీ చాలా అనుకూలమైన రాగం. అయితే పోపులో ఇంగువ ముక్కలా, మధ్య మధ్య కాకలి నిషాదం షార్ప్ గా తగిల్తేనే దాని అందం తెలిసేది.

ఆ రోజు భారతి గారు ఈ పాట నాకొక్కదానికే పాడినంతగా రసానుభూతి పొందాను నేను. (ఎలాగైనా, నాకు త్యాగరాజ కీర్తనలంటే కొంచెం ఇది. తేట తెలుగులో పదాల పొందిక చెడకుండా పాడినప్పుడు వాటిలోని అందమే వేరు….)

6. తర్వాత భారతి గారు, నీలాంబరిలో “శృంగార లహరి” (లింగరాజు గారు), తోడి లో “కరుణానిధి” (శ్యామ శాస్త్రి) విస్తారంగా పడారు.

అయితే ఆ రోజటి కచేరి హైలైటు మాత్రం రంజని రాగాల్లో రాగం తానం పల్లవి. రంజని రాగాల్లో అని ఎందుకన్నానంటే, ఈ పల్లవిలో అన్ని రకాలైన రంజని ప్రయోగాలూ వుంటాయి. రంజని లో రాగం తానం పాడిన తర్వా,త  ఖండ త్రిపుట తాళంలో “రంజనీ, కంజ దళ లోచనీ, బ్రోవవమ్మా, తల్లీ, నిరంజని ” అనే పల్లవిని అనేక రకాల రంజని రాగాల్లో  పాడారు. రంజని, శ్రీ రంజని, మేఘ రంజని, మనో రంజని, జన రంజని, శివ రంజని, కర్ణ రంజని, సుమనస రంజని రాగాలు సాధారణంగా వాడతారు. మధ్యలో శివ కుమార్ తని-ఆవర్తనం తో రక్తి కట్టించారు.  పెద్దా చిన్నా తేడాల్లేకుండా అంతా రంజని లో మునకలేసారు ఆ వేళ.

7.  రాగం తానం పల్లవి తరవాత ఖమాస్ లో “రామ నామ పానామృత” అనే కన్నడ పాటా, వసంత రాగం లో అన్నమాచార్య కీర్తన “వాడే వెంకటాద్రి మీద వర దైవము” పాడారు. కర్ణ రంజని లో తిల్లాన తో ఆనాటి కచేరీ ముగిసింది.

ఆనాటి కచేరీలో శివకుమార్, క్రాంతి కిరణ్ గార్లిద్దరూ మంచి కళ ప్రదర్శించారు. మూడు గంటలసేపు శ్రోతలెవ్వరూ కదలకుండా వినడం ఒక మంచి అనుభూతినిస్తే, అసలు ఏమాత్రం పబ్లిసిటీ లేక శ్రోతలు ఎక్కువ లేకపోవడం బాధనే మిగిల్చింది.

Image

 ————————————————————————–

[గమనిక: కచేరీ సమీక్ష కొంచెం క్లుప్తంగానే వుంది. దానికి కారణం ఒకటి గ్రంథ విస్తరణ భీతి అయితే రెండు గురువుగార్ని పొగిడే ధైర్యం లేక పోవడం. ఎవరికైనా ఈ సమీక్షలో ప్రస్తావించిన కీర్తనల గురించీ,రాగాల గురించీ వివరాలు కావాలంటే సంతోషంగా (నాకున్న మిడి మిడి ఙ్ఞానానికి) తెలిసినంతవరకూఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను.]


2013-10-12

శీనుగాడి బొమ్మలు: టైటానిక్ కాంగ్రెస్

2013-10-12 11:56 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రజ్యోతి

శీనుగాడి బొమ్మలు: కమి"టీ"లు

2013-10-12 11:52 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సాక్షి

శీనుగాడి బొమ్మలు: ప్రపంచ దృష్ఠి దినోత్సవం

2013-10-12 11:49 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సూర్య

2013-10-11

శీనుగాడి బొమ్మలు: యోగా బాబు

2013-10-11 02:15 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రప్రభ

శీనుగాడి బొమ్మలు: బాబుగారి పంపకాలు

2013-10-11 02:12 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
నమస్తే తెలంగాణ

శీనుగాడి బొమ్మలు: రాహుల్ గురుదక్షిణ

2013-10-11 02:06 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సాక్షి

శీనుగాడి బొమ్మలు: రాహుల్‌కి శిక్షణ

2013-10-11 02:04 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఈనాడు

2013-10-10

శీనుగాడి బొమ్మలు: తికమక బాబు

2013-10-10 03:13 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
నమస్తే తెలంగాణ

శీనుగాడి బొమ్మలు: సీఎం vs డీజీపీ

2013-10-10 03:11 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రప్రభ  సూర్య

2013-10-09

శీనుగాడి బొమ్మలు: మతిలేని కాంగ్రెస్

2013-10-09 02:10 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రజ్యోతి

శీనుగాడి బొమ్మలు: ముఖ్యమంత్రే ఉద్యమనాయకుడు

2013-10-09 02:07 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సూర్య

శీనుగాడి బొమ్మలు: బాబు దీక్ష

2013-10-09 02:01 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రభూమి నమస్తే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రభ

శీనుగాడి బొమ్మలు: కొత్త ప్రధాని

2013-10-09 01:49 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సాక్షి

2013-10-08

శీనుగాడి బొమ్మలు: విధేయత

2013-10-08 01:19 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రప్రభ

శీనుగాడి బొమ్మలు: సీమాంధ్ర ఉద్యమం ఉత్తుత్తేనా!

2013-10-08 01:16 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
నమస్తే తెలంగాణ

శీనుగాడి బొమ్మలు: లాలూజీ

2013-10-08 01:09 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఈనాడు శీనుగాడి ఛమక్కు:: లాలూజీ! జైలునుంచి పార్టీని ఎలా నడపాలో జగన్‌ని అడగవచ్చుగా!

శీనుగాడి బొమ్మలు: గ్యాస్ పోర్టబులిటి

2013-10-08 12:48 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
సూర్య

శీనుగాడి బొమ్మలు: ఏ పాలన

2013-10-08 12:37 PM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రభూమి
కూడలి 100 బ్లాగులనుండి

 

 

పైకిబ్లాగులువార్తలుజాలపత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglishటైపింగు ట్యూటరు..ఈబుక్స్..