ఈ క్రింది బ్లాగుల నుండి టపాలను నాకు చూపించకు:

కూడలిలో మీరు చూడకూడదనుకుంటున్న బ్లాగుల చిరునామాలని (లేదా చిరునామాలోని కొంత భాగాన్ని)ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఆ బ్లాగుల నుండి వచ్చే టపాలు ఇకపై మీకు కూడలిలో కనిపించవు. ఉదాహరణ: someblog.wordpress

ఈ జాబితాలో పొరపాటున ఒక బ్లాగుని చేరిస్తే, దాన్ని ఈ జాబితా నుండి తొలగించడానికి ఆ బ్లాగు చిరునామాపై నొక్కండి.

    You have not blogs yet.
| సూచనలు
నిర్వహణ ↓

2015-11-26

పెద్దలు చెప్పిన మంచి మాటలు: క్రియాసిద్ధిః సత్త్వే భవతి

2015-11-26 01:53 PM Prasad Chitta (noreply@blogger.com)
विजेतव्या लङ्का चरणतरणीयो जलनिधिः । विपक्षः पौलस्त्यो रणभुवि सहायाश्च कपयः । तथाप्येको रामः सकलमवधीद्राक्षसकुलं । क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे ॥ रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिताः सप्ततुरगाः । निरालंबो मार्गश्चरणविकलो सारथिरपि। रविर्यात्यंतं प्रतिदिनमपारस्य नभसः । क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे॥ घटो जन्मस्थानं मृगपरिजनो भूर्जवसनं । वने वासः

2015-11-15

పెద్దలు చెప్పిన మంచి మాటలు: సంసారరోగహరణౌషధం

2015-11-15 03:45 PM Prasad Chitta (noreply@blogger.com)
ప్రాతః స్మరామి భవభీతిహరం సురేశం గంగాధరం వృషభవాహనమంబికేశమ్ ఖట్వాంగశూలవరదాభయహస్తమీశంసంసారరోగహరణౌషధమద్వితీయమ్ ప్రాతర్నమామి గిరిశం గిరిజార్థదేహం సర్గస్థితిప్రళయకారమాదిదేవమ్ విశ్వేశ్వరం విజితవిశ్వమనోభిరామంసంసారరోగహరణౌషధమద్వితీయమ్ ప్రాతర్భజామి శివమేకమనంతమాద్యం  వేదాంతవేద్యమనఘం పురుషం మహాంతమ్ నామాది భేద రహితం షడ్భావశూన్యం సంసారరోగహరణౌషధమద్వితీయమ్ ప్రాతః సముత్థాయ శివం విచిన్త్య శ్లోకత్రయం యే నుదినం

2015-11-14

chandama: (శీర్షిక లేదు)

2015-11-14 04:04 PM chandan cs (noreply@blogger.com)
Solar Roads. Kinetic sciences are not the only avenue being explored to transform roads from inactive thoroughfares into energy-creating entities. Since 2009, Scott and Julie Brusaw have been developing a system of structurally engineered solar tiles for road use. These solar tiles are not only capable of producing electricity from sunlight, but they can also handle loads up to 125 tons.

2015-11-06

Telangana Utsav Committee: Displacing Godavari and Its People – N Venugopal

2015-11-06 04:10 PM M Bharath Bhushan

Book review
When Godavari Comes: People’s History of a River–Journeys in the Zone of the Dispossessed by R Uma Maheshwari, New Delhi: Aakar Books, 2014; pp 486 + xviii, Rs 595.

N Venugopal (venugopalraon@yahoo.com) is the editor of Veekshanam, a Telugu monthly journal of political economy and society.

Polavaram multipurpose irrigation project across the Godavari River is likely to displace more than 3,00,000 people, mostly Adivasis, by submerging over 300 habitations. It will also submerge forests with rich biodiversity, a hill range, a river and several streams, agricultural lands, and cultural sites. The highly controversial project, first envisaged in the 1940s under the colonial government, was actually taken up by the Government of Andhra Pradesh in 2006, without proper sanctions and clearances from many statutory bodies. The project violates safeguards provided to Adivasis in the Constitution as well as several legislations, including the Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act (PESA), 1996, the Forest Rights Act, 2006 and the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

The works on the project began and continued without approvals like clearance for revised costs by the Expenditure (Finance) Committee; Central Electrical Authority’s clearance for power component; approvals from gram sabhas in the submergence areas in Odisha and Chhattisgarh states; approval of Forest (Conservation) Act for submergence areas in Odisha and Chhattisgarh; techno-economic clearance from the Central Water Commission (CWC); and CWC approval for dam design and operation schedule. In fact, the project is under litigation with several cases pending in the Supreme Court (SC) filed by governments of Chhattisgarh and Odisha as well as environmental and Adivasi groups. The project is also in violation of the National Tribal Policy as it violates the direction, “any project which displaces more than 50,000 tribal people should not be taken up.” In 2006, the SC appointed a Central Empowered Committee (CEC) to study the concerns and the CEC report said,
there is, therefore, a strong case for a second thought and explore alternative location and design of the dam to avoid the colossal loss in terms of apprehended sufferings and disruption of life style of the local inhabitants.

Tussle between States

Despite these counterpoints, the Government of Andhra Pradesh continued the works without any respect for the legal process, technical objections and social debate. The people’s movement for bifurcation of the state and formation of Telangana somewhat slowed down the pace of the works and during the movement, many Telangana votaries including Telangana Rashtra Samithi (TRS) opposed the construction of the dam, primarily on the displacement plank. However, when the Andhra Pradesh Reorganisation Bill was moved in Parliament, recognition to Polavaram as a national project was mooted. The leaders of would-be Andhra Pradesh expressed suspicion that Telangana may oppose the project and raise litigation if the to-be submerged villages are left in Telangana and sought the villages to be given to Andhra Pradesh. All the villages passed resolutions in their gram sabhas to retain them in Telangana.

The bill became an Act in February and in May, the new government that came to power in Delhi promulgated an ordinance favouring the demand of Andhra Pradesh, transferring six mandals and some villages. Telangana immediately responded with a bandh called by the ruling party TRS against the ordinance, but, later the ordinance (amendment to the act) was almost accepted, without even challenging it in a court of law. The funniest part is that the “people’s representative” elected by the transferred villages now sits in Telangana Assembly while the people he is supposed to represent live in another state!

Movement and Resistance

Thus, Polavaram is a classic case of Adivasi displacement, deception, violation of laws, political gimmicks, constitutional and legal improprieties, corruption, etc. Notwithstanding this unique position, the comprehensive story of Polavaram is yet to be told. Over the last decade, it occupied a large space in local language media but not the deserving attention of the country. Though the people in the submergence zone as well as outside have been fighting against this gross injustice, the people’s movements against displacement have not attracted national attention. In this context, When Godavari Comes: People’s History of a River by R Umamaheshwari is a much-needed and remarkable attempt based on a number of journeys the author made in the zone of the dispossessed during five years between 2006 and 2010 and updating her story till mid-2014.

The author aims at correcting the popular image of a movement at one level and presenting the everyday forms of resistance of people on whose heads hangs the sword of displacement. She writes:
popular resistance and struggle against the dam among the tribal communities, continues in its own steam at the local level. Hence the idea of ‘movement’ and the way we would like to look at it, needs to be revisited. Everyday battles that people continue to have with the government authorities over matters of the compensation, or not accepting the terms that the authorities have laid out, are also movements of everyday in ways that are not always visible… (p 388).

However, the book achieves much more than just portraying the movement of “tribal communities” as it deals with fisherfolk, women, government policies, rehabilitation and resettlement (R&R) packages, political parties, non-governmental organisations (NGOs), tourism, so on and so forth.

As the author says,
Godavari and people of, around, by the Godavari are central to this book. The making of the Polavaram dam begins to shape these lives in newer ways. There are two thematic threads to the book: people’s opinions, voices, in the current context of the ongoing dam (though not always about the dam) interspersed with some historical facts (seeing the past from the present) during the course of five journeys (with short and long ‘visits’ within each journey) and; one’s distance from the scene (circumstances and some choices in order for the book to happen) which allows me the space and context to look at larger issues that surround this significant political event of AP.
In the process, she took up “(T)he act of recording two kinds of truths—a truth outside of me, as narrated by the people I met—and the circumstances I saw, and a truth within, of my feelings and reflections.”

An Observer’s Journey

The book consists of five chapters dealing with each of the journeys, a chapter on Personal Memorabilia for Life, a chapter on reflections, besides epilogue and an introduction. A foreword by Felix Padel and some people’ petitions add up. Each of the chapters has photographs taken by the author.

The book is a combination of three different, perhaps related, issues of people’s history of a river, journeys of an observer and problems of dispossession. Though they are related, lack of focus, inadequacies of care and brevity on the part of the author, make the book a difficult read.

The third aspect, particularly dispossession due to Polavaram dam, is the supposed centrepiece of the whole narrative, but it is lost in many details and trivialities which could have been easily avoided or edited or reserved for a future book. The lack of brevity not only makes the book double the size than it could have been, but also makes it a holdall of field notes. Complaints, compliments and spontaneous feelings during the field visits, semi-encyclopedic information, film criticism and poetic bouts pervade the book and obscure its main focus area—perhaps a result of an inability to edit or a fascination to retain everything that came to mind during the field visits.

There is no denial that the author has put in painstaking efforts in covering a developing scenario for over six years and it is a highly commendable work. However, in a scenario of evolving data, a reader expects a comprehensive assessment and an overall compilation of the end data, not the bits and pieces of the data at different points in time. Most of the data of the previous journeys might become irrelevant or outdated in the last journey and what matters is a complete stocktaking at the end of the day. It seems the author tried to be a meticulous journalist, a perceptive social scientist and a sensitive artist at one go and their interests clashed at times.

This kind of unedited narration coupled with poor copy-editing ultimately resulted in several repetitions, too many details, different spellings of proper nouns and wrong spellings of Telugu words. Of course, the author does caution her readers that she “could not trim down (the book) to size.” Trimming down to size or being concise is a different matter. But avoidable errors abound. For example “2006, or enabhai-aaru” (p 12) when enabhai aaru is 1986. Telugu expressions are misspelt and wrongly translated at many places. A quote from colonial times is said to talk about “sugarcane” while the actual quote talks about tobacco (p 19). An officer is referred as “Sub-deputy Collector” once, described as “Sub-Divisional Collectorate” a couple of sentences later (p 131) and called Special Deputy Collector on the next page. The Vana Samrakshana Samithi is called Vana Suraksha Samithi (p 167). Kandakurti is wrongly located (and misspelt, to add) in Adilabad (p 201) when it is in Nizamabad. Pulichintala is described as a project on the Godavari (p 274) when it is on the Krishna. A P Rayons is said to be located at Mancherial (p 300) when they are separated by at least 150 kilometres. Maheshwari mentions, “Sangareddy, Siddipet and few other districts” (p 386) when the two are towns in Medak District—the former being the district headquarter. Araku is wrongly located in Khammam (p 399).

Similarly, the author’s observation that “The state-banned outfit of Maoists in Andhra Pradesh and Chhattisgarh, were not (or so I observed) heard making too many statements (regarding Polavaram) in the villages that I traversed in the years 2006–2010… I did not have access to their statements sent out to selective Telugu media regarding the project…” (p 395) shows insufficient data collection. The Maoists have been posting their statements on Polavaram on the net since 2006. Her description of T Nagi Reddy is also incorrect. She says “the group that broke away from the Communist Party of India (CPI) following the end of the Telangana Armed Struggle” (p 41). This is repeated at least five times (pp 89, 205, 224, 376, 377–8). Telangana Armed Struggle was officially withdrawn in 1951 and T Nagi Reddy was with the CPI till 1964 and with the Communist Party of India (Marxist) (CPM) till he was expelled in late 1968.

Conclusions

The errors do not diminish the significance of the work. The author notes:
as for Polavaam, I have sought an answer to the question as to why Polavaram does not evince such a sustained interest in national media or politics, when compared to the issue of mining and steel industry projects. Is there politics to it? Media seems to arrive when an iconic figure takes up the cause, or visits sites of struggles that have been ongoing even before the icon visited them

As a person from the region told the author:
For those of us who live on her (the Godavari), she never lets us down; she never destroyed us; it is just a matter of inconvenience for a few days; this is dam (Polavaram) is throwing all of us out of here forever! Godavari never did that! Since my grandfather’s times we have been hearing of her coming and we are still living here, where we heard these stories; but will we be able to tell these stories to our grandchildren in this same village, after the dam is built?

The author should be complimented for bringing all this to one’s attention.

source: Displacing Godavari and Its People, by N Venugopal, Economic and Political Weekly, Vol – L No. 44, October 31, 2015 http://www.epw.in/book-reviews/displacing-godavari-and-its-people.html


2015-09-29

శీనుగాడి బొమ్మలు: డిజిటల్ నమో నమః

2015-09-29 05:54 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
నమస్తే తెలంగాణ

శీనుగాడి బొమ్మలు: రాష్ట్రాల వాటా

2015-09-29 05:47 AM శ్రీను (noreply@blogger.com)
ఆంధ్రప్రభ

2015-09-20

Telangana Utsav Committee: Odisha Chief Minister urges PM not to allow construction of Polavaram

2015-09-20 08:22 PM M Bharath Bhushan

Patnaik Plea For Polavaram
Tathya, Bhbaneswar, September 20, 2015

Chief Minister Naveen Patnaik has urged the Prime Minister Narendra Modi not to allow construction of the Polavaram Project as it will harm the interests of Odisha as the project is being taken up without addressing the legitimate concerns of the State.

Mr.Patnaik writing a letter to the Prime Minister Mr.Modi has expressed serious concern over Polavarm Project, which is being taken up unilaterally by the Government of Andhra Pradesh even the matter is pending in the Supreme Court.

Chief Minister has said that the Polavaram Project does not qualify to be considered as a National Project as it does not satisfy the norms. Sadly the Union Government has considered the Polavaram as a National Project, officials say.

Impressing upon the Prime Minister about the magnitude of the consequences that people of Odisha will have to face like submergence of tribal lands, the flooding of fertile agricultural lands, mass displacement of villages, Mr.Patnaik said that all of these can be avoided if only an opportunity is given for a final resolution of disputes as the case is pending before the Supreme Court.

Chief Minister Mr.Patnaik said that the Polavaram Project can be reformulated as per the Godavari Water Dispute Tribunal (GWDT) Award without causing large scale submergence in the States of Odisha, Chhatishgarh and Andhra Pradesh, taking into consideration of the constructed projects operating in the Command Area of Polavaram, the on-going Pattiseema project, which is nearing completion to transfer water to Krishna Basin and other alternatives proposed by some eminent engineers of Andhra Pradesh.

Chief Minister has pointed out that Andhra Pradesh Government has unilaterally taken up the Polavarm Project even before obtaining the clearance of Central Water Commission (CWC) on plans and design that are in violation of GWDT Award and as such not agreed by the States of Chhattisgarh and Odisha.

As per the final order passed by the GWDT, it has been advised that the matter of design of the dam and its operation schedule shall be left to the CWC, which they shall decide keeping in view all the Agreements between the parties including the Agreement of 2 April, 1980 as far as practicable.

Besides above the clearance glaringly ignores the fact that this project was originally designed for a spillway capacity of 36 Lakh Cusecs with a prescribed reservoir operation schedule. This was agreed upon with anticipation that upstream project like the Ichampalli project will moderate floods.

However, the design flood has been unilaterally revised to about 50 Lakh Cusecs by CWC, he pointed out.

He pointed out that the Project work is going on without conducting any Public Hearing in the State of Odisha, which is mandatory for getting any environmental clearance, and when the matter is Sub-Judice.

Chief Minister has revealed that even the Ministry of Tribal Affairs (MOTA) has purportedly cleared the Project based on the provision of embankments of about 30 Kilometers stretch inside Odisha territory to prevent submergence of tribal villages within Odisha without taking the views of the State Government into consideration.

source: http://www.tathya.in/new/story.aspx?args=2D55522A847054EE18CA064BAEE9A8DE986C0B2A902437F5


2015-06-30

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 2113- Inspiring story..retold. A Beautiful Message🌿

2015-06-30 05:31 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
_____________________________ Arthur Ashe, The Legendary Wimbledon Player was dying of AIDS which he got due to Infected Blood he received during a Heart Surgery in 1983! He received letters from his fans, one of which conveyed: "Why did God have to select you for such a bad disease??" To this Arthur Ashe replied: 50 Million children started playing Tennis, 5 Million learnt to play

ఇన్స్పిరేషనల్ మ్యూసింగ్స్: 2112- Very tasty!

2015-06-30 05:28 PM C. Narayana Rao (noreply@blogger.com)
___________________________ 😄😄😄😄 Four brothers left home for college, and they became successful doctors and lawyers. One evening, they chatted after having dinner together. They discussed the 95th birthday gifts they were able to give their elderly mother who moved to Florida . The first said, "You know I had a big house built for Mama." The second said, "And I had a large theater

2015-06-14

నీలాంబరి: ముదితల్ నేర్వగ రాని విద్య కలదే…

2015-06-14 01:01 PM శారద

నోబెల్ బహుమతి గ్రహీతా, డెభ్భై రెండేళ్ళ శాస్త్రఙ్ఞుడూ, foot-in-the-mouth అనే వ్యాధి గ్రస్తుడూ అయిన టిం హంట్ (Tim Hunt)ని కలిసిన వారెవరైనా వున్నారా? నేను కలిసాను. ఒకసారి కాదు, బోలెడు సార్లు. అయితే, ఆయన నా జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడల్లా వేర్వేరు వేషాలతోనూ, మారు పేర్ల తోనూ వుండేవాడు.  ఎలాగంటారా? ఈ గుండ్రాల వెంట తిరుగుతూ మీరూ నాతో పాటు రండి.

****
పాతికేళ్ళ కింద, ఎమ్మెస్సీ ఫిజిక్సు చదువుతూ మార్కుల కోసం యేడుస్తూ, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఫిజిక్స్ లాబ్ లో పగలూ రేయీ పడి వుండే రోజుల్లో, ఎవరో  బంధువుల ఇంటికి ఎవరితోనో కలిసి వెళ్ళాను. గుమ్మం లోనే కుర్రకారు కేరింతలు కొడుతూ కబుర్లాడుతున్నారు. నన్ను వెంటతీసికెళ్ళిన వ్యక్తికి నన్ను వాళ్ళకి పరిచయం చేయక తప్పలేదు. వాళ్ళల్లో వున్నాడు టిం హంట్. సన్నగా పొడవుగా వున్నాడు. నా వైపు కుతూహలంగా చూసి, ”  What are you doing? ” అన్నాడు. ఎమ్మెస్సీ, అన్నాను యెటూ తేలకుండా.
“ఏం సబ్జెక్టు”  ఇంకా ఆరా తీసాడు.
“ఫిజిక్స్”
కనుబొమ్మలు ఆశ్చర్యంతో ఎగిరాయి.
” Why Physics?”  అన్నాడు. అప్పటికి నాకూ చిరాకు మొదలయింది, ఆ వెటకారపు బాడీ లాంగ్వేజీ వల్ల కాబోలు.
“Why not Physics?”  చురుగ్గా అడిగాను.
“అదంతా మగవాళ్ళ సబ్జక్టు కదా.” అప్పటికి నాకు నిజంగానే కోపం రావడం మొదలయింది, నేనూ వెటకారంగానే, “అయ్యో! నాకు తెలియనేలేదండీ, మగవాళ్ళ సబ్జక్టని. తెలిస్తే తీసుకునేదాన్నే కాదు,” అన్నాను. అందరూ నేనేదో జోక్ చెప్పినట్టు గొల్లుమన్నారు. అదే మొదలు నేనతన్ని చూడడం.

*********

ఎమ్మెస్సీ తరవాత ఒక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలో ట్రెయినీగా చేరాను. ట్రెయినింగు ముగిసి ఒకొక్కరం డివిజన్లూ సెలెక్టు చేసుకునే ముందు ఎవరో అన్నారు, “డాక్టర్ So and So తన డివిజన్లో అమ్మాయిలను చేర్చుకోరు తెలుసా?”

అది ఫిజిక్సు కి సంబంధించిన శాఖ కాకపోవడం వల్ల నాకేమీ ఆసక్తి లేకపోయినా, విషయమేంటని అందరినీ అడిగాను. “అబ్బా! అమ్మాయిలని పెట్టుకుంటే, ముందు పెళ్ళి చూపులకి సెలవడగతారు, తరవాత పెళ్ళనీ, ఆ తర్వాత మెటర్నిటీ నటీ లీవనీ, ఇహ అదొక అంతులేని కథ.వాళ్ళు తీసుకునే సెలవులెక్కువ,పని తక్కువ!”
అని అంటారని తెలిసినప్పుడు మా బాచి లో వున్న ముఫ్ఫై మంది ట్రెయినీ అమ్మాయిలం అవాక్కయ్యాం. ఇప్పుడున్న అనుభవమూ, లోక ఙ్ఞానమూ అప్పుడు లేవు. దాంతో అప్పుడు ఇలాటి attitudes కి ఎలా సమాధానమివ్వాలో అర్థమయ్యేది కాదు.

*************
ఆ తర్వాత నేను టిం హంట్ ని మళ్ళీ పదేళ్ళ తరవాత కలిసాను- ఆస్ట్రేలియాలో. ఒక కాంఫరెన్సు లో నా పక్కనే కూర్చున్నాడు. చాలా గొప్ప సైంటిస్టట, తనే చెప్పుకున్నాడు. తరవాత నా వొంక అయిదేళ్ళ పాపను చూసినట్టు చూస్తూ, ముద్దు ముద్దుగా, “ఇక్కడికి రాక ముందు మరి నువ్వేం చేసేదానివి? ” అన్నాడు. ఆ నవ్వుకీ, ఆ ప్రశ్నకీ, అన్నిటికీ నాకు బాగా అర్థం తెలుసు. ఇలాటి వారికి కీలెరిగి వాత పెట్టాలన్న నా సిధ్ధాంతానికి అనుగుణంగానే జవాబిచ్చాను. తేలిగ్గా నవ్వేసి,
“ఆస్ట్రేలియా రాకముందు నేను ఇండియాలో న్యూక్లియర్ సైంటిస్టుగా పనిచేసాను. మీకు న్యూక్లియర్ పవర్ అంటే తెలుసా? ఈ దేశానికి పెద్ద న్యూక్లియర్ పవర్ ప్రోగ్రాం ఏదీ వున్నట్టు లేదు, అందుకే మీకు బహుశా తెలిసి వుండకపోవచ్చు,” అన్నాను మెత్తగా.  ఆ తర్వాత డిన్నరంతా మొహం అటే పెట్టుకున్నాడు. కాంఫరెన్స్ అంతా నన్ను తప్పించుకుని తిరిగాడు.

*********

This is the real man’s work we should be doing- not the girly stuff that we often do  అనే రీసెర్చి లీడర్లలోనూ

టెక్నికల్ సమావేశాల్లో అడిగే ప్రశ్నలకి ఎటో చూస్తూ జవాబిచ్చే ఉపన్యాసకులలోనూ
ఈ మెయిలు లో కనీసం సంబోధించాలన్న సంస్కారం లేని సహోద్యోగులలోనూ
అందరిలోనూ టిం  హంట్  కనబడతాడు మహిళా ప్రొఫెషనల్స్ కి.

అయితే వీళ్ళే కాదు-

ఇంటినీ, కుటుంబాన్నీ, వృత్తినీ సమన్వయపరచుకుంటూ, ఎలాటి హేళనల్నీ లెక్క చేయకుండా తమ విధి నిర్వర్తించుకుంటూ ఆడవాళ్ళు చేసే అష్టావధానాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ, ఇంటా బయటా సహకరిస్తూ, శ్రమనీ, విజయాలనీ పంచుకుంటున్న సహచరులూ వున్నారు. లేకపోతే ఇదంతా సాధ్యమయేదే కాదు. అలాటి హితులూ, స్నేహితులూ, భాగస్వాములూ వున్నంతవరకూ,
ప్రపంచంలోని టిం హంట్ లందరికీ

బెబ్బెబ్బెబ్బె….

 


2015-04-24

నీలాంబరి: మంత్రగత్తెలో మాతృత్వం

2015-04-24 10:27 AM శారద

దాదాపు పదహారేళ్ళ కింద మా ఇంటిల్లిపాదికీ చిన్నపిల్లల సినిమాలూ, అనిమేటెడ్ సినిమాలూ అలవాటయ్యాయి. ఆ అలవాటునించి పిల్లలు పెద్దయి బయటపడ్డా మేమిద్దరం చాలా పిల్లల సినిమాలు చూస్తూనే వుంటాం. పిల్లల సినిమాలూ- అనిమేటెడ్ సినిమాల ధర్మమా అని మాకు ఫెయిరీ టేల్స్ అన్నీ బాగా తెలిసిపోయాయి.

మునుపు ఇవన్నీ ఒకేలాగుండేవి. ఆపదల్లో వున్న అందమైన రాజకుమారిని అంతే అందగాడూ ధీరుడూ అయిన రాజకుమారుడో (లేదా ఇంకే వీరుడో) వచ్చి అమ్మాయిని రక్షించి, చేపట్టటమే కథ. (ఇప్పటికీ చాలా సినిమాలు అలాగే వుంటున్నాయని మీరంటే నేను చెప్పగలిగేదేమీ లేదు !!)
అయితే గత రెండూ మూడేళ్ళుగా హాలీవుడ్ లో తయారయ్యే ఈ ఫెయిరీ టేల్ సినిమాల్లో కొంచెం మార్పొచ్చింది. కొంచెం స్త్రీవాదం జొరబడిందన్నమాట. కథలో హీరో లేకపోతే యేమవుతుంది? ఆసలు హీరోనే యెందుకు అందరినీ రక్షించాలి? హీరోయిను తనని తానే రక్షించుకోవచ్చుకదా? ఇలాటి టైపన్నమాట.

రెండేళ్ళ కింద “బ్రేవ్” (2012) అనే అనిమేటెడ్ సినిమా వచ్చింది. నాకది భలే నచ్చింది. ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ కి రాజకుమారుల ధ్యాసే వుండదు. పైగా, తమ రాజ్యపు సింహాసనం కోసం తానే పోటీలోకి దిగుతుంది, సిగ్గులు పడుతూ పోటీలో నెగ్గి తన చేయి పట్టుకోబోయేవాడి కోసం ఎదురు చూడకుండా!

ఆ తర్వాత “ఫ్రోజెన్” (2013) ! అందులోనూ అంతే. రాజకుమారులకూ, హీరోలకూ అసలే మాత్రమూ పాత్రలేని సినిమా. ఆక్క-చెల్లెళ్ళ ప్రేమా, అనుబంధాల గురించే అంతా! ఆ సినిమా పాటలూ కూడా సూపర్ హిట్టు, మాకూ పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చేసాయి.
ఇహ ఈ మధ్యే చూసిన “మెలిఫిసెంట్” (2014) సినిమా నచ్చిందంటే వింతేముంది?

“స్లీపింగ్ బ్యూటీ” కథ మనందరికీ తెలిసిందే. తన బారసాలకి పిలవని పేరంటంగా వచ్చిన మంత్రగత్తె చేతిలో శాపగ్రస్తురాలవుతుంది రాజకుమారి అరోరా. ఆ శాప ప్రభావం వల్ల పదహారోయేట చూపుడు వేలిలో సూది గుచ్చుకుని దీర్ఘకాలం నిద్రలోకి జారిపోతుంది. ఆమెని మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించే రాజకుమారుడొచ్చి ముద్దుపెట్టగానే లేచి కూర్చుంటుంది. ఇదే కథని పెర్స్ పెక్టివ్ మార్చి చాలా ఆసక్తికరమైన సినిమాని తీసారు.

అనగనగా ఒక పేద్ద రాజ్యం. దాన్ని చుట్టుముట్టి పేద్ద అడవి. ఆ అడవిలో చిత్ర విచిత్రమైన జంతువులూ, మంత్రగత్తెలూ, సంతోషంగా ఎగిరే ఫెయిరీలూ, అదొక అందమైన రంగురంగుల ప్రపంచం. ఆ ప్రపంచంలో అందరూ తనవాళ్ళేననీ, నవ్వులూ పువ్వులూ ఒకటేననీ నమ్మే అమాయకపు ఫెయిరీ మెలిఫిసెంట్. రాజ్యంలోని ప్రజలకీ, అడవిలోని జీవులకీ మధ్య పెద్ద అగాధం. వాళ్ళిద్దరినీ కలపాలంటే ఒక నాయకుడో లేక ప్రతి నాయకుడో (hero or a villan) రావాలన్న వ్యాఖ్యానంతో మొదలవుతుంది సినిమా.

ఒకనాడు- రాజ్యం నుంచి ఒక యువకుడు- స్టెఫాన్ అడవిలోకొస్తాడు. మెలిఫిసెంట్ తో స్నేహం చేస్తాడు. ఆమె బలమైన రెక్కలనూ, ఆకాశం వైపు దూసుకుపోయే మనస్తత్వాన్నీ చూసి ముచ్చటపడతాడు. పెద్దయ్యేలోగా ఇద్దరిలోనూ ప్రేమ చిగురిస్తుంది. అమాయకంగా తన రహస్యాలూ, భయాలూ అన్నీ అతనితో పంచుకుంటుంది మెలిఫిసెంట్. ఇలా వుండగా ఒకసారి-

పెద్దరాజ్యపు రాజుగారు జబ్బు చేసి మరణించబోతూవుంటాడు. తన కూతుర్ని చేపట్టి తన తర్వాత రాజ్యాన్నేలబోయేవాడు అడవిలో వున్న విచిత్ర జీవులను లోబర్చుకోవాలని ప్రకటిస్తాడు. ఆ ప్రకటన వినగానే స్టెఫాన్ లో ఆశపుడుతుంది.

అడవిలోకొచ్చి మోసంతో మెలిఫిసెంట్ రెక్కలు కత్తిరించేసి పారిపోతాడు. నిద్రనుంచి మేల్కొని రెక్కలు తెగిపోయాయని తెలుసుస్కున్న మెలిఫిసెంట్ బావురుమంటుంది. ప్రతీకారేఛ్ఛతో రగిలిపోతుంది. కాలినడకన అడవంతా తిరిగుతూ వుంటుంది. తన రంగురంగుల ప్రపంచాన్ని నలుపులోకి మార్చుకొని, మనుషులెవరూ మళ్ళీ రాకుండా అడవిని దుర్భేద్యంగా మారుస్తుంది.

ఒకరోజు అడవి చుట్టుపక్కలతిరుగుతూ మనుషులందరూ లోబర్చుకొని హింసిస్తూన్న ఒక కాకిని తన మంత్రబలంతో తప్పిస్తుంది. కృతఙ్ఞతతో ఆ కాకి ఎప్పటికప్పుడు రాజ్యంలో జరిగే విశేషాలన్నీ మెలిఫిసెంట్ కి చేరవేస్తూ వుంటుంది. స్టెఫాన్ అనుకున్నట్టుగానే రాజకుమార్తెని పెళ్ళాడి పెద్ద రాజ్యానికి రాజయ్యాడు. వాళ్ళకొక కూతురు కూడా పుట్టింది. ఆ రోజే బారసాల-

పగతో రగిలిపోతూ అక్కడికి చేరుకుంటుంది మెలిఫిసెంట్. పురిటికందుకి అందరితోపాటు తానూ బహుమతి ఇస్తానని చెప్పి, “నీకు పదహారేళ్ళు రాగానే చేతి వేలికి చూది గుచ్చుకుని మృత్యువులాటి నిద్రలోకి జారిపోతావు. నిజమైన ప్రేమ వున్న వాడొచ్చి ముద్దుపెట్టుకుంటే తప్ప లేవలేవు,” అని శాపం ఇచ్చి అక్కణ్ణించి వెళ్ళిపోతుంది మెలిఫిసెంట్.

ప్రపంచం లో నిజమైన ప్రేమ అనేది లేనే లేదనీ, రాజకుమారి అరోరా మరణించినట్టేననీ భావిస్తుందామె. స్టెఫాన్ తన కూతుర్ని రాజ్యానికి దూరంగా ఒక చిన్న కుటీరంలో ముగ్గురు ఫెయిరీల సం రక్షణ లో వుంచుతాడు. కానీ, కాకి ద్వారా అరోరా విశేషాలు ఎప్పటికప్పుడు మెలిఫిసెంట్ తెలుసుకుంటూనే వుంటుంది.

అడవిలోనే తిరుగుతూ వున్న మెలిఫిసెంట్ కి ఎప్పుడూ ఆడుకుంటూ వుండే రాజకుమారి అరోరా తారసపడుతూనే వుంటుంది. ఎంత కఠినంగా వుండాలనుకున్నా మెలిఫిసెంట్ మనసు ఆ చిన్నారిని చూసినప్పుడల్లా కరిగిపోతూనే వుంటుంది. ఆ పిల్ల నవ్వులూ, ముద్దు మాటలూ, అమాయకత్వమూ ఎక్కడో ఆమె హృదయానికి గాలం వేసి లాగుతూ వుంటాయి. అరోరా పెరిగి పెద్దదవుతూన్న కొద్దీ తనిచ్చిన ఘొర శాపాన్ని తలచుకుని పూర్తిగా నిరాశ పడిపోతుంది మెలిఫిసెంట్. నిజమైన ప్రేమ అనేదే ప్రపంచంలో లేనప్పుడు ఆ చిన్నదానికి శాపవిమోచనం ఎలా?
పదహారో పుట్టినరోజున తండ్రి కోట చేరుకుంటుంది అరోరా. ఆమె ఆ రోజు నిద్రలోకి జారిపోవడం తప్పదని తెలిసి తనకు అడవిలో తారసపడ్డ ఒక అందమైన యువకుడితో తనూ కోట చేరుకుంటుంది మెలిఫిసెంట్. ఆమె వస్తుందని తెలుసుకున్న స్టేఫాన్ ఎలాగైనా ఆమెని చంపేందుకు వ్యూహం సిధ్ధం చేసుకున్నాడు.

యువకుడు రాజకుమార్తెకి శాప విమోచనం కలిగించగలిగాడా? ఆసలు నిజమైన ప్రేమ అంటే యేమిటి? రాజ్యానికి అడవికీ మధ్య వారధి ఎవరు నిర్మించారు? హీరోనా? విలనా? ఆసలు హీరో, విలనూ, వంటి మాటలకి అర్థాలేమిటి? వంటి ప్రశ్నలన్నిటికీ సినిమా ముగిసేలోగా సమాధానం తెలుస్తుంది. సినిమా అంతా మెలిఫిసెంట్ గా ఎంజెలినీ జోలీ తన భూజాలపైనే మోసింది. పగా-ప్రేమా రెండిటి మధ్యా సంఘర్షణ చాలా సున్నితంగా వ్యక్తీకరించింది. మొత్తం నల్లటి దుస్తులు, ఎర్రటి లిప్ స్టిక్కూ ఆమె మానసిక స్థితికి అద్దం పట్టాయి. (నాకెందుకో ఆ రెండు రంగులూ ఆమె మనసులోని నిరాశా, కోపాలకి ప్రతీకలుగా వాడారనిపించింది.) రాజకుమార్తె అరోరాగా జోలీ కూతురు ఒక్క క్షణం మెరిసింది.

సంగీతంలో చెప్పుకోవాల్సింది “ఐ నోయూ- ఐ వాక్ విత్ యూ- వన్స్ అపాన్ ఎ డ్రీం” గురించి. ఈ పాట మొదటిసారి డిస్నీ తీసిన స్లీపింగ్ బ్యూటీ లోనిది. అందులో హుషారుగా హాయిగా వుండే పాట ఈ సినిమాలో విషాదంగా, లోతుగా అనిపిస్తుంది. బాగా తెలిసిన కథకి కొత్త కథనం తో ఈ సినిమా పిల్లలకేమో కానీ, ఆడవాళ్ళకి బాగా నచ్చొచ్చు.

——————–


2015-04-01

పిట్ట కథలు, బుర్ర కథలు, ఇంకా మరెన్నో...: పందెం

2015-04-01 07:20 PM Anu

pandem

ఒక రాజ్యంలో ఇద్దరు సామంత రాజుల మధ్య సరిహద్దు తగాదాలుండేవి. ఆ సరిహద్దు ప్రాంత వాసులు ఎవరికి పన్నులు కట్టాలో తెలీక కట్టడం మానేశారు. ఆదాయాం తగ్గిపోవడంతో సామంతరాజులు ఇద్దరూ మహారాజుని ఆశ్రయించారు. ఇలాంటి చిన్న చిన్న తగాదాలు నా దాకు తీసుకురాకండి, మీరే సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోండి అని మహారాజుగారు తేల్చేశారు.

పెద్దల సహకారంలో ఇద్దరు సామంత రాజులు ఒక అంగీకారానికి వచ్చేరు.

ఇరువైపు రాజ్యాలనుంచి ఇద్దరు బలశాలురు కోడి కూతతో బయలుదేరి సూర్యాస్తమం దాక ఎంత దూరం పరిగెడతారో అంత ప్రాంతం వాళ్ళది అని నిర్ణయించుకున్నారు. మంచి రోజు నిర్ధారించుకున్నారు. రెండు రాజ్యాల వళ్ళూ తమ తమ బలశాలులని యెంచుకున్నారు.

పందెం ముందు రాత్రి ఒక రాజ్యం వారు రహస్యంగా రెండొవ రాజ్యం కోడిని బాగా మేపేరు. తిని, తినీ ఆ కోడి బద్దకంతో బాగా నిద్రపోయి పొద్దున్న లేవలేదు, కూత పెట్టలేదు. ఆ రాజ్యం వాళ్ళు నిద్రలేచి, కోడిని లేపి, కూత పెట్టించే లోపు వేరే రాజ్యం బలశాలి చాలా దూరం వచ్చేసాడు. పొరుగు రాజ్యం పొలిమేరల దాక పరిగెట్టాడు.

అతన్ని బ్రతిమాలుకుంటే, నన్ను ఎత్తుకుని ఎంత దూరం పరిగెడితే ఆ ప్రాంతం నీకే అన్నాడు. ఈ రాజ్యం బలశాలి అతన్ని ఎత్తుకుని నడవడం మొదలెత్తాడు కానీ ఎంతో దూరం వెళ్ళకుండానే తెల్లారిపోయింది.

రెండు రాజ్యాల మధ్యలో గొడవ మొదలయ్యింది. విషయం తెలిసిన పెద్దలు పందెం రద్దు చేసారు.

ఆ ప్రాంతం ఎవరిదో ఇప్పతికి తేలలేదు. ఆ ప్రదేశాన్ని ఇప్పటికీ “పందెం పాలెం” అంటారు.


2015-03-29

పిట్ట కథలు, బుర్ర కథలు, ఇంకా మరెన్నో...: ఈగ పేరు

2015-03-29 11:07 PM Anu

ఒక ఈగ ఒక రోజు ఇల్లు అలుకుతూ అలుకుతూ దాని పేరు అదే మర్చిపోయింది. ఎంతాలోచించినా పేరు గుర్తు రాలేదు.

eega

ఇంట్లో వున్న పెద్దమ్మకి పేరు తెలుస్తుందని వెళ్ళింది.

“పెద్దమ్మా, నా పేరేంటి?” అంది.

“నాకేమి తెలుసు, నేను రోజంతా ఇంట్లోనే వుంటాను, అడవిలో వున్న నా కొడుకునడుగు” అంది పెద్దమ్మ.eega-peddamma

ఈగ అడవిలోకి వెళ్ళింది.

“పెద్దమ్మా; పెద్దమ్మ కొడుకా, నా పేరేంటి?” అంది.

“నాకేంతెలుసు, నేను నరుకుతున్న చెట్టునడుగు, నాకన్నా బలంగా వుంది” అన్నాడు పెద్దమ్మ కొడుకు.

eega-koDuku

“పెద్దమ్మా; పెద్దమ్మ కొడుకు, కొడుకు కొట్టే చెట్టు, నా పేరేంటి?” అంది ఈగ.

eega-chettu

“నాకు తెలీదు, నన్ను కొట్టే ఈ గొడ్డలిని అడుగు”, అంది చెట్టు.

“పెద్దమ్మా; పెద్దమ్మ కొడుకు, కొడుకు కొట్టే చెట్టు, చెట్టు కొట్టే గొడ్డలీ, నా పేరేంటి?” అంది ఈగ.

eega-goddali

“నాకన్నా పెద్దది, ఈ నదినడుగు” అంది గొడ్డలి.

“పెద్దమ్మా; పెద్దమ్మ కొడుకు, కొడుకు కొట్టే చెట్టు, చెట్టు కొట్టే గొడ్డలీ, గొడ్డలి పక్క నది, నా పేరేంటి?” అంది ఈగ.

eega-nadi

“నా నీళ్ళన్నీ తాగేస్తున్న ఈ రాజుగారి గుఱ్ఱముంది కద, దీనిని అడుగు” అంది నది.

“పెద్దమ్మా; పెద్దమ్మ కొడుకు, కొడుకు కొట్టే చెట్టు, చెట్టు కొట్టే గొడ్డలీ, గొడ్డలి పక్క నది, నది నీళ్ళు తాగే గుఱ్ఱం, నా పేరేంటి?” అంది ఈగ.

“నాకు తెలీదు, నా కడుపులోని బిడ్డనడుగు” అంది గుఱ్ఱం

eega-gurram

“పెద్దమ్మా; పెద్దమ్మ కొడుకు, కొడుకు కొట్టే చెట్టు, చెట్టు కొట్టే గొడ్డలీ, గొడ్డలి పక్క నది, నది నీళ్ళు తాగే గుఱ్ఱం, గుఱ్ఱం కడుపులో బిడ్డా, నా పేరేంటి?” అంది ఈగ.

గుఱ్ఱం పిల్ల, “ఇహి ఇహి ఇహి ఇహి ఇహి ఈగ!” అంటూ నవ్వింది!

అయోమొహం పెట్టుకుంది మన మతిమరుపు ఈగ.


2015-03-01

సంహితం: (శీర్షిక లేదు)

2015-03-01 12:56 AM Deepthi Mamiduru(దీప్తి మమిడూరు) (noreply@blogger.com)
Welcome back........(to myself) to blogging... It has been a long hiatus really long from blogging almost 7 yrs now. The major change in life is I became  mom to my two wonderful children and njoing my motherhood Actually lot more changes . Here they go...... and my elder one's name is 'Samhita' :)

2013-10-06

CHALAM: చెలం (రమణస్థాన్) మహాస్థాన్ నుంచి ...

2013-10-06 06:10 PM , (noreply@blogger.com)
To get complete original image open in new tab instead of  clicking . . .

2013-07-09

America Vaarthalu: 'తాజా' ఛారిటీ సంగీత విభావరి

2013-07-09 10:24 AM America Vaarthalu (noreply@blogger.com)
Telugu Association of Jacksonville Area (TAJA) ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 14న (ఆదివారం) ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు మణిశర్మ నేతృత్వంలో సంగీత విభావరి జరుగనుంది. ప్రఖ్యాత యువ గాయనీ గాయకులు హేమచంద్ర, కారుణ్య, శ్రీకృష్ణ, శ్రావణ భార్గవి, ప్రణవి, సాయి శిల్ప, సుధామయిలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఆహుతులకు తమ గానామృతాన్ని పంచబోతున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు వీనులవిందుగా సాగే ఈ కార్యక్రమానికి Lazzara

America Vaarthalu: జూలై 14న కీరవాణి సంగీత విభావరి

2013-07-09 02:49 AM America Vaarthalu (noreply@blogger.com)
డెట్రాయిట్ తెలుగు అసోసియేషన్ (డిటిఎ), నార్త్ అమెరికా తెలుగు సొసైటీ (ఎన్‌ఎటిఎస్)లు సంయుక్తంగా ఈ నెల 14న (ఆదివారం) కీరవాణి సంగీత విభావరిని ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు సాగే ఈ కార్యక్రమానికి వేదిక Novi High School, 24062 Taft Road, Novi, Mi 48375. ఈ విభావరిలో పాల్గొనాలనుకునే ఔత్సాహికులు మరియు ఈ కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేయాలనుకునే వారు మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింద

2013-04-01

All in one Downloadlinks: Tips-2

2013-04-01 04:26 PM sri dhar (noreply@blogger.com)

2013-02-18

చలం ఆలోచనా స్రవంతి ..: ఖయ్యాం రుబాయిలు

2013-02-18 10:13 AM మైత్రేయి (noreply@blogger.com)
చలం అనువదించిన ఖయ్యాం రుబాయిల్లోంచి కొన్ని.. <- భీమ్లి లోని  సౌ ఆశ్రమం (సాక్షి పుస్తకం నుండి..)  పక్క మీద నేను ఇంకా కలలు కంటూ ఉండగానే వినబడింది మహనీయమైన ఆ పానసాల లోంచి ఓ కేక లేవండి పిల్లల్లారా లేవండి ఉదయమైంది గిన్నె లోని జీవన మధువు ఎండి పోక ముందే గిన్నెల్ని నించుకోండి నింపు, ప్రాణాన్ని మధువుతో నింపు శీతాకాలపు పశ్చాత్తాప వనాన్ని వసంతాగ్ని లో మంటబెట్టు నింపు నా పాత్రను నింపు. కాల

2012-10-24

ఆయురారోగ్యాలు: Food as Medicine

2012-10-24 05:17 AM Gouthama Raju Chekuri (noreply@blogger.com)
. HEADACHE?   EAT   FISH!   Eat   plenty of fish -- fish oil helps prevent  headaches.. So  does ginger, which  reduces inflammation and pain.   HAY   FEVER?   EAT   YOGURT! Eat   lots of yogurt before pollen season. Also-eat honey from  your area (local  region) daily. TO   PREVENT STROKE  DRINK   TEA!   Prevent   build-up of fatty deposits on artery walls  with regular  doses of tea.

2012-09-21

మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ: Life is Beautiful - II

2012-09-21 04:09 PM Sasikanth Gudla (noreply@blogger.com)
లేత లేత చిగురులాంటి ఆశ ఆశయంగా మారుతుంది నేడు కమ్మ గాలి తీసుకున్న శ్వాస  కొత్త  పాట పాడుతుంది చూడు ఊడల నీడన ఊగిన ఊహలు ఉరికెను ఉరుములు అదిరేలా  ఆకులు నీడన ఆడిన మనసులు ఆగవు ఈ వేళ అంతాఒక్కటయి నడిచే బాటలో Life is Beautiful Life is Beautiful ఒకటే  గొంతుగా పలికే పాటలో Life is Beautiful Life is Beautiful లేత లేత చిగురులాంటి ఆశ ఆశయంగా మారుతుంది నేడు కమ్మ గాలి తీసుకున్న శ్వాస  కొత్త  పాట పాడుతుంది చూడు

మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ: Life is Beautiful

2012-09-21 03:08 AM Sasikanth Gudla (noreply@blogger.com)
ఆహా ఆహా అది ఒక ఉదయం ఆశలను తడిమిన సమయం  ఆ క్షణమే పిలిచెను హృదయం లే అని.. లేలే అని జిల్లుమని చల్లని పవనం ఆ వెనకే వెచ్చని కిరణం అందరని తరిమెను త్వరగా రమ్మని రారమ్మని వేకువే వేచిన వేళలో లోకమే కోకిలయి పాడుతుంది Life is Beautiful Life is Beautiful  || 4|| ఆహా ఆహా అది ఒక ఉదయం ఆశలను తడిమిన సమయం రోజంతా అంతా చేరి సాగించేటి  చిలిపి చిందులు కొంటె చేష్టలు పెద్దోలే ఇంటా బయటా మాపై విసిరే  చిన్ని విసురులు

2012-08-06

ఆయురారోగ్యాలు: అత్యంత ఆరోగ్యకరమైన తులసి

2012-08-06 01:49 PM Gouthama Raju Chekuri (noreply@blogger.com)
తులసిని అత్యంత పవిత్రంగా కొలిచే వాళ్లు మన పూర్వీకులు. ఉదయం లేవగానే తులసి పూజ చేయకుండా పనులు మొదలు పెట్టేవాళ్లు కాదు. పురాణాలలో కూడా విష్ణుమూర్తికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనదిగా భావిస్తారు. అత్యంత ఆరోగ్యకరమైన అంశాలు తులసిలో ఉన్నాయి. ఇంతటి పవిత్రత గల తులసి గురించి ...... ఎన్నో ఏళ్ల తరబడి హిందువులు భగవంతుడికి కానుకలు, పువ్వులు సమర్పించడం ద్వారా వారి కోరికలు నెరవేరుతాయని నమ్ముతారు. ఎంతో

2012-07-10

శ్రీ శ్రీ కవితలు: వెలుతురు కిరణాలు ( వీరరసం )

2012-07-10 11:09 AM RAMBABU (noreply@blogger.com)
“నీ అంతు  ఇప్పుడే  తేల్చేస్తా”నంటూ  , గురిచూసి గొడ్డలి విసిరాడు  గెరిల్లా యోధుడు. ఎదురుగుండా  గోడ్డంకి  చెట్టునానుకుని  పొంచొన్న  పోలీసుద్యోగి మోకరించి  చూస్తున్నాడు . దూసుకువస్తోంది  గొడ్డలి .  పోలీసాయన పాముని  చూసిన కప్పలాగా నిశ్చలంగా  ఉన్నాడు . ఇద్దరికీ మధ్య ముప్పయి మీటర్ల కన్న ఎక్కువ దూరంలేదు .  గెరిల్లా యోధుడి  గొడ్డలి నిమిషానికైదుమైళ్ళ   వేగంతో  పోతోంది . ఈ

2012-05-25

శ్రీ శ్రీ కవితలు: ఓ మహాత్మా ఓ మహర్షీ

2012-05-25 09:11 PM RAMBABU (noreply@blogger.com)
ఓ మహాత్మా  ఓ మహర్షీ  ఓ క్షమా  పీయూష వర్షీ    ఓ తపస్వీ  ఓ యశస్వీ   ఓ అహింసాశయ మనస్వి  ఎక్కడయ్యా  నీ అహింస   ఏడ  నీ కరుణా   రిరంస   చూడు దేశం  ద్వేష  భుగ్నం   క్షురత్ జిహ్వానల  విభుగ్నం ఔను నిజమే  నువ్వు పాపం  అస్త్రతకు  ఇచ్చావు శాపం   సాగుతాయా  మంత్రమాయలు   రాలుతాయా చింతకాయలు సర్వమానవ  సమానత్వం   సరే అది నీ మూలతత్వం   అమానుష పైశాచికత్వం   అదే ఎదురౌతున్న సత్యం

2012-05-23

World 4 You: Mountain Climbers

2012-05-23 03:45 PM Gouthama Raju Chekuri (noreply@blogger.com)
Mountain climbers scale some of the highest peaks in the world in pictures by photographer Jimmy Chin   Here's a photographer who will go to great heights in his search for the ultimate picture. Jimmy Chin, probably the world's greatest adventure photographer, has travelled the world with highly-skilled mountain climbers, scaling huge peaks and even skiing down the face of Mount

2012-04-17

World 4 You: What Women Want ?

2012-04-17 12:25 PM Gouthama Raju Chekuri (noreply@blogger.com)
To All Innocent Women.......  That's all Women want...... ...Plain looking husband ...normal simple ring ...small wedding party ...honeymoon at any place ...small house for the kids to run around ...lovely children ...husband is a family man ...but works hard ...small car for shopping ...another car for kids ...some collections ...shoes for each occasion ...some

2012-02-22

తెలుగు మాట...తేనె ఊట TELUGU...a language sweeter than honey: Three Telugu fonts for Internet released

2012-02-22 08:22 AM v_tel001 (noreply@blogger.com)
Usage of Telugu language on Internet got a fillip with the release three new fonts on Tuesday by the Chief Minister, N. Kiran Kumar Reddy.The new fonts – Ponnala font, Ravi Prakash font and Lakkireddy font were jointly developed by the A.P. IT department and Silicon Andhra, a Telugu social organisation of the USA. The availability of these fonts in Unicode is expected to give an impetus to the

2012-01-16

పట్టాభిరామాయణం-Pattabhiramayanam: అభిమానం ముదిరితే అనుమానమే

2012-01-16 07:25 PM Fun Counter (noreply@blogger.com)
అభిమానం ముదిరితే అనుమానమే   మగవాళ్ళు దొంగచూపులు చూస్తుంటారని విన్నాను గానీ, మా ఆయన మరీ

2011-10-02

తెలుగు మాట...తేనె ఊట TELUGU...a language sweeter than honey: Challenges of making Telugu language internet-friendly

2011-10-02 10:49 PM v_tel001 (noreply@blogger.com)
Encoding all symbols under the Unicode system is far from over'Linguistic and computer experts grappled with the various challenges of making Telugu language Internet-friendly at the three-day International Telugu Internet Conference under progress here.The task of encoding all the symbols of Telugu under the Unicode system is far from over, they felt.Unicode Consortium president, vice-president,

2010-06-11

పట్టాభిరామాయణం-Pattabhiramayanam: కొంపలు ముంచే కోపం

2010-06-11 08:15 AM Fun Counter (noreply@blogger.com)
కొంపలు ముంచే కోపం     "మా ఇంట్లో నా మాటకెవరైనా ఎదురుచెప్తే భరించలేకపోతున్నాను సార్! చేతిలో ఏదుంటే అది వారి మీదకు విసిరేస్తున్నాను. ఈ కోపం తగ్గించుకోడానికి మీ దగ్గర చిట్కాలేమైనా ఉన్నాయా?" అంటూ ఉస్సూరని కూర్చున్నాడు ఓ చిరుద్యోగి."తప్పకుండా ఉన్నాయి.అయితే మీకు ఏయే సందర్భాల్లో కోపం వస్తూందో ఎప్పుడైనా గమనించారా?" అని అడిగాను. "దానికి సమయం,

2009-12-08

చలం ఆలోచనా స్రవంతి ..: చలం గారి ఉత్తరాలు

2009-12-08 09:39 AM మైత్రేయి (noreply@blogger.com)
...కామనిరోధాన్ని బోధించే గాంధీగారిని చూస్తే నాకు కోపంగా వుంది. నేను అవినీతిని బోధించనీ, ఆదరించనీ, నాకు మొనాగమీలోనూ, దమనంలోను విశ్వాసం . కాని ఆ ఆదర్శ శిఖరాలెక్కడ, మనమెక్కడ? పోనీ వాటిని ఆదర్శాలుగా పెట్టుకుని, జీవితంలో వాటికై ప్రయత్నించరాదా? అంటారా మీరు? గాంధీగారితో నాకు విరోధమెక్కడ అంటే దమనం ఏ రోజునైనా సరే, ఎవరికైనా సరే చాలా సులభ సాధ్యమైనట్టు మాట్లాడతారు, ఆయన. He is misleading people and

2009-09-28

కధలు: స్వాతంత్ర స్వరూపం - రచన "శారద"

2009-09-28 12:49 PM Anil Atluri (noreply@blogger.com)
ఒకప్పుడు, ఒక పిల్ల దేశం ఇంకోపెద్దదేశం నించి నానా అవస్థలు పడి స్వతంత్రం సంపాయించింది.  ఆ పిల్లదేశంలో ప్రజలు స్వతంత్రం వొచ్చినందుకు గుర్తుగా ఓ స్వతంత్ర విగ్రహం చేయించి రాజధాని నగరంలో  ప్రతిష్టించుదామని తమ స్వతంత్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు.  ప్రభుత్వం కూడా తమ ప్రజల ఆలోచన బాగానే వుందని ఒప్పుకుని, ఒక శిల్పిని పిలిపించింది.  ఆ శిల్పి అఖండమైన కళోపాసకుడు.  అదివరకు చాలా విగ్రహాలు చేశాడు.  అతను చేసిన

కధలు: కోరిన వరం

2009-09-28 11:34 AM Anil Atluri (noreply@blogger.com)
ఓ సర్వాంతర్యామి! నీకు అంతా తెలుసు. నీకు తెలియందంటూ ఈ చరాచరా ప్రపంచంలొ ఏముంటుంది. ఎట్లా ఉంటుంది. ఉండదు. ఉంటే- అయ్యొ! నువ్వు సర్వాంతర్యామివి. నువ్వు కొయ్యముక్కవంటాడు చిరంజీవి. కళ్ళు తెరవని పసికూన ఇంకేమనగలడు. నువ్వా కొయ్యముక్కవి. నాకు తెలుసు. భగవాన్ నిన్ను గురించి నాకంతా తెలుసు. పసికూనల మాటలకి కోపం తెచ్చుకోవని తెలుసు. దేవుడరుగుమీద కూర్చుని యెందుకలా నవ్వుతావు. భగవాన్, ఈ చిరుతరగ మందహాసం

2009-07-28

కధలు-సన్నివేశాలు: ‘విఘ్నేశ్వరా-6

2009-07-28 06:55 AM raja (noreply@blogger.com)
‘‘విఘ్నేశ్వరా! ఇప్పుడు నీవు చేసిన గజాసుర నిర్మూలన జ్ఞాపకంగా గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు కలకాలం ఘనంగా జరుగుతూంటాయి. ముందుకాలంలో ప్రజల స్వేచ్ఛ, శ్రే…యస్సుల కోసం సాగే ఉద్యమాలు గణేశ ఉత్సవాలతో జ…యప్రదంగా కొనసాగి ఫలిస్తాయి. భూలోకంలో వైభంగా జరిగే ఉత్స వాలన్నిటికీ గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవం తిలకంగా ఉంటుంది!'' అని ఆకాశవాణి పలికింది. విష్ణువు విఘ్నేశ్వరుడితో, ‘‘పార్వతీనందనా! మేనల్లుడివని చెప్పి నాకు మరొకపని కూడా

2009-05-27

CHALAM: భగవాన్ స్మృతుల్లో చలం

2009-05-27 02:32 PM , (noreply@blogger.com)
యీ జగత్తుకీ జీవితానికీ ఓ అర్థం వుంటే, వీటి వెనక ఓ సత్యం వుంటే, పరస్పర విరుద్దమైన యీ విలువలకీ ఓ సమన్వయముంటే, దాన్ని తెలుసుకునే మార్గం లేదనీ, మానవుడి మనసుకి అంతశక్తి లేదు గనక,ఎంత తరిచి చూసినా, అది ఓ గుడ్డి వలయంలో తిరగడం తప్ప, ఇంకేమీ సాధింపలేదనీ నిశ్చయించుకున్నాను. కాని ఎప్పుడూ అన్వేషించడం మాత్రం మానుకోలేదు. . . . . .*పాత భక్తులూ, ఘరానా వాళ్ళూ భగవాన్ కి దగ్గిరగా కూచునేవారు. నేను చిట్ట చివర కూచుని

2009-04-03

అమ్మకానికి ఆంధ్ర ప్రదేశ్: 60 tainted MLAs ! Welcome to Andhra Pradesh !!

2009-04-03 03:49 PM JayaPrakash Telangana
10 out of 60 MPs from AP face criminal charges, ie, 17% of all MPs 60 out of 294 sitting MLAs from AP face criminal charges, ie, 20% of all MLAs Click here to read the complete report Whenever we talk of criminals & goondas in politics, Bihar and UP come to our mind. Now […]

2009-03-14

అమ్మకానికి ఆంధ్ర ప్రదేశ్: ‘వలస’ వాదం

2009-03-14 09:54 PM JayaPrakash Telangana
వలసలను ప్రోత్సహించాలంటూ, సమతుల్య ప్రగతికి బదులుగా నగరాలలోనే అభివృద్ధి పథకాలను కేంద్రీకరించాలంటూ ప్రపంచ బ్యాంకు సూచిస్తున్న చికిత్సా విధానం కొండ నాలుకకు మందేస్తే ఉన్న నాలుక ఊడిపో యే విధంగా ఉంది. ప్రపంచ బ్యాంకు ప్రవచిస్తున్న ఈ అభివృద్ధి నమూనా స్థాని క ప్రజల కోసమా లేక ప్రకృతి, మానవ వనరులను యధేచ్ఛగా, చౌకగా కొల్లగొడుతూ, పెట్టుబడుల ప్రవాహానికి అన్ని రకాల అడ్డంకులను తొలగించడానికా అనే ప్రశ్న తలెత్తుతున్నది. ప్రపంచ బ్యాంకు ఆదేశాలే ఇక్కడి ప్రభుత్వాలకు శిరోధార్యమైన […]

2009-02-25

బేతాళ కథలు: మారిన నిర్ణయం

2009-02-25 01:26 AM భేతాళ (noreply@blogger.com)
పట్టువదలని విక్రమార్కుడు చెట్టువద్దకు తిరిగి వెళ్ళి, చెట్టుపై నుంచి శవాన్ని దించి భుజాన వేసుకుని, ఎప్పటిలాగే మౌనంగా శ్మశానం కేసి బయలుదేరాడు. అప్పుడు శవంలోని బేతాళుడు, "రాజా, ఇలా అర్థరాత్రి, అపరాత్రి వేళల్లో శ్మశానాల వెంట ఎంతకాలమని తిరుగుతావు? ఒక్కొక్కసారి మనిషి తన నిర్ణయాలను మార్చుకోవడంవల్ల మేలు కలగవచ్చు. నాగరాజు లాంటి పట్టుదలగల యువకుడు, ఆఖరి క్షణంలో తన నిర్ణయం మార్చుకున్నాడు. నీకు అతని కథ

2009-02-22

నాలో నేను...: గోపీచంద్ – అసమర్ధుని జీవయాత్ర

2009-02-22 04:00 PM Shiva

త్రిపురనేని గోపీచంద్ – “అసమర్ధుని జీవయాత్ర” నవల  Free Download Rapidshare link:

asamardhuni-jeeva-yatra5

 

Download Link:  http://rapidshare.com/files/201097209/Asamardhuni_Jeeva_Yatra.pdf


2009-02-20

బేతాళ కథలు: విష ప్రయోగం

2009-02-20 05:15 AM భేతాళ (noreply@blogger.com)
పట్టువదలని విక్రమార్కుడు చెట్టువద్దకు తిరిగి వెళ్ళి, చెట్టుపై నుంచి శవాన్ని దించి భుజాన వేసుకుని, ఎప్పటిలాగే మౌనంగా శ్మశానం కేసి బయలుదేరాడు. అప్పుడు శవంలోని భేతాళుడు, "రాజా, నీవంటి వారిపై సాధారణంగా కుట్రలు జరుగుతూంటాయి. దాని ఫలితంగానే నువ్వీ అపరాత్రివేళ ఇన్ని పాట్లకు గురి అవుతూ ఉండవచ్చు. నీకు శ్రమ తెలియకుండా ఉండగలందులకు ఉజ్జయనీ రాజుపై జరిగిన కుట్ర గురించి చెబుతాను విను" అంటూ ఇలా

2009-02-15

పురాణ కథలు: భేతాలుని కథలు - 2(స్త్రీ సుఖి, భోజనసుఖి, నిద్రాసుఖి అను వారి కథ )

2009-02-15 10:20 AM noreply@blogger.com
వంగాదేశమున భూషణుడను ఉండెను. అతనికి ముగ్గురు కొడుకులు కలిగిఉండెను. ఆ బ్రాహ్మణుడు ఒక యాగము చేయదలచి తన పుత్రులను పిలిచి మీరు సముద్రమునకు వెళ్లి యొక కూర్మమును తీసుకొనిరండని చెప్పి పంపెను.ఆ ముగ్గురు సముద్రమునకు వెళ్లి ఒక కూర్మమును చూచి తమ్ముని పిలిచి దానిని ఎత్తుకొని రమ్మని చెప్పగా వాడు నేను భోజన సుఖిని కనుక ఎత్తజాలనని తెలిపిను. రెండవవానిని యొత్తమనగా వాడు నేను స్త్రీ భోగిని కావున ఎత్తడములేదని చెప్పెను

పురాణ కథలు: భేతాలుని కథలు - 1(బ్రాహ్మణ కన్య కథ )

2009-02-15 09:40 AM noreply@blogger.com
విక్రమాదిత్యుడు ఆ మర్రిచెట్టుపైన ఉన్న భేతాళుని బంధించి తన వీపుపై కట్టుకొని, ముని వద్దకు వచ్చుండగా భేతాలుడు రాజునుద్దేశించి "ఓ విక్రమాదిత్య మహారాజా! నేనొక ఆశ్చర్యకరమైన కథ చెప్పుచున్నాను వినుము.విశ్వావసుడను నొక బ్రాహ్మణుడు కలడు. అతడు వేదశాస్త్రములు బాగుగా చదివినవాడు. అతనికి లేకలేక ఒక కన్య కలిగెను. ఆ కన్య మిక్కిలి సౌందర్యముగా ఉండెను. తల్లితండ్రులు తగిన వరుని చూచి ఆమెకు వివాహం చేయవలెనని

2009-02-09

తెలుగు కథ: ఇవాల్టి కథ

2009-02-09 05:37 PM తవ్వా ఓబుల్ రెడ్డి (noreply@blogger.com)
- డా పాపినేని శివశంకర్‌ తెలుగు కథ వస్తువులో, రూపంలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా కథల్లో విస్తరణ తగ్గింది. మిక్కిలి తక్కువ కాన్వాస్‌లో ఎక్కువ విషయం చెప్పటానికి రచయితలు ప్రయత్నిస్తున్నారు. సరికొత్త వస్తువులు అరుదుగానైనా కథల్లో వచ్చాయి.తెలుగు కథా రచయిత లెక్కలేనన్ని చిక్కుముళ్ళ మధ్య చిక్కుకుపోయినట్టు కనిపిస్తుంది నాకు. ఉత్తమ కథా రహస్యం ఏమిటి? ఏ విధమైన శిల్ప మార్గం ఎన్నుకోవాలి? ఇవి మొదటగా ఎదురయ్యే

2009-01-06

సంహితం: My recent trip to LA&LV

2009-01-06 11:18 PM Deepthi Mamiduru(దీప్తి మమిడూరు) (noreply@blogger.com)
After a long time i am back to blogging...i really dnt knw the reason what made me to stop writing my posts......it should defnitely be my " Laziness"....recently for the christmas holidays we had a trip to West...which includes LA(los angeles),LV(Lasvegas),Hoover dam,Malibu beach in LA,Universal studios LA and Disneyland ,which is my favourite place...we thought of gng to grand canyon but my

2008-12-10

Movies: Bapu Bomma - Suhani

2008-12-10 09:46 PM Prasad (noreply@blogger.com)
Suhani Acted in Manasantha Nuvve movie as Child Artist.......Now She is acting in Bapu Bomma...

Movies: Trisha

2008-12-10 09:46 PM Prasad (noreply@blogger.com)
About Her :Birth Name : Trisha KrishnanNick Name : HoneyDate of birth : May 04, 1983Place of Birth : Chennai, IndiaHeight : 5' 8"About Her Family :Father : KrishnanMother : Uma KrishnanMother Tongue : TamilLanguages Known : English, Hindi, Tamil and FrenchEducation :Schooling : Church ParkCollege : Ethiraj CollegeHobbies : Music, Reading, SwimmingHer Strength : DeterminationFavourite night

2008-12-09

విశ్వ మిత్ర: హలో! స్వాగతం!

2008-12-09 09:54 PM విశ్వ మిత్ర

చదువరులకు,

ఈ బ్లాగులో నాకు నచ్చిన కొన్ని పాటలు, మాటలు మీతో పంచుకోవాలని నా ఆకాంక్ష.
నా ప్రచురణలకు మీరు మీ స్పందనలను నాతో పంచుకోగలరని ఆశిస్తూ..

మీ విశ్వ మిత్ర


కూడలి 100 బ్లాగులనుండి

 

జాలపత్రికలు

 

పైకిబ్లాగులువార్తలుజాలపత్రికలుఫొటోలుసేకరణలుenglishటైపింగు ట్యూటరు..ఈబుక్స్..